Μάρκετινγκ


Μάρκετινγκ

 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό (ΠΜΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PECO1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Μάρκετινγκ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3 7.5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχή, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS    Όχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/1426241/

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η επιστημονική κατάρτιση των φοιτητριών/φοιτητών σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον ρόλο του μάρκετινγκ στη σύγχρονη εποχή, τις αρχές και τη λειτουργία του. Για τη διεκπεραίωση των μαθησιακών στόχων επεξηγούνται λεπτομερώς τα στάδια της διαδικασίας του μάρκετινγκ, του στρατηγικού σχεδιασμού και της δομής ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Επίσης αναλύονται τα μοντέλα της συμπεριφοράς του καταναλωτή και της αγοραστικής συμπεριφοράς, ενώ αναπτύσσονται η πελατοκεντρική θεώρηση του μάρκετινγκ, οι στρατηγικές ανάπτυξης μάρκας και δημιουργίας νέου προϊόντος, η επικοινωνία του μάρκετινγκ και οι τεχνικές προώθησης. Επιπλέον παρουσιάζονται θέματα που αφορούν το διεθνές μάρκετινγκ, το πράσινο μάρκετινγκ και την ηθική στο μάρκετινγκ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Να γνωρίζουν και να υλοποιούν όλα τα στάδια της διαδικασίας μάρκετινγκ

·         Να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία του μάρκετινγκ ώστε να προσαρμόζουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο στο περιβάλλον της αγοράς

·         Να κατανοούν το μοντέλο της συμπεριφοράς του καταναλωτή, τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή και να αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της αγοραστικής συμπεριφοράς

·         Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα πωλήσεων και τεχνικές προώθησης

·         Να εντοπίζουν τις νέες ευκαιρίες που δημιουργεί το μάρκετινγκ στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά

Γενικές Ικανότητες
  • Αυτόνομη Εργασία
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος «Μάρκετινγκ»

Εβδομάδα                  Τίτλος Διάλεξης Εισηγητής
1η  Ενότητα: Διαδικασία Μάρκετινγκ και Καταναλωτική Συμπεριφορά
Δημιουργία αξίας πελατών και ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων. Μελέτη περίπτωσης μάρκετινγκ. Ε. Ράπτου
Επιχειρησιακός σχεδιασμός και στρατηγική μάρκετινγκ Ε. Ράπτου
Ανάλυση του μικροπεριβάλλοντος και του μακροπεριβάλλοντος της εταιρίας Ε. Ράπτου
Συμπεριφορά καταναλωτή – Στάσεις και απόψεις καταναλωτή – Καταναλωτικές αγορές – Διερεύνηση της αγοραστικής συμπεριφοράς Ε. Ράπτου
Μελέτη περίπτωσης μάρκετινγκ (case study) Ε. Ράπτου
2η Ενότητα: Πελατο-κεντρική στρατηγική μάρκετινγκ
Τμηματοποίηση και στόχευση αγοράς Ε. Ράπτου
Αποφάσεις προϊόντων και στρατηγικές ανάπτυξης μάρκας – Μελέτη περίπτωσης μάρκετινγκ Ε. Ράπτου
Στρατηγικές ανάπτυξης νέων προϊόντων – Μελέτη περίπτωσης μάρκετινγκ Ε. Ράπτου
Καθορισμός τιμών και στρατηγικές τιμολόγησης Ε. Ράπτου
10η Επικοινωνία ολοκληρωμένου μάρκετινγκ – Καθορισμός των στόχων της διαφήμισης, ανάπτυξη της διαφημιστικής στρατηγικής και ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων Ε. Ράπτου
11η Σχεδιασμός και στρατηγική της προσωπικής πώλησης – Μελέτη περίπτωσης μάρκετινγκ Ε. Ράπτου
12η Ανάλυση του νέου μοντέλου άμεσου μάρκετινγκ – το μάρκετινγκ στο διαδίκτυο Ε. Ράπτου
13η Ηθική του μάρκετινγκ και κοινωνική ευθύνη Ε. Ράπτου
14η Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών Ε. Ράπτου
15η Εξετάσεις Ε. Ράπτου

 

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

Συγγραφή Eργασίας

43.5

40

Μη καθοδηγούμενη μελέτη 60
Σύνολο Μαθήματος 187.5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γλώσσα αξιολόγησης φοιτητών

Ελληνικά

 Τρόποι αξιολόγησης φοιτητών                               Ποσοστό

 Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων                 50%

Γραπτή Εργασία (υποχρεωτική)                                    50%

 

Κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών:

α. πρόσφατη βιβλιογραφία

β. πρωτοτυπία σχεδιασμού μαθήματος / υλικού

γ. δομή, μορφή και ποιότητα περιεχομένου

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·         Armstrong G., Kotler P. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Επίκεντρο, 2009.

·         Aurier P., Siriex L. Marketing Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων – Οι ιδιαιτερότητες του κλάδου – Στρατηγικές – Προγράμματα δράσης. Εκδόσεις Προπομπός, 2010.

·         Fahy J., Jobber D.  Αρχές Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Κριτική, 2014.

·         Δημητριάδης Σ., Τζωρτζάκη Α.Μ. Μάρκετινγκ : Αρχές – Στρατηγικές – Εφαρμογές. Εκδόσεις Rosili, 2010.

·         Τζωρτζάκης Κ. Μάρκετινγκ – Περιλαμβάνει και Digital Marketing (Alan Charlesworth). Εκδόσεις Rosili, 2020.

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Διδάσκων: Έλενα Ράπτου
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα elenra@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1) OXI
Τρόποι εξέτασης: (2) Εξ’ αποστάσεως προφορική εξέταση και παράδοση/παρουσίαση εργασιών
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (3) Α. H προφορική εξ αποστάσεως εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την προγραμματισμένη ημέρα εξέτασης του μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω MS teams. Μία ημέρα πριν την εξέταση εμφανίζεται ο σύνδεσμος της άσκησης στο eclass σε όσες/όσους έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι φοιτήτριες/φοιτητές θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα (MS teams), και πριν την έναρξη της εξέτασης θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους H προφορική εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ των 4 ατόμων ανά 30 λεπτά της ώρας.

Β. Οι φοιτήτριες/φοιτητές θα πρέπει να έχουν παραδώσει τις εργασίες τους μέσω eclass έως την ημέρα εξέτασης του μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. Η προφορική παρουσίαση της εργασίας θα γίνει με το MS teams μετά την προφορική εξέταση του μαθήματος.

Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται με ανακοίνωση στο e-class.