Συμπεριφορά Καταναλωτή


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0017 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ     9 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΌΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS    Όχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01223/

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη επίγνωσης, από την πλευρά των φοιτητών, για τις εφαρμογές της επιστήμης της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή και το ρόλο της στο σύγχρονο περιβάλλον μάρκετινγκ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Να κατανοούν τις βασικές αρχές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του καταναλωτή και τη διαδικασίας λήψης απόφασης για αγορά.

·         Να αναλύουν τα χαρακτηριστικά της αγοράς και πως αυτά αλληλεπιδρούν με την καταναλωτική συμπεριφορά.

·         Να αξιολογούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις του καταναλωτή και πως αυτοί συνδέονται με την κατανάλωση αγαθών.

·      Να κατανοούν τα χαρακτηριστικά τoυ περιβάλλοντος, των περιστάσεων και των ομάδων που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και στάση.

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Λήψη αποφάσεων

§  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

§  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Καταναλωτική αγορά και συμπεριφορά καταναλωτή. Γενικά χαρακτηριστικά της καταναλωτικής αγοράς.

2.       Κριτήρια ταξινόμησης και διαίρεσης της αγοράς. Προσδιορισμός των ανθρώπινων αναγκών. Διαδικασία λήψης αποφάσεων καταναλωτή – Υποδείγματα διαδικασιών λήψης αποφάσεων καταναλωτή.

3.       Ανάγκη για αναγνώριση και έρευνα. Δομή της απόφασης αγοράς αγαθών – Στάδια και διαδικασία αγοράς (εναλλακτική αξιολόγηση πριν την αγορά – Διαδικασία λήψης αποφάσεων για αγορά

4.       Κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών -Εναλλακτική αξιολόγηση μετά την αγορά).

5.       Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση του αγοραστή.

6.       Στάσεις καταναλωτή – Συστατικά στοιχεία των στάσεων καταναλωτή και χαρακτηριστικά στάσεων καταναλωτή

7.       Θεωρίες διαμόρφωσης στάσεων και υποδείγματα μέτρησης της αλλαγής των στάσεων – Πρόβλεψη της συμπεριφοράς του καταναλωτή.

8.       Γνώση προϊόντος – Γνώση αγοράς – Γνώση χρήσης.

9.       Διαδικασία κινητροποίησης.

10.   Προσωπικές αξίες και τρόπος ζωής.

11.   Επεξεργασία πληροφοριών, μάθηση και επίδραση περιβάλλοντος.

12.   Ειδικά θέματα στη συμπεριφορά καταναλωτή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

13.   Περιπτωσιολογικές μελέτες-Ανάλυση

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 52
Συγγραφή εργασίας (Βιβλιογραφική εργασία) 33
Μη καθοδηγούμενη Μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης (στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου) (50%)

 

Επίλυση προβλημάτων (στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου) (50%)

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·         Μπάλτας  Γ., Παπασταθοπούλου Π. Συμπεριφορά Καταναλωτή. Εκδόσεις Rosili, 2013.

·         Darpy D. Συμπεριφορά Kαταναλωτή. Εκδόσεις Προπομπός, 2014

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Διδάσκων: Έλενα Ράπτου
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα elenra@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1) OXI
Τρόποι εξέτασης: (2) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class (& Skype for Business)
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (3) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί με άσκηση ερωτήσεων «Σωστό-Λάθος» στο eclass και Skype for Business την ημέρα εξέτασης του μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής.

 

A. Skype for Business

Ο σύνδεσμος Skype for Business θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e- class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα Skype for Business μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά ΔΕΝ θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. H ταυτοποίησή τους θα γίνει με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους.

 

B. e-class

Παράλληλα, θα πρέπει να συνδεθούν στο e-class με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους και να μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01223/

Η εξέταση διαρκεί 30 λεπτά και κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 20 ερωτήσεις «Σωστό-Λάθος» χωρίς αρνητική βαθμολογία. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 0,5.