Φοιτητική Μέριμνα


Στέγαση – Σίτιση – Υγειονομική Περίθαλψη – Δελτία Ειδικών Εισιτηρίων

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι φοιτητές που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις δικαιούνται δωρεάν σίτισης στο Φοιτητικό Εστιατόριο του Ιδρύματος και στέγασης στη Φοιτητική Εστία, είτε σε μισθωμένα δωμάτια και υγειονομικής περίθαλψης. Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές (εκτός των καταταγέντων για απόκτηση και άλλου πτυχίου) παρέχεται επίσης δελτίο Ειδικών Εισιτηρίων (μειωμένου κόστους) από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Αμοιβή Πρακτικής Άσκησης

Οι φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους εξάσκηση, σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ και Επιχειρήσεις και Οργανισμούς όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν.1256/82, αποζημιώνονται και ασφαλίζονται.

 

Διδακτικά Βιβλία

 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 226/2007, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 256/20.11.2007 τευχ. Α΄ καθορίστηκε ο τρόπος δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ο κατάλογος των συγγραμμάτων συντάσσεται με βάση τις αντίστοιχες προτάσεις των οικείων τομέων για τα μαθήματα που πρόκειται να διδαχθούν με ευθύνη τους κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος μετά από εισηγήσεις των μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του οικείου τομέα που κατέχουν θέση του ιδίου γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος. Στον κατάλογο των συγγραμμάτων προτείνονται τουλάχιστον δύο (2) συγγράμματα για κάθε μάθημα εκ των οποίων κάθε φοιτητής ονομαστικά επιλέγει το ένα (1).

Υποτροφίες – Βραβεία

Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, χορηγούνται Υποτροφίες και Βραβεία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Υποτροφίες χορηγούνται σε πρωτοετείς που διακρίθηκαν στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής με την πρώτη συμμετοχή, σε φοιτητές με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας των δύο εξαμήνων και στον πρώτο επιτυχόντα φοιτητή κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος, μετά το τέλος κάθε έτους σπουδών. Τα βραβεία συνίστανται σε γραπτό δίπλωμα και σε χορήγηση επιστημονικών βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του φοιτητή.