Αμπελουργία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON0014 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικότητας
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01179/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην καλλιέργεια την επιστήμη και τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές τεχνικές στην άμπελο.
Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Η καλλιέργεια της αμπέλου στην Ελλάδα και στον κόσμο.
 Στοιχεία συστηματικής της αμπέλου. Μελέτη του φυτού της αμπέλου. Βλαστός και Ρίζα (μορφολογία, ανατομία, ιδιότητες)
 Στοιχεία φυσιολογίας της αμπέλου
 Βλάστηση και ανάπτυξη της αμπέλου
 Πολλαπλασιαστικό υλικό στην αμπελοκαλλιέργεια (ποικιλίες)
 Πολλαπλασιαστικό υλικό στην αμπελοκαλλιέργεια (υποκείμενα)
 Πολλαπλασιασμός της αμπέλου
 Το κλάδεμα της αμπέλου. Χειμερινό κλάδεμα
 Συστήματα κλαδέματος καρποφορίας.
 Χλωρά κλαδέματα
 Εγκατάσταση παραγωγικού αμπελώνα και μητρικής φυτείας.
 Καλλιεργητικές φροντίδες (καλλιέργεια εδάφους, λίπανση, άρδευση, τρυγητός)
 Τα αμπελουργικά προϊόντα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ομαδική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένο Σύγγραμμα στο σύστημα Εύδοξος

§ Βιβλίο [12574910]: Νικολάου Ν., Αμπελουργία, Εκδόσεις Κορδαλή, 2011  Λεπτομέρειες

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος. 

Παράρτημα_Αμπελουργία_Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης