24/01/2024_Απόφαση μερικής ανάκλησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΔΠΘ/ΤΑΓΡΟ/25414/648/11-01-2024 (ΑΔΑ:63ΑΦ46ΨΖΥ1–ΤΜ9) στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού ως προς το Τμήμα που αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Μικροβιολογίας


Απόφαση Μερικής Ανάκλησης-signed.pdf

22/01/2024_Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια της Πρόσκλησης για απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού και η εκ νέου ανακοίνωση της τελευταίας σελίδας της πρόσκλησης


Παράταση πρόσκλησης-signed.pdf

17/01/2024_Προ-δημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Φοιτητές Πρεσβευτές Σταδιοδρομίας Ε.Ε.» («EU Careers Ambassadors) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ careers ambassador

11/01/2024_Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής και Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο Δ.Π.Θ.” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ