Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PAGR03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 7,5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01182/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

·θα έχουν αποκτήσει σφαιρική γνώση των φυσιολογικών λειτουργιών των δένδρων που σχετίζονται με την αύξηση και ανάπτυξή τους

·θα αναγνωρίζουν τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και απόδοση των καρποφόρων δένδρων

·θα έχουν κατανοήσει τις επιδράσεις καλλιεργητικών πρακτικών στους οπωρώνες

·θα είναι σε θέση να προτείνουν προσεγγίσεις διαχείρισης του οπωρώνα στα πλαίσια της ολοκληρωμένης παραγωγής

Γενικές Ικανότητες
Αυτόνομη Εργασία

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 Εισαγωγή στην φυσιολογία των καρποφόρων δένδρων (σημασία, βασικές έννοιες, γενικοί ορισμοί)

2 Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση των καρποφόρων δένδρων

3 Σχέση μεταξύ βλαστικής και αναπαραγωγικής αύξησης των καρποφόρων δένδρων

4 Σχέση μεταξύ ριζικής και βλαστικής ανάπτυξης των καρποφόρων δένδρων

5 Αρχιτεκτονική της κόμης των καρποφόρων δένδρων και αποτελεσματικότητα χρήσης του φωτός

6 Φυσιολογία του αγενούς πολλαπλασιασμού στα καρποφόρα δένδρα

7 Φυσιολογία σχηματισμού επίκτητων ριζών

8 Υδατικές σχέσεις στα καρποφόρα δένδρα

9 Φυσιολογία θρέψης των καρποφόρων δένδρων

10 Φυσιολογία άνθησης και καρπόδεσης των καρποφόρων δένδρων

11 Φυσιολογία ανάπτυξης και ωρίμανσης των καρπών

12 Σχέσεις ρυθμιστικών ουσιών με τη βλαστική ανάπτυξη και καρποφορία των καρποφόρων δένδρων

13 Παρενιαυτοφορία στα καρποφόρα δένδρα

14 Παρουσιάσεις εργασιών

15 Γραπτές Εξετάσεις

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 43,5
Συγγραφή εργασίας 40
Αυτοτελής Μελέτη 65
Σύνολο Μαθήματος 187,5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με:

Ι. Γραπτές εξετάσεις (80%)

ΙΙ. Γραπτή εργασία με προφορική παρουσίαση (20%)

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(οι παρακάτω τίτλοι περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος)

Maib K.M. (1996) Tree Fruit Physiology. Washington State Univ. Proceedings. 165 p.

Hopkins G.W. και Huner P.A. 2020. Φυσιολογία Φυτών, Broken Hill Publishers, σελ. 780.

Sansavini S. 2019. Principles of Modern Fruit Science. ISHS, 421 p.

Τaiz L. και Zeiger E. (2012) Φυσιολογία Φυτών. Εκδόσεις Utopia. Αθήνα, σελ. 949.

Τσέκος Ι. (2007) Φυσιολογία Φυτών. Εκδόσεις Αδερφών Κυριακίδη. Θεσ/νίκη, σελ. 784.

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος.

 

 

 

Παράρτημα_Φυσιολ Καρποφ Δένδρων_Εναλλακτικοί-τρόποι-εξέτασης-2