Γεωργία και Περιβάλλον


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AGRON1003

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

9Ο

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γεωργία και Περιβάλλον

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις

5

5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κατεύθυνσης Υποχρεωτικό

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Κανένα

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01187/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση

Να κατανοούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει η γεωργική παραγωγή
Να εμπεδώσουν τις βασικές αρχές προστασίας των αγροοικοσυστημάτων
Να έχουν την ικανότητα να προτείνουν μεθόδους αποκατάστασης ρυπασμένων περιοχών

Γενικές Ικανότητες

Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και τωναπαραίτητων τεχνολογιών
Ανάπτυξη δεξιοτήτων εντοπισμού περιβαλλοντικών προβλημάτων

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα οργανώνεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Μηχανισμοί μετακίνησης Γεωργικών Ρυπαντών σε διάφορα τμήματα των αγροοικοσυστημάτων.

Τύχη των λιπασμάτων και των γεωργικών φαρμάκων στο έδαφος και ρύπανση υπογείων νερών.
Ο ρόλος της Γεωργίας στο φαινόμενο του Θερμοκηπίου.
Αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες.
Ανάπτυξη φυτών και περιβαλλοντικά επιβαρυμένες περιοχές.
Φυτοαποκατάσταση.
Ορθή Γεωργική Πρακτική και Προστασία Περιβάλλοντος.
Οι επιδράσεις της Αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στη γεωργία.
Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.
Βιοτεχνολογία και περιβαλλοντική υποβάθμιση.
Περιβαλλοντικά οφέλη από τη Γεωργία.
Γεωργία και ενεργειακή κρίση, βιοκαύσιμα.
Γεωργία και προστατευμένες περιοχές.
Παραδείγματα των σημαντικών περιβαλλοντικών επιδράσεων που σχετίζονται με τη Γεωργία.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σε αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικές παρουσιάσεις και φροντιστηριακές ασκήσεις

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές Ασκήσεις

26

Αυτοτελής Μελέτη

60

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται με εξετάσεις και παράδοση εργασίας στο τέλος του εξαμήνου.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Τσιούρης Σωτήριος, «Θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος»

2. Νικολαΐδης Ευάγγελος, «Γεωργία, περιβάλλον, διατροφή»