Γεωργία και Περιβάλλον


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON1003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01187/

 

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

·         θα έχουν κατανοήσει τα περιβαλλοντικά προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει η γεωργική παραγωγή

·         θα εμπεδώσουν τις βασικές αρχές προστασίας των αγροοικοσυστημάτων

·         θα έχουν την ικανότητα να προτείνουν μεθόδους αποκατάστασης ρυπασμένων περιοχών

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη εργασία

§  Ανάπτυξη δεξιοτήτων εντοπισμού περιβαλλοντικών προβλημάτων

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μηχανισμοί μετακίνησης Γεωργικών Ρυπαντών σε διάφορα τμήματα των αγροοικοσυστημάτων. Τύχη των λιπασμάτων και των γεωργικών φαρμάκων στο έδαφος και ρύπανση υπογείων νερών. Ο ρόλος της Γεωργίας στο φαινόμενο του Θερμοκηπίου. Αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες. Ανάπτυξη φυτών και περιβαλλοντικά επιβαρυμένες περιοχές. Φυτοαποκατάσταση. Ορθή Γεωργική Πρακτική και Προστασία Περιβάλλοντος. Οι επιδράσεις της Αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στη γεωργία. Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Βιοτεχνολογία και περιβαλλοντική υποβάθμιση. Περιβαλλοντικά οφέλη από τη Γεωργία. Γεωργία και ενεργειακή κρίση, βιοκαύσιμα. Γεωργία και προστατευμένες περιοχές. Παραδείγματα των σημαντικών περιβαλλοντικών επιδράσεων που σχετίζονται με τη Γεωργία. Λιμνολογία και αβιοτικοί παράγοντες

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο εργαστήριο και γραπτές στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

§  Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν αξιολόγηση μεθοδολογιών δειγματοληψίας και προετοιμασίας περιβαλλοντικών δειγμάτων.

.

§  Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια το μαθήματος να αναλάβουν (προαιρετικά) την ετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας.

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος:

§  Βιβλίο [32998679]: Θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος, Τσιούρης Σωτήριος Λεπτομέρειες

§  Βιβλίο [29492]: Γεωργία, περιβάλλον, διατροφή, Νικολαΐδης Ευάγγελος Λεπτομέρειες