Μέλη ΕΤΕΠ


Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Ονοματεπώνυμο: Κουρτίδου  Ευθυμία
Ειδικότητα – Επάγγελμα: Γεωπόνος
E-mail:  ekourtid@agro.duth.gr
Τηλέφωνο: 2552041197 (εσ. 76197)