Γεωργία και Ρύπανση Υδάτινων Οικοσυστημάτων


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON1013 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιλογής, Επιστημονικής περιοχής-κατεύθυνσης: Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος.

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/GEO126/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

·         θα έχουν κατανοήσει τη σημασία προστασίας των υδάτων

·         θα εμπεδώσουν τις βασικές περιβαλλοντικές πιέσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα

Γενικές Ικανότητες
·         Αυτόνομη εργασία

·         Ανάπτυξη δεξιοτήτων ενόργανης ανάλυσης

·         Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
–          Η έννοια του υγροτόπου

–          Νομοθεσία προστασίας υγροτόπων

–          Λειτουργίες και Αξίες υγροτόπων

–          Φυσικές μεταβολές και ανθρωπογενείς αλλοιώσεις των ελληνικών υγροτόπων

–          Περιβαλλοντικοί παράμετροι στα νερά

–          Ρύποι στα νερά από γεωργικές δραστηριότητες

–          Μέθοδοι δειγματοληψίας

–          Προσδιορισμός ρύπων στα νερά

–          Αναλυτικές τεχνικές

–          Ευτροφισμός και οι συνέπειές του

–          Δυσμενείς επιδράσεις σε υδρόβιους οργανισμούς

–          Αλληλεπιδράσεις υγροτοπικών και αγροτικών οικοσυστημάτων

–          Περιπτώσεις ρύπανσης υδάτινων οικοσυστημάτων

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές (πλατφόρμες σύγχρονης & ασύγχρονης εκπαίδευση, powerpoint, video)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Βιβλιογραφική εργασία 28
Αυτοτελής μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια το μαθήματος να αναλάβουν την ετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας.

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος:

·         Βιβλίο [2771]: ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ, Σ.Ε. ΤΣΙΟΥΡΗΣ, Π.Α. ΓΕΡΑΚΗΣ  Λεπτομέρειες

·         Βιβλίο [18548675]: Υδραυλική περιβάλλοντος και ποιότητα επιφανειακών υδάτων, Αντωνόπουλος Βασίλειος Ζ.  Λεπτομέρειες