Συνεργασίες με τοπικούς φορείς


Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, από την έναρξη της λειτουργίας του έως σήμερα, έχει αναπτύξει συνεργασίες με τους τοπικούς φορείς σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Σκοπός αυτών των συνεργασιών είναι η διάχυση της γνώσης που παράγεται στο Πανεπιστήμιο σε όλους τους ενδιαφερόμενους της τοπικής κοινωνίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται συνεργασίες με τους ακόλουθους φορείς:

  • Δήμος Ορεστιάδας
  • Νομαρχία Έβρου
  • Δήμοι Β. Έβρου
  • ΕΘΙΑΓΕ-Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ορεστιάδας
  • Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ορεστιάδας
  • Γεωπονικός Σύλλογος Έβρου
  • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις του αγροτικού χώρου
  • Αθλητικά σωματεία

Αποτέλεσμα αυτών των συνεργασιών ήταν μια σειρά από κοινές δράσεις όπως ομιλίες μελών ΔΕΠ, διοργάνωση ημερίδων, παροχή συμβουλών σε αγροτικά θέματα, ενεργή συμμετοχή του προσωπικού του Τμήματος και των φοιτητών σε τοπικές εκδηλώσεις κ.λ.π.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 οι παρακάτω δράσεις/έργα υλοποιούνται από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης με την συνεργασία και την χρηματοδότηση της Νομαρχίας Έβρου:

«Χρήση κοπριάς αγροτικών ζώων και ιλύος βιολογικού καθαρισμού ως οργανικών λιπασμάτων στο Νομό Έβρου»

Εργαστήριο Γεωργίας

«Μελέτη λιβαδο-κτηνοτροφικής ανάπτυξης Βορείου Έβρου»

Εργαστήριο Ζωοτεχνίας

«Προώθηση-Στήριξη Αγροτικής Παραγωγής: Καταγραφή των επιχειρήσεων του Ν. Έβρου που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων»

Εργαστήριο Γεωργικής Οικονομίας