Πολιτική Οικονομία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01142/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώση/κατανόηση – Να αναγνωρίζουν τις βασικές έννοιες και αρχές της οικονομικής επιστήμης

Γνώση/κατανόηση – Να περιγράφουν/εξηγούν μικροοικονομικές έννοιες (λειτουργία αγορών, θεωρία της συμπεριφοράς του καταναλωτή).

Γνώση/κατανόηση – Να περιγράφουν/εξηγούν μακροοικονομικές έννοιες (ΑΕΠ, ανεργία/πληθωρισμός,ρόλος του κράτους)

Υλοποίηση/εφαρμογή – Να αναπτύσσουν  τον τρόπο με τον οποίο οι παράγοντες σε ένα οικονομικό σύστημα λαμβάνουν αποφάσεις και κάνουν επιλογές

Ανάλυση/ερμηνεία – Να επιλύουν οικονομικά προβλήματα και ασκήσεις εστιάζοντας στην εφαρμογή μεθοδολογιών.

Ανάλυση/ερμηνεία – Να αναλύουν τις επιπτώσεις των μεταβολών της ζήτησης και προσφοράς στις τιμές και τις ποσότητες των αγαθών και υπηρεσιών

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή.
 2. Οικονομικές θεωρίες
 3. Το οικονομικό πρόβλημα (η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων, το οικονομικό κύκλωμα, οι λειτουργίες του οικονομικού συστήματος, ο ρόλος του κράτους).
 4. Η θεωρία της χρησιμότητας
 5. Η ζήτηση και η προσφορά των αγαθών (ο προσδιορισμός της τιμής, τιμές και παραγωγή σε πλήρη ανταγωνισμό, στο μονοπώλιο κλπ).
 6. Λειτουργία της αγοράς υπό τον τέλειο ανταγωνισμό
 7. Η παρέμβαση του κράτους – Σκοποί και μέσα
 8. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
 9. Δείκτες Τιμών: Υπολογισμός σταθμισμένων/αστάθμητων, Δείκτες Τιμών Καταναλωτή. Αποπληθωρισμός
 10. Εισαγωγή στη μακροοικονομική ανάλυση (συναρτήσεις κατανάλωσης, αποταμίευσης και επενδύσεων. Ανεργία και πληθωρισμός).
 11. Η θεωρία του διεθνούς εμπορίου
 12. Τα βασικά χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
 13. Επανάληψη

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Βιβλιογραφική Εργασία 15
Εργαστηριακές Ασκήσεις 13
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει:

–    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–    Επίλυση άσκησης σχετικών με ποσοτικά δεδομένα ενός έργου χρόνου, κόστους

–    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Ατομικές Εργασίες (10%)

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

[18549061]: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Case-Fair-Oster

[32997689]: AΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, Parkin Michael, Powell Melanie, Matthews Kent

[68373080]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Sloman J, Wride A., Garratt D.

[12437139]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Βελέντζας Κων/νος

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Πολιτική Οικονομία
Κωδικός Μαθήματος Β0006
Διδάσκων: Κων/νος Γαλανόπουλος
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα kgalanop@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο: 1 – Επί Πτυχίω
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω eclass (& Skype for Business)
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23-6-2020 στις 12:00.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω e-class και Skype for Business:

A.     Skype for Business

Ο σύνδεσμος Skype θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα Skype μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά ΔΕΝ θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. H ταυτοποίησή τους θα γίνει με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους.

B.      e-Class

Παράλληλα, θα πρέπει να συνδεθούν στο eclass με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους και να μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα)

( https://eclass.duth.gr/courses/OPE01142/ )

και στην ενότητα «ΑΣΚΗΣΕΙΣ» όπου θα τους δοθεί το έντυπο των εξετάσεων το οποίο θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά.

Κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να απαντήσει σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 0,4 ενώ θα υπάρχει και αρνητική βαθμολογία για τις λανθασμένες απαντήσεις (όχι για τις κενές) ίση με το μισό της σωστής απάντησης.

Η διάρκεια των εξετάσεων θα είναι 25 λεπτά.

 

Γ. Δικαιούχοι συμμετοχής σε εξετάσεις

§  Επισυνάπτεται κατάλογος με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. Ο κατάλογος αυτός θα επικαιροποιείται μέχρι την ημέρα έναρξης της εξεταστικής περιόδου.

Για να συμμετέχει ο φοιτητής / φοιτήτρια στις εξετάσεις θα πρέπει να διαβάσει και  να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του / της στη διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό γίνεται μέσα από τη σελίδα https://students.duth.gr και από το μενού «Εξυπηρέτηση», μεταβαίνοντας στην επιλογή «Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο».

§  Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχει κάνει εγγραφή στο μάθημα στη σελίδα του e-class.