Γεωργική Οικονομία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0035 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01117/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώση/κατανόηση – Να κατανοούν τις βασικές έννοιες οργάνωσης και λειτουργίας των αγορών γεωργικών προϊόντων στα πλαίσια της ΚΑΠ και το διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον

Γνώση/κατανόηση – Να γνωρίζουν/διακρίνουν τα στοιχεία που συνθέτουν τους συντελεστές παραγωγής, τη συνάρτηση παραγωγής καθώς και τον τρόπο λήψης αποφάσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Γνώση/κατανόηση – Να γνωρίζουν/εφαρμόζουν τον υπολογισμό των ελαστικοτήτων ζήτησης και προσφοράς αγροτικών προϊόντων

Υλοποίηση/εφαρμογή – Να επιλύουν προβλήματα και ασκήσεις εστιάζοντας στην εφαρμογή οικονομικών μεθοδολογιών.

Υλοποίηση/εφαρμογή – Να διαχειρίζονται τη λογιστική οργάνωση και παρακολούθηση μιας αγροτικής εκμετάλλευσης

Ανάλυση/ερμηνεία – Να εκτιμήσουν ζητήματα που αφορούν την αγροτική οικονομία, την οργάνωση εκμεταλλεύσεων και να προσεγγίσουν την ανάλυση των επιπτώσεων μέτρων πολιτικής στις αγορές αγροτικών προϊόντων

Ανάλυση/ερμηνεία – Να προετοιμαστούν για προχωρημένα μαθήματα οικονομικής ανάλυσης στην Κατεύθυνση ΑΟ

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Αυτόνομη εργασία

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή. Η νέα γεωργία στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον: Τάσεις και χαρακτηριστικά.
 2. Αγροτική οικονομία και αγροτική ανάπτυξη.
 3. H Ελληνική γεωργία: Χαρακτηριστικά, εξέλιξη και προοπτικές
 4. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων και το αγροτικό πρόβλημα.
 5. Ελαστικότητες ζήτησης και προσφοράς αγροτικών προϊόντων
 6. Αρχές και εφαρμογές γεωργικής λογιστικής και εκτιμητικής. Οικονομικά αποτελέσματα γεωργικής δραστηριότητας.
 7. Υποδείγματα εκτίμησης ζήτησης αγροτικών προϊόντων.
 8. Θεωρία παραγωγής και κόστους αγροτικών προϊόντων. Συντελεστές παραγωγής.
 9. Εισαγωγή στη θεωρία της παραγωγικότητας και μέτρησης αποτελεσματικότητας
 10. Εμπορία αγροτικών προϊόντων (βασικές αρχές μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων)
 11. Αγροτική Πολιτική και Οικονομική της Ευημερίας.
 12. Η ΚΑΠ: Ιστορική εξέλιξη και πρόσφατες μεταρρυθμίσεις.
 13. Αγροτική Πολιτική Διεθνών Οργανισμών (ΠΟΕ).

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών 15
Φροντιστήριο 26
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει:

–    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–    Επίλυση άσκησης σχετικών με ποσοτικά δεδομένα ενός έργου χρόνου, κόστους

–    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Ατομικές Εργασίες (10%)

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

[68373060]: Γεωργική Οικονομική & Πολιτική. Drummond Evan, Goodwin John

[10951]: Αγροτική Οικονομική, Κιτσοπανίδης Γεώργιος Ι., Καμενίδης Χρίστος Θ.

[59382474]: Αγροτική Οικονομική Θεωρία & Πολιτική. Λιανός Θ., Δαμιανός Δ., Μέργος Γ., Ντεμούσης Μ., Κατρανίδης Σ.

 

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Γεωργική Οικονομία
Κωδικός Μαθήματος B0035
Διδάσκων: Κων/νος Γαλανόπουλος
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα kgalanop@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο: 4
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω eclass (& Skype for Business)
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1-7-2020 στις 19:00.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω e-class και Skype for Business:

A.     Skype for Business

Ο σύνδεσμος Skype θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα Skype μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά ΔΕΝ θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. H ταυτοποίησή τους θα γίνει με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους.

B.      e-class

Παράλληλα, θα πρέπει να συνδεθούν στο eclass με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους και να μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα)

(https://eclass.duth.gr/courses/OPE01117/)

και στην ενότητα «ΑΣΚΗΣΕΙΣ» όπου θα τους δοθεί το έντυπο των εξετάσεων το οποίο θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά.

Κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να απαντήσει σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 0,4 ενώ θα υπάρχει και αρνητική βαθμολογία για τις λανθασμένες απαντήσεις (όχι για τις κενές) ίση με το μισό της σωστής απάντησης.

Η διάρκεια των εξετάσεων θα είναι 25 λεπτά.

 

Γ. Δικαιούχοι συμμετοχής σε εξετάσεις

§  Επισυνάπτεται κατάλογος με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. Ο κατάλογος αυτός θα επικαιροποιείται μέχρι την ημέρα έναρξης της εξεταστικής περιόδου.

Για να συμμετέχει ο φοιτητής / φοιτήτρια στις εξετάσεις θα πρέπει να διαβάσει και  να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του / της στη διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό γίνεται μέσα από τη σελίδα https://students.duth.gr και από το μενού «Εξυπηρέτηση», μεταβαίνοντας στην επιλογή «Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο».

§   Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχει κάνει εγγραφή στο μάθημα στη σελίδα του e-class.