Πληροφορίες


Μεταπτυχιακές σπουδές ακαδ. έτους 2023-2024

 

Πληροφορίες

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης  λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία”. Δείτε πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. αμέσως παρακάτω:

Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία
ΦΕΚ 2020- Τεύχος Β-ΠΜΣ

Επικαιροποιημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Επικαιροποιημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

 

Πολιτική υποστήριξης και ανάπτυξης του προσωπικού του Π.Μ.Σ.

 

Διδακτορικές Σπουδές

Οι Διδακτορικές Σπουδές παρέχουν εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, καθώς και στη συγκρότηση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών. Οι Διδάκτορες προορίζονται να στελεχώσουν το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιχειρηματικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης δίνεται αμέσως παρακάτω:

ΦΕΚ Β΄496 16.02.2018

 

 

Μεταδιδακτορικές σπουδές

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης θεωρεί σημαντική την υποστήριξη μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας. Γι’ αυτό παρέχει σε ενδιαφερόμενους/ες ερευνητές/τριες τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς του Ιδρύματος. Παρακάτω δίνεται η Έγκριση του Τροποποιημένου Κανονισμού Μεταδιδακτορικής Έρευνας του ΔΠΘ.

Έγκριση τροποποιημένου Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του ΔΠΘ