Εισαγωγή στη Γεωργική Φαρμακολογία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0030 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01185/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

·      θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις που αφορούν τη χημική αντιμετώπιση των εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των καλλιεργειών στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

·      θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα είδη τυποποίησης των γεωργικών φαρμάκων καθώς και τις πληροφορίες της ετικέτας τους

·      θα μάθουν τις βασικές κατηγορίες γεωργικών φαρμάκων και την φαρμακοκινητική τους

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιλογής ενδεδειγμένης μεθοδολογίας και συνεργασίας

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μέθοδοι προστασίας φυτικής παραγωγής – χημική φυτοπροστασία. Γεωργικά φάρμακα: ορισμός, κατηγορίες. Ιστορική διαδρομή. Σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων (μορφές, συστατικά, τυποποίηση). Χρήση γεωργικών φαρμάκων (επιλογή, εφαρμογή, προφυλάξεις, προβλήματα). Μέσα εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Συνδυασμοί γεωργικών φαρμάκων (φυτοτοξικότητα, αθροιστική, ανταγωνιστική, συνεργιστική, επαυξανόμενη δράση) Εννοιολογική σημασία κύριων παραμέτρων. Τρόπος δράσης. Απαιτήσεις στα προϊόντα φυτοπροστασίας. Βιομεταβολές των γεωργικών φαρμάκων. Απορρόφηση. Εκλεκτικότητα φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Κύριες ομάδες γεωργικών φαρμάκων. Γεωργικά Φάρμακα Φυτικής και Μικροβιακής προέλευσης.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)  125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο εργαστήριο και γραπτές στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

§  Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την αναγνώριση μορφών τυποποίησης σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων και των μεθοδολογιών εφαρμογής τους.

§  Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια το μαθήματος να αναλάβουν (προαιρετικά) την ετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος:

§  Βιβλίο [41962824]: Γεωργική Φαρμακολογία, Βασίλειος Ν. Ζιώγας, Αναστάσιος Ν. Μαρκόγλου  Λεπτομέρειες

§  Βιβλίο [37]: Γεωργικά Φάρμακα, Ευθυμία Παπαδοπούλου – Μουρκίδου   Λεπτομέρειες