Συμπεριφορά Καταναλωτή


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0017 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ     9 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικότητας
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS    Όχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://agro.duth.gr/courses/συμπεριφορά-καταναλωτού/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Να κατανοούν τις βασικές αρχές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του καταναλωτή και τη διαδικασίας λήψης απόφασης για αγορά.
 • Να αναλύουν τα χαρακτηριστικά της αγοράς και πως αυτά αλληλεπιδρούν με την καταναλωτική συμπεριφορά.
 • Να αξιολογούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις του καταναλωτή και πως αυτοί συνδέονται με την κατανάλωση αγαθών.
 • Να κατανοούν τα χαρακτηριστικά τoυ περιβάλλοντος, των περιστάσεων και των ομάδων που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και στάση.
Γενικές Ικανότητες
 1. Αυτόνομη Εργασία
 2. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 3. Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Καταναλωτική αγορά και συμπεριφορά καταναλωτή. Γενικά χαρακτηριστικά της καταναλωτικής αγοράς.
 • Κριτήρια ταξινόμησης και διαίρεσης της αγοράς. Προσδιορισμός των ανθρώπινων αναγκών. Διαδικασία λήψης αποφάσεων καταναλωτή – Υποδείγματα διαδικασιών λήψης αποφάσεων καταναλωτή.
 • Ανάγκη για αναγνώριση και έρευνα. Δομή της απόφασης αγοράς αγαθών – Στάδια και διαδικασία αγοράς (εναλλακτική αξιολόγηση πριν την αγορά – Διαδικασία λήψης αποφάσεων για αγορά
 • Κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών -Εναλλακτική αξιολόγηση μετά την αγορά).
 • Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση του αγοραστή.
 • Στάσεις καταναλωτή – Συστατικά στοιχεία των στάσεων καταναλωτή και χαρακτηριστικά στάσεων καταναλωτή
 • Θεωρίες διαμόρφωσης στάσεων και υποδείγματα μέτρησης της αλλαγής των στάσεων – Πρόβλεψη της συμπεριφοράς του καταναλωτή.
 • Γνώση προϊόντος – Γνώση αγοράς – Γνώση χρήσης.
 • Διαδικασία κινητροποίησης.
 • Προσωπικές αξίες και τρόπος ζωής.
 • Επεξεργασία πληροφοριών, μάθηση και επίδραση περιβάλλοντος.
 • Ειδικά θέματα στη συμπεριφορά καταναλωτή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
 • Περιπτωσιολογικές μελέτες-Ανάλυση

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (powerpoint, video)
 • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Εκπόνηση και Παρουσίαση Εργασίας 33
Αυτοτελής Μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·         Σιώμκος ΓΙ. Συμπεριφορά Καταναλωτή & Στρατηγική Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Σταμούλη, 2011.

·         Μπάλτας  Γ., Παπασταθοπούλου Π. Συμπεριφορά Καταναλωτή. Εκδόσεις Rosili, 2013. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Συμπεριφορά Καταναλωτή
Κωδικός Μαθήματος ECO0017
Διδάσκων: Έλενα Ράπτου
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα elenra@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο: 9ο ΑΟ
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class (& Skype for Business)
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί με άσκηση ερωτήσεων «Σωστό-Λάθος» στο eclass και Skype for Business την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2020 στις 12:00.

A. Skype for Business

Ο σύνδεσμος Skype for Business θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e- class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα Skype for Business μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά ΔΕΝ θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. H ταυτοποίησή τους θα γίνει με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους.

B. e-class

Παράλληλα, θα πρέπει να συνδεθούν στο e-class με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους και να μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01223/

 

Η εξέταση διαρκεί 30 λεπτά και κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 20 ερωτήσεις «Σωστό-Λάθος» χωρίς αρνητική βαθμολογία. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 0,5.