Εχθροί Δενδρωδών και Αμπέλου


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON0017 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΙ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικότητας
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01155/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

·  θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα αναγνώρισης – ταυτοποίησης των ημαντικότερων εντομολογικών εχθρών της αμπέλου και των καρποφόρων δέντρων.

·  θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα κυριότερα στοιχεία της βιολογίας, οικολογίας και συμπεριφοράς των παραπάνω εντομολογικών εχθρών.

·  θα έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή της χημικής και βιολογικής καταπολέμησης των παραπάνω εχθρών αλλά και στις δυνατότητες εφαρμογής ή ανάπτυξης προτύπων συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Γενικές Ικανότητες
Αυτόνομη Εργασία.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.

Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτωματολογία, οικονομική σημασία, μέθοδοι και μέσα αντιμετώπισης των εντόμων – εχθρών των γιγαρτοκάρπων (αφίδες, ψύλλες, κοκκοειδή, ημίπτερα, ξυλοφάγα και άλλα κολεόπτερα, λεπιδόπτερα – καρπόκαψα, υπονομευτές φύλλων και ξύλου, φυλλοδέτες – οπλοκάμπες, δίπτερα), πυρηνόκαρπων (αφίδες, κοκκοειδή, ξυλοφάγα και φυλλοφάγα κολεόπτερα, λεπιδόπτερα – ανάρσια, καρπόκαψες – δίπτερα), εσπεριδοειδών (θρίπες, αφίδες, κοκκοειδή, αλευρώδεις, λεπιδόπτερα, -φυλλοδέτης, φυλλοκνίστης, ανθοτρήτης – μύγα της μεσογείου), ακρόδρυων (αφίδες, κοκκοειδή, ξυλοφάγα και φυλλοφάγα κολεόπτερα, λεπιδόπτερα, υμενόπτερα), ελιάς (θρίπας, κοκκοειδή, ψύλλα, ημίπτερα, ξυλοφάγα, φυλλοφάγα και καρποφάγα κολεόπτερα, λεπιδόπτερα – πυρηνοτρήτης κ.ά. – δίπτερα – δάκος, κηκιδόμυγες), αμπέλου (θρίπες, φυλλοξήρα, κοκκοειδή, τζιτζικάκια, ωτιόρρυγχοι και άλλα φυλλοφάγα και ξυλοφάγα κολεόπτερα, ευδεμίδα και άλλα λεπιδόπτερα, δίπτερα).

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  • Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
  • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την αναγνώριση – προσδιορισμό επιλεγμένων εντομολογικών εχθρών.

Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια του μαθήματος να αναλάβουν την προετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας.

Οι εργασίες βιβλιογραφικής ανασκόπησης έχουν την μορφή δοκιμίου το οποίο οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν προς αξιολόγηση έως και την τελευταία εβδομάδα του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η ανακοίνωση των σχετικών θεμάτων γίνεται κατά τη διάρκεια της 4ης εβδομάδας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Fryer J.C.F. 1999. NSECT PESTS OF FRUIT CROPS. Biotech Books s/Daya Publishing House.

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

Βιβλίο [21]: ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ, ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΝΟΣ,ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΒΥΡΩΝ Λεπτομέρειες

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του σχετικού δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ –Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης