Αριστοποίηση της Γεωργικής Παραγωγής


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO1007 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο & 9ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εξειδίκευσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01116/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώση/κατανόηση – Να αναγνωρίζουν τις βασικές έννοιες της θεωρίας της παραγωγής και τις αρχές της αριστοποίησης

Γνώση/κατανόηση – Να εξοικειωθούν με τη θεωρία του γραμμικού προγραμματισμού στην επιχειρησιακή έρευνα

Υλοποίηση/εφαρμογή – Να εξασκηθούν στην κατάρτιση μοντέλων DEA και την επίλυση τους με τη χρήση Η/Υ

Υλοποίηση/εφαρμογή – Να αναπτύξουν υπολογιστικές δεξιότητες με τη χρήση εξειδικευμένου, ελεύθερου μαθηματικού λογισμικού (DEAP)

Πρόταση/σχεδιασμός – Να εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία προβλημάτων αριστοποίησης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή. Βασικές έννοιες.
 2. Συντελεστές παραγωγής και συνάρτηση παραγωγής. Τύποι και μορφές συναρτήσεων παραγωγής (γραμμική, δυνάμεως, εκθετική, τετραγωνική, κυβική).
 3. Η παραγωγή στο βραχυχρόνιο διάστημα.
 4. H παραγωγή στο μακροχρόνιο διάστημα
 5. Καμπύλες ισοπαραγωγής, καμπύλες ίσου κόστους. Μερικές και συνολικές ελαστικότητες παραγωγής. Ελαστικότητα υποκατάστασης.
 6. Παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα. Τεχνική αποτελεσματικότητα, διανεμητική αποτελεσματικότητα, οικονομική αποτελεσματικότητα.
 7. Μέτρηση αποτελεσματικότητας: Παραμετρικές και μη παραμετρικές μέθοδοι. Αποτελεσματικότητα εισροών, αποτελεσματικότητα εκροών.
 8. Η μεθοδολογία DEA (Data Envelopment Analysis). Το υπόδειγμα CRS.
 9. Το υπόδειγμα VRS.
 10. Εφαρμογές στους υπολογιστές: Παραμετρικές μέθοδοι (η συνάρτηση Cobb-Douglas).
 11. Μη παραμετρικές μέθοδοι: (προγράμματα DEAP, On- Front, EMS).
 12. Εφαρμογή της ανάλυσης σε δεδομένα προγενέστερων επιστημονικών εργασιών
 13. Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Βιβλιογραφική Εργασία 15
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει:

–    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–    Επίλυση άσκησης σχετικών με ποσοτικά δεδομένα ενός έργου χρόνου, κόστους

–    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Ατομικές Εργασίες (10%)

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σημειώσεις, επιστημονικές εργασίες διανέμονται στους φοιτητές. Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές και σημειώσεις του μαθήματος θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του εξαμήνου.

COELLI, RAO, BATTESE.  AN INTRODUCTION TO EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY ANALYSIS.. KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, ΝΥ 2006 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Αριστοποίηση στη Γεωργική Παραγωγή
Κωδικός Μαθήματος ECO1007
Διδάσκων: Κων/νος Γαλανόπουλος
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα kgalanop@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο: 7ο & 9ο – Επί πτυχίω
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω eclass (& Skype for Business)
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8-7-2020 στις 12:00.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω e-class και Skype for Business:

A.     Skype for Business

Ο σύνδεσμος Skype θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα Skype μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά ΔΕΝ θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. H ταυτοποίησή τους θα γίνει με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους.

Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

 

B.      e-Class

Παράλληλα, θα πρέπει να συνδεθούν στο eclass με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους και να μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα)

(https://eclass.duth.gr/courses/OPE01116/)

και στην ενότητα «ΕΡΓΑΣΙΕΣ» όπου θα τους δοθεί το έντυπο των εξετάσεων το οποίο θα κατεβάσουν στον υπολογιστή τους, θα απαντήσουν στις ερωτήσεις σε φύλλο χαρτί (ή ηλεκτρονικά σε αρχείο word) και στη συνέχεια θα υποβάλλουν το αρχείο ή τη φωτογραφία του φύλλου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Η διάρκεια των εξετάσεων θα είναι 20 λεπτά.

 

Γ. Δικαιούχοι συμμετοχής σε εξετάσεις

§  Επισυνάπτεται κατάλογος με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. Ο κατάλογος αυτός θα επικαιροποιείται μέχρι την ημέρα έναρξης της εξεταστικής περιόδου.

Για να συμμετέχει ο φοιτητής / φοιτήτρια στις εξετάσεις θα πρέπει να διαβάσει και  να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του / της στη διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό γίνεται μέσα από τη σελίδα https://students.duth.gr και από το μενού «Εξυπηρέτηση», μεταβαίνοντας στην επιλογή «Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο».

§   Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχει κάνει εγγραφή στο μάθημα στη σελίδα του e-class.