Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού


 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ &  ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO1006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο, 9ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις/Ασκήσεις Πράξης 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής/Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/eclass/courses/OPE02114/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις έννοιες του τουρισμού και της τουριστικής ανάπτυξης και εμβάθυνση στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τις κοινωνικές, οικονομικές, αναπτυξιακές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:

•Κατανοούν τις έννοιες του τουρισμού και ειδικότερα των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού που αναπτύσσονται κυρίως στις αγροτικές  και ορεινές περιοχές

• Χρησιμοποιούν τη διαθέσιμη τεχνολογία για να συγκεντρώσουν στοιχεία που αφορούν στην τουριστική ανάπτυξη, τα επεξεργαστούν, τα αναλύσουν και εξάγουν συμπεράσματα για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη διαφόρων περιοχών

• Έχουν κατανοήσει και εκτιμήσει τη σημασία των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην τουριστική ανάπτυξη

•Συνδυάσουν τις γνώσεις τους και εξετάσουν τις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξη ειδικά του ορεινού χώρου, ώστε αυτός να μπορεί να προσφέρει ισορροπημένα το σύνολο των υπηρεσιών του στο κοινωνικό σύνολο.

•Διενεργούν έρευνες για την ειδική αυτή τουριστική αγορά

• Καταρτίζουν σχέδια τουριστικής αξιοποίησης και ανάπτυξης αγροτικών και ορεινών περιοχών

 

Γενικές Ικανότητες
•       Λήψη αποφάσεων

•       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

•       Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

•        Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

•         Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

•    Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

•    Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

•     Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εβδομάδα  Θεματική Ενότητα Διαλέξεων

1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες

2. Τα κυριότερα πρότυπα της τουριστικής ανάπτυξης

3. Προσφορά και ζήτηση τουριστικού προϊόντος

4. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

5. Η ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού

6. Ορεινός τουρισμός, Αγροτουρισμός

7. Τουριστικός προγραμματισμός, στρατηγικές και μέθοδοι αξιολόγησης

8. Εργάσιμος και ελεύθερος χρόνος, κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου

9. Το «ταξίδι» ως προϊόν. Κίνητρα και συμπεριφορά του τουρίστα ως ταξιδιώτη και ως καταναλωτή

10. Μεθοδολογία ανάλυσης, έρευνα αγοράς και «βιομηχανία» του ταξιδιού και του τουρισμού με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές εναλλακτικές μορφές

11. Οι δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό

12. Η τουριστική διαφήμιση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στους Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού

13. Τουρισμός και επικοινωνία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

 

Εβδομάδα  Θεματική Ενότητα Εργαστηρίων

1. Οι οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού

2. Η χρήση δεικτών στον τουρισμό

3. Προσφορά και ζήτηση τουριστικού προϊόντος

4. Μέθοδοι αξιολόγησης στον τουρισμό

5. Μέθοδοι αξιολόγησης στον τουρισμό

6. Κατάρτιση σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης με έμφαση στον αγροτουρισμό

7. Αξιολόγηση προγραμμάτων και σχεδίων τουριστικής ανάπτυξης

8. Μελέτες περίπτωσης

9. Μεθοδολογίες έρευνας τουριστικής αγοράς

10. Μεθοδολογίες έρευνας τουριστικής αγοράς

11. Οι δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό

12. Η τουριστική διαφήμιση

13. Τουρισμός και επικοινωνία

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Χρήση e-Media: Παρουσιάσεις μέσω Power Point

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 65
Ανάλυση βιβλιογραφίας και παρουσίαση στην τάξη 10
Ασκήσεις πράξης με εφαρμογή μεθοδολογιών σε επιμέρους θέματα 15
Ομαδικές εργασίες σε μελέτες περιπτώσεων (διαδικασία επίλυσης προβλήματος) 15
Αυτοτελής Μελέτη 20
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτή τελική εξέταση (στα ελληνικά)

Προσωπική ή Ομαδική Εργασία

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά

Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του οποτεδήποτε

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Κοκκώσης Χ.,Τσάρτας,Π και Γκίρμπα Ε. 2011.  Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Εκδόσεις Κριτική.
Κοκκώσης Χ.,Τσάρτας,Π. 2019. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον. Εκδόσεις Κριτική.

Vanhove Norbert,Αγιομυργιανάκης Γ,Μενεγάκη Α(επιμ.). 2019. Τα οικονομικά των τουριστικών προορισμών. Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός Ο.Ε. Αθήνα.

Βαρβαρέσος, Σ. 2013. Οικονομική του Τουρισμού. Εκδόσεις Προπομπός

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Tourism Management, Journal of Sustainable Tourism, Annals of Tourism Research