Ξένη Γλώσσα II


 

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0015 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ 2
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά και Αγγλικά
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 OXI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE02208/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο βασικός άξονας του μαθήματος Αγγλικά 2 παρέχει στους φοιτητές εξοικείωση με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο της Αγγλικής και τις δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης κειμένων. Τα κείμενα που χρησιμοποιούνται έχουν άμεση σχέση με τον τομέα της αγρο-κτηνοτροφίας και προέρχονται από επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα της επιστήμης της γεωπονίας καθώς και από αναλύσεις και αναφορές από διεθνείς οργανισμούς που σχετίζονται με τον τομέα της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των φοιτητών με το λεξιλόγιο του άμεσου περιβάλλοντος τους στα Αγγλικά, στον πανεπιστημιακό χώρο και την αγροτική οικονομία/ ιστορία της Ελλάδας. Παράλληλα γίνεται αποσαφήνιση της εσωτερικής δομής των κειμένων με την εύρεση συνεκτικών δεσμών που συμβάλλουν στη συνοχή τους. Το μάθημα Αγγλικά 2 είναι το πρώτο από τα τρία που εστιάζει στην ανάπτυξη ειδικού λεξιλογίου της Αγγλικής στο αντικείμενο της Γεωπονίας με τα μαθήματα Αγγλικά 3 και Αγγλικά 4 να αποτελούν τη συνέχεια του.
Γενικές Ικανότητες
Με το μάθημα Αγγλικά 2 επιδιώκεται να επιτευχθούν τα εξής:

u Η επέκταση του ακαδημαϊκού και ειδικού λεξιλογίου (ορολογία) στα Αγγλικά πάνω θέματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο της Γεωπονίας.

u Η ανάπτυξη της ικανότητας της ανάλυσης των χαρακτηριστικών του γραπτού λόγου και την παραγωγή διαφόρων ειδών γραπτού ακαδημαϊκού λόγου όπως η σύνταξη ενός άρθρου ή μιας αναφοράς σε θέματα της επιστήμης της Γεωπονίας στα Αγγλικά.

u Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη σύνταξη περίληψης ενός άρθρου στα Αγγλικά με χρήση της σχετικής βιβλιογραφίας.

u Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την προετοιμασία και σύνταξη ερευνητικής εργασίας στα Αγγλικά.

u Η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να αποφεύγουν τα λόγια του πρωτότυπου και να τηρούν τους διεθνείς κανόνες σχετικά με τη λογοκλοπή.

u Η ανάπτυξη της προφορικής δεξιότητας των φοιτητών και η υιοθέτηση στρατηγικών χρήσιμων για της παρουσίαση ακαδημαϊκών εργασιών σε συνέδρια και σεμινάρια του κλάδου τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος Αγγλικά 2 καλύπτει μια σειρά από θέματα της επιστήμης της Γεωπονίας που προέρχονται είτε από σχετικά αγγλόφωνα βιβλία του χώρου ή/και από επιστημονικά περιοδικά και μελέτες από πρακτικά συνεδρίων. Τα κείμενα αποτελούν τη βάση για την ολόπλευρη ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου ενώ η ενδελεχής ανάλυση της γλωσσικής τους δομής προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους μαθαίνοντας τη σχετική ορολογία του αντικειμένου των σπουδών τους στα Αγγλικά.

 

Unit 1 it Let it Burn

Unit 2 Soiling your Hands

Unit 3 Shaking Like a Leaf

Unit 4 Comparing Apples & Oranges

Unit 5 Culture and Agriculture

Unit 6 The Cream of the Crop

Unit 7 Up a Tree

Unit 8 To Cut a Long Story Short

Unit 9 Woodworking

Unit 10 Seeing the Trees for the Forest

Unit 11 A Wide Range of Ranges

Unit 12 Nice Weather, isn’t it?

Unit 13 Never Miss the Water

 

Book: Perdiki, F. &Malevitsi, Z. (2016). The Earth in a Nutshell

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του διδάσκοντα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Ομαδικές Εργασίες
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

50

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται ως εξής:

·        με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Bateman, H. (2006) Dictionary of Agriculture. A&C Black Publishers.

Beentje, H. (2010) The Kew Plant Glossary: An Illustrated Dictionary of Plant Identification Terms. Royal Botanic Gardens Kew.

Bell, B. (2005) Farm Machinery. Old Pond Publishing Ltd.

Hickey, M. and King, C. (2000) The Cambridge Illustrated Glossary of Botanical Terms. Cambridge: CUP.

Parker, R. (2009) Plant & Soil Science. Delmare Cengage Learning.

Sheaffer, C. et al (2012) Introduction to Agronomy. Food, Crops and Environment. Cengage Learning

USDA-NRCS (2007). The Plants Database.

Vaughan,J. et al (2009) The New Oxford Book of Food Plants. OUP.

 

 

Φυσιολογία Φυτών


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ B0013 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
5 5
 
 
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ)

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01166/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει τις βασικές φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών.
Γενικές Ικανότητες
Αυτόνομη Εργασία

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στοιχεία χημικής σύστασης των φυτών. Φυσιολογικοί χαρακτήρες των κυριοτέρων οργανικών ενώσεων (Λιπίδια, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα). Βασικές αρχές του μεταβολισμού των ανώτερων φυτών (Βιοφυσικά φαινόμενα. Ένζυμα, ενζυμικές αντιδράσεις. Αλλοστερικά ένζυμα. Παρεμπόδιση. Βιομεμβράνες).Λειτουργία αναπνοής των ανωτέρων φυτών (Αερόβιος και αναερόβιος αναπνοή. Γλυκόλυση, κύκλος του Krebs, κύκλος φωσφοροπεντοζών. Αναπνευστικός μεταβολισμός λιπών και πρωτεϊνών. Έλεγχος της αναπνοής και παράγοντες που την επηρεάζουν). Ανταλλαγές ύλης. Ανόργανη διατροφή ανώτερων φυτών. (Απαραίτητα χημικά στοιχεία: φυσιολογικός ρόλος, απορρόφηση από τη ρίζα και τα φύλλα, μεταφορά και κυκλοφορία στο φυτικό σώμα). Νόμοι απόδοσης φυτών. Μεταβολισμός και συμβιωτική δέσμευση του αζώτου. Μεταβολισμός λοιπών ανόργανων θρεπτικών στοιχείων). Φωτοσύνθεση (Σημασία. Φωτοχημικές φάσεις. Φωτοσυστήματα Ι και ΙΙ. Δέσμευση CΟ2). Μεταβολισμός τριοζών και σύνθεση οργανικών ενώσεων). Διαπνοή. Αύξηση – ανάπτυξη των φυτών (Βλάστηση, πορεία αύξησης. Ενδογενείς παράγοντες αύξησης. Φυτορμόνες: Χημική σύσταση, φυσιολογικός ρόλος και μηχανισμός δράσης. Εξωτερικοί παράγοντες ανάπτυξης. Θερμοπεριοδικότητα. Λήθαργος. Μεταβολικό stress.
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις Πεδίου 26
Ομαδική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος·

 • Βιβλίο [6838]: Φυσιολογία Φυτών, Καράταγλης Στ.
 • Βιβλίο [86183084]: Φυσιολογία Φυτών, Hopkins G.W. and Huner P.A.
 • Βιβλίο [59396732]: Φυσιολογία και Ανάπτυξη των Φυτών, L. Taiz, E. Zeiger, I. Max Møller, A. Murphy

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος. 

Παράρτημα_Φυσιολογία Φυτών_Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης

 

Γενική Οικολογία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0027 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01177/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές :

· θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις που αφορούν σε έννοιες της Οικολογίας.

· θα είναι σε θέση να ερμηνεύουν και να υπολογίζουν δημογραφικές παραμέτρους ανάπτυξης πληθυσμών.

·  θα μπορούν να χειρίζονται πίνακες ζωής και γονιμότητας και να αντιλαμβάνονται τα βασικά μαθηματικά πρότυπα που αφορούν στη δυναμική των πληθυσμών.

·  θα είναι σε θέση να ερμηνεύουν τους βασικούς τύπους βιοτικών αλληλεπιδράσεων (θήρευση, παρασιτισμός, ανταγωνισμός παρεμβολής /εκμετάλλευσης κτλ) και του τρόπου που αυτές επηρεάζουν τα εμπλεκόμενα είδη.

Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη Εργασία.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγική διάλεξη: η επιστήμη της Οικολογίας
 2. Οικολογία και εξέλιξη
 3. Οργανισμοί και αβιοτικό περιβάλλον
 4. Πληθυσμιακή οικολογία: ο πληθυσμός ως μονάδα μελέτης
 5. Δημογραφία
 6. Αύξηση και έλεγχος πληθυσμών
 7. Διειδικός Ανταγωνισμός
 8. Αρπακτικότητα / παρασιτισμός
 9. Λοιπές βιοτικές αλληλεπιδράσεις: συνεργασία, αμοιβαιότητα, παρασιτισμός
 10. Οικοσύστημα και βιοκοινότητα
 11. Ροή ενέργειας, ανακύκλωση ύλης
 12. Οικολογική διαδοχή
 13. Ξενικά είδη
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Διαμορφωτική

Γραπτή εργασία (10%)

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής και Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (90%)

4.  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

 • Βιβλίο [50657759]: Οικολογία, Michael Begon, Robert W. Howarth, Colin R. Townsend Λεπτομέρειες
 • Βιβλίο [12858943]: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, WOLFGANG NENTWIG, SVEN BACHER, ROLAND BRANDL Λεπτομέρειες
 • Βιβλίο [32998680]: Οικολογία, Βερεσόγλου Δ. Λεπτομέρειες

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος.

Παράρτημα_Γενική Οικολογία

 

Οργανική Χημεία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0009 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  OXI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01200/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η Οργανική Χημεία έχει συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου και γενικά κατέχει σημαντική θέση στο χώρο των φυσικών επιστημών. Αυτό συμβαίνει γιατί ο συγκεκριμένος κλάδος της Χημείας αποτελεί τη βάση όλων των βιολογικών επιστημών αλλά και γιατί οι οργανικές ενώσεις αποτελούν ένα ιδιαίτερα πρόσφορο σύστημα εφαρμογής τεχνικών ενόργανης ανάλυσης. Έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη εξειδικευμένων κλάδων όπως η γεωργική χημεία, φαρμακευτική χημεία, βιοχημεία, χημεία τροφίμων κ.α. Η επιλογή των γνωστικών αντικειμένων, ο τρόπος διδασκαλίας αλλά και το μέτρο της εμβάθυνσης του μαθήματος είναι απόλυτα προσανατολισμένα και εναρμονισμένα με τους μαθησιακούς στόχους του Τμήματος και τις επιμέρους κατευθύνσεις του. Ως εκ τούτου σκοποί είναι αφενός μεν να καλυφθούν πιθανά κενά στις γνώσεις των φοιτητών από την δευτεροβάθμια μαθητική τους εκπαίδευση αφετέρου δε και σημαντικότερα, να εξοικειωθούν με νέα ζητήματα τα οποία άπτονται  θεμελιωδών αρχών  άλλων μαθημάτων του συγκεκριμένου Τμήματος. Στα παραπάνω συμβάλλει καθοριστικά και το πρακτικό μέρος του μαθήματος,  το οποίο ως Εργαστήριο του δευτέρου Εξαμήνου αναλαμβάνει να μυήσει και να  εκπαιδεύσει τους φοιτητές σε τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται στην απομόνωση, παραλαβή και εν μέρει ταυτοποίηση χημικών ενώσεων βιολογικού ενδιαφέροντος. Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές προετοιμάζονται για εκπαίδευση τους σε περισσότερο εξειδικευμένα  εργαστήρια που θα ακολουθήσουν στα επόμενα εξάμηνα ή και στις κατευθύνσεις που θα επιλέξουν.

Συμπερασματικά ως κύρια μαθησιακά αποτελέσματα προκύπτουν τα εξής παρακάτω σύμφωνα με τα οποία οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • Αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τη μοριακή δομή των βασικών οργανικών μορίων, και να συσχετίζουν τις δομικές διαφορές, σε επίπεδο ηλεκτρονικού, συντακτικού και στερεοχημικού τύπου, με τη χημική τους δραστικότητα και τη βιοχημική τους συμπεριφορά.
 • Αναγνωρίζουν και να κατηγοριοποιούν τόσο τα τελικά όσο και τα ενδιάμεσα προϊόντα βασικών οργανικών αντιδράσεων που συναντούνται στα κύρια μεταβολικά μονοπάτια.
 • Προσδιορίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σταθερότητα των οργανικών μορίων και να μπορούν να αναγνωρίζουν ή και να προβλέπουν τις μετατροπές τους σε επίπεδο μηχανισμού αντίδρασης ανάλογα με το χημικό περιβάλλον και τις συνθήκες που επιβάλλονται.
 • Χειρίζονται τις βασικές φασματοσκοπικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ποιοτική ανάλυση και τον χαρακτηρισμό των οργανικών ενώσεων.
Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη εργασία

§  Ομαδική εργασία

§  Λήψη  αποφάσεων

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα της Οργανικής Χημείας ασχολείται με ζητήματα που σχετίζονται με βασικές αρχές και γνώσεις του κλάδου της Οργανικής Χημείας και συγκεκριμένα αναλύει και διαλέγεται τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

 1. Δομή Οργανικών ενώσεων και Δεσμοί.
 2. Αλκάνια και κυκλοαλκάνια και η Στερεοχημεία τους.
 3. Βασικές φασματοσκοπικές μέθοδοι προσδιορισμού δομής οργανικών μορίων.
 4. Αλκένια: δομή, δραστικότητα και αντιδράσεις.
 5. Αλκίνια: δομή, δραστικότητα και αντιδράσεις
 6. Αλκυλαλογονίδια: δομή, δραστικότητα και αντιδράσεις.
 7. Συζυγιακά διένια-Βενζόλιο και αρωματικότητα.
 8. Χημεία των καρβονυλικών ενώσεων (αλδεύδες-κετόνες).
 9. Αμίνες-Οξέα-Παράγωγα οξέων.
 10. Βιομόρια –Υδατάνθρακες (μονο-, ολιγο-, πολυσακχαρίτες)
 11. Βιομόρια-Αμινοξέα-Πεπτίδια-Πρωτείνες
 12. Βιομόρια-Λιπίδια (τερπένια, καροτενοειδή, βιταμίνες)
 13. Βιομόρια-Νουκλεινικά οξέα
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ομαδικές Εργασίες 35
Αυτοτελής Μελέτη 25
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση των φοιτητριών /τών πραγματοποιείται ως εξής:

1. στην θεωρία του μαθήματος

·  με γραπτή πρόοδο στην έβδομη εβδομάδα του εξαμήνου και

·  με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

2. στο εργαστήριο

 • με την παράδοση εργαστηριακού ημερολογίου για το σύνολο των ασκήσεων
 • αξιολόγηση πειραματικών ικανοτήτων με ανάλυση ¨άγνωστων δειγμάτων¨,
 • προφορική αξιολόγηση εντός του εργαστηρίου και τέλος
 • γραπτή πρόοδο στο τέλος του εξαμήνου.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. « Οργανική Χημεία τόμος Ι και ΙΙ», του John McMurry.

2. «Οργανική Χημεία», του David R. Klein.