Φυσιολογία Φυτών


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0013 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01166/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει τις βασικές φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών.
Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στοιχεία χημικής σύστασης των φυτών. Φυσιολογικοί χαρακτήρες των κυριοτέρων οργανικών ενώσεων (Λιπίδια, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα). Βασικές αρχές του μεταβολισμού των ανώτερων φυτών (Βιοφυσικά φαινόμενα. Ένζυμα, ενζυμικές αντιδράσεις. Αλλοστερικά ένζυμα. Παρεμπόδιση. Βιομεμβράνες).Λειτουργία αναπνοής των ανωτέρων φυτών (Αερόβιος και αναερόβιος αναπνοή. Γλυκόλυση, κύκλος του Krebs, κύκλος φωσφοροπεντοζών. Αναπνευστικός μεταβολισμός λιπών και πρωτεϊνών. Έλεγχος της αναπνοής και παράγοντες που την επηρεάζουν). Ανταλλαγές ύλης. Ανόργανη διατροφή ανώτερων φυτών. (Απαραίτητα χημικά στοιχεία: φυσιολογικός ρόλος, απορρόφηση από τη ρίζα και τα φύλλα, μεταφορά και κυκλοφορία στο φυτικό σώμα). Νόμοι απόδοσης φυτών. Μεταβολισμός και συμβιωτική δέσμευση του αζώτου. Μεταβολισμός λοιπών ανόργανων θρεπτικών στοιχείων). Φωτοσύνθεση (Σημασία. Φωτοχημικές φάσεις. Φωτοσυστήματα Ι και ΙΙ. Δέσμευση CΟ2). Μεταβολισμός τριοζών και σύνθεση οργανικών ενώσεων). Διαπνοή. Αύξηση – ανάπτυξη των φυτών (Βλάστηση, πορεία αύξησης. Ενδογενείς παράγοντες αύξησης. Φυτορμόνες: Χημική σύσταση, φυσιολογικός ρόλος και μηχανισμός δράσης. Εξωτερικοί παράγοντες ανάπτυξης. Θερμοπεριοδικότητα. Λήθαργος. Μεταβολικό stress.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

Βιβλίο [6838]: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΚΑΡΑΤΑΓΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Λεπτομέρειες

Βιβλίο [41963619]: Φυσιολογία φυτών, Τσέκος Ιωάννης Λεπτομέρειες

Βιβλίο [59396732]: Φυσιολογία και Ανάπτυξη των Φυτών, Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger, Ian Max Møller, Angus Murphy Λεπτομέρειες

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος. 

Παράρτημα_Φυσιολογία_Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης