Προσωπικό – Γενικές πληροφορίες


Το προσωπικό του Πανεπιστημίου χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες:

1. Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ), τα μέλη του οποίου διακρίνονται σε τέσσερις βαθμίδες:
α)Καθηγητής,
β)Αναπληρωτής Καθηγητής,
γ)Επίκουρος Καθηγητής
Στο διδακτικό προσωπικό ανήκουν και επιστημονικοί συνεργάτες όπως διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/80 και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί.

2.Το Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ), το οποίο παρέχει ειδικό διδακτικό έργο και εφαρμοσμένο διδακτικό έργο – διεξαγωγή εργαστηρίων.

3. Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) και

4. Το Διοικητικό Προσωπικό.