Προσωπικό – Γενικές πληροφορίες


Το προσωπικό του Πανεπιστημίου χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες:

1. Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ), τα μέλη του οποίου διακρίνονται σε τρεις βαθμίδες:
Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής και Επίκουρος Καθηγητής

2.Το Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ), το οποίο παρέχει ειδικό διδακτικό έργο και εφαρμοσμένο διδακτικό έργο – διεξαγωγή εργαστηρίων.

3. Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) και

4. Το Διοικητικό Προσωπικό.

Επίσης, στο διδακτικό προσωπικό ανήκουν και οι επιστημονικοί συνεργάτες, όπως διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/80, διδάσκοντες ακαδημαϊκής εμπειρίας και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί.