Μέλη ΕΤΕΠ


Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Ονοματεπώνυμο: Νεραντζάκη Αλεξάνδρα
Ειδικότητα – Επάγγελμα: Χημικός
E-mail: anerant@agro.duth.gr
Τηλέφωνο: 2552041145 (εσ. 76145)

Ονοματεπώνυμο: Κουρτίδου  Ευθυμία
Ειδικότητα – Επάγγελμα: Γεωπόνος
E-mail:  ekourtid@ores.duth.gr
Τηλέφωνο: 2552041164 (εσ. 76164)