Διδακτορικές Διατριβές – Διδάκτορες


ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ (6/2023)
αα Έτος Θέμα διδακτορικής διατριβής Διδάκτορας Επιβλέπων/-ουσα
1 2007 Δονακίωση (Vibrio spp.) σε μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών Νούσιας, Ηρακλής Γ. Μπεζιρτζόγλου Ε.
2 2007 Επίδραση των υπεριωδών ακτινοβολιών-Β και του όζοντος στα μορφολογικά, ανατομικά, φυσιολογικά και ποιοτικά γνωρίσματα του βαμβακιού (Gossypium hirsutum L.) Ζούζουλας, Δημήτριος Ι. Κουτρούμπας Σπ.
3 2007 Μελέτη της αλληλεπίδρασης γενοτύπου-περιβάλλοντος στο κοινό φασόλι (Phaseolus vulgaris L.) με επιλογή και απογονικό έλεγχο σε συνθήκες θερμοκηπίου και υπαίθρου Παπαδόπουλος, Ιωάννης Ι. Τοκατλίδης Ι.
4 2007 Ευαισθησία των ειδώντου του ζιζανίου φάλαρης (Phalaris spp.) στα αγρωστωδοκτόνα σιτηρών Αλεξούδης, Χρήστος Κ. Βασιλείου Γ.
5 2007 Επίδραση της διατροφής και της οζωνίωσης στην εντερική χλωρίδα του ανθρώπου Φικιώρης, Ανδρέας Γ. Μπεζιρτζόγλου Ε.
6 2008 Συχνότητα απομόνωσης του αναερόβιου μικροοργανισμού Clostridium perfringens από καλλιεργήσιμα εδάφη και συσχέτιση της παρουσίας του με άλλους μικροοργανισμούς και παράγοντες Στεφανής, Χρήστος Μπεζιρτζόγλου Ε.
7 2008 Μικροβιακή χλωρίδα σακχαρότευτλων από τον αγρό στην τελική επεξεργασία του προϊόντος Παπαδόπουλος, Ιωάννης Α. Μπεζιρτζόγλου Ε.
8 2009 Διερεύνηση ενδο-ποικιλιακής παραλλακτικότητας στο βαμβάκι (Gossypium hirsutum L.) ως προς την απόδοση και ποιοτικά χαρακτηριστικά Τσικρικώνη, Χρυσή Χ. Τοκατλίδης Ι.
9 2009 Εμπειρική επαλήθευση της θεωρίας ισοδυναμίας αγοραστικών δυνάμεων (Θ.Ι.Α.Δ.) στις τιμές αγροτικών προϊόντων στις χώρες της Ε.Ε. και ο ρόλος των διεθνών εμπορικών συμφωνιών Ζαφειρίου, Ελένη Α. Κουτρουμανίδης Θ.
10 2010 Μικροβιακή οικολογία παραποτάμιων καλλιεργούμενων εδαφών: συσχέτιση με φυσικοχημικούς παραμέτρους και υδάτινο οικοσύστημα Βαβίας, Σταύρος Ι. Μπεζιρτζόγλου Ε.
11 2011 Αξιολόγηση της ανάπτυξης αντοχής στα αντιβιοτικά μικροβιακών στελεχών απομονωθέντων από περιβαλλοντικά οικοσυστήματα ή κλινικό περιβάλλον Μαντζουράνη, Ιωάννα Σ. Μπεζιρτζόγλου Ε.
12 2012  

Εφαρμογές στατιστικών μοντέλων σε δεδομένα γαλακτοπαραγωγής κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Καραγγελή Μαρία Κ. Άμπας Ζ.
13 2012 Μελέτη του προφίλ ζωοτεχνικής διαχείρισης αγελαδοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Κ. Μακεδονίας σε συνάρτηση με την παραγωγή, την ποιότητα γάλακτος και το περιβάλλον Μητσόπουλος Ιωάννης Κ. Άμπας Ζ.
14 2012 Βελτίωση των προβάτων της φυλής Χίου: σχεδιασμός του βελτιωτικού στόχου Ρουστέμης, Δημήτριος Σ. Άμπας Ζ.
15 2012 Μελέτη φυσιολογικών και αγροκομικών γνωρισμάτων που σχετίζονται με την αύξηση, απόδοση και ποιότητα του ρεβιθιού  (Cicer arietinum L.) Φωτιάδης, Σιδέρης Χ. Κουτρούμπας Σπ.
16 2012 Διερεύνηση δυνατότητας αντικατάστασης υβριδίων καλαμποκιού με ελεύθερα επικονιαζόμενες σειρές Γρεβενιώτης, Βασίλειος Α. Τοκατλίδης Ι.
17 2012 Γενεαλογική και μαζική επιλογή για απόδοση σε πληθυσμό φακής υπό συνθήκες χαμηλής πυκνότητας και χαμηλών εισροών και η σχέση της έντασης επιλογής με την παραγωγικότητα σε σπόρο και το επίπεδο ανοχής των φυτών σε ιούς Καργιωτίδου, Αναστασία Δ. Τοκατλίδης Ι.
18 2012 Ανίχνευση αντιβιοαντοχών στελεχών μικροοργανισμών σε παραδοσιακά ζυμωμένα γαλακτομικά προϊόντα Ρόζος, Γεώργιος Ι. Μπεζιρτζόγλου Ε.
19 2014 Επίδραση της αλατότητας στα αγροκομικά, φυσιολογικά και ποιοτικά γνωρίσματα του ρυζιού (Oryza sativa L.) Δράμαλης, Χρήστος Ζ. Κουτρούμπας Σπ.
20 2015 Μελέτη της δυναμικής τοτ μετακινούμενου συστήματος αιγοπροβάτων στην Ελλάδα: μια συστημική προσέγγιση Σιάσιου, Άννα Δ. Γαλανόπουλος Κ.
21 2015 Εκτίμηση της επίδρασης της κοινής αγροτικής πολιτικής στην εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης σε γεωργικά προϊόντα, με μεθόδους στατιστικής οικονομικής ανάλυσης Παπαδόπουλος, Σωτήριος Θ. Κουτρουμανίδης Θ.
22 2015 Stochastic models for the Investigation of mechanisms of spread οf animal epidemics Μαλέσιος, Χρυσοβαλάντης Χ. Κουτρουμανίδης Θ.
23 2016 Η αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής και οι επιπτώσεις στην γεωργική παραγωγή με έμφαση στην καλλιέργεια των σιτηρών Μαρκόπουλος, Θεόδωρος Α. Γαλανόπουλος Κ.
24 2016 Διερεύνηση δυνατότητας ανασυνδυασμού ευνοϊκών γονιδίων από διαφορετικά υβρίδια καλαμποκιού για τη δημιουργία βελτιωμένων ελεύθερα επικονιαζόμενων σειρών Τζανταρμάς, Κωνσταντίνος Α. Τοκατλίδης Ι.
25 2017 Συμπεριφορά βόσκησης αιγών, θρεπτική αξία βοσκήσιμης ύλης και ποιότητα γάλακτος Μανουσίδης, Θεόδωρος Γ. Κουτρούμπας Σπ.
26 2017 Βιοτεχνολογική αξιοποίηση χυμού κράνων (Cornus mas L.) για παραγωγή λειτουργικού τροφίμου υψηλής διατροφικής αξίας Νούσκα, Χρυσάνθη Ι. Πλέσσας Στ.
27 2017 Προσαρμοστικότητα αρωματικών φυτών στις ελληνικές συνθήκες και αντιμικροβιακή δράση των παραγόμενων αιθέριων ελαίων Φουρνομίτη, Μαρία Ν. Αλεξόπουλος Α.
28 2018 Μελέτη της βιολογίας – οικολογίας του θηρευτικού ακάρεως Amblydromalus limonicus (acari: phytoseiidae) Σαμαράς, Κωνσταντίνος Α. Μπρούφας Γ.
29 2019 Ανάλυση επιπτώσεων των εφαρμοζόμενων πολιτικών στον γεωργικό τομέα μέσω εφαρμογής υποδείγματος γενικής ισορροπίας σε περιφερειακό επίπεδο Λαμπίρης, Γεώργιος Ι. Καρελάκης Χρ.
30 2020 Παραγωγή λειτουργικού ροφήματος χαμηλού αλκοολικού βαθμού μέσω ζύμωσης χυμού ροδιού Καζάκος, Σταύρος Λ. Πλέσσας Στ.
31 2020 Χρηματοοικονομική Λογιστική, Ελεγκτική και Περιβαλλοντική Συμπεριφορά των Εταιριών Κοινωνικής Ευθύνης Παρταλίδου, Ξανθή Ζαφειρίου Ε.
32 2020 Μελέτη της αερόβιας και αναερόβιας μικροχλωρίδας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών Τζούτη, Βασιλική Αλεξόπουλος Α.
33 2021 Η διοίκηση αλλαγών και η οργάνωση και κουλτούρα στο δημόσιο τομέα την περίοδο της οικονομικής κρίσης Ολμπασάλη Β. Καρελάκης Χ.
34 2021 Επίδραση της διατροφής και άλλων παραγόντων σε χαρακτηριστικούς μικροοργανισμούς της χλωρίδας του στόματος παιδιών και ενηλίκων Μελισσάρη Α. Μπεζιρτζόγλου Ε.
35 2021 Μελέτη στοιχείων της βιολογίας-οικολογίας κρυπτικών ειδών του συμπλόκου Chrysoperal carnea sensu lato Αθανασιάδης Κ. Μπρούφας Γ.
36 2023 Εμπειρική διερεύνηση της μεταβλητότητας των τιμών αγροτικών προίόντων σις διεθνείς αγορές και ο ρόλος της συμβολαιακής γεωργίας Γιουμάτοβα Σ. Καρελάκης Χ.
37 2023 Οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών σε αγροτικές περιοχές Στουγιαννίδου Δ. Ζαφειρίου Ε.
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (6/2023)
αα Έτος

έναρξης

Θέμα διδακτορικής διατριβής Υποψήφιος/-α διδάκτορας Επιβλέπων/-ουσα
1 2011 Μελέτη της παρουσίας και της διασποράς της αντιβιοντοχής του μικροοργανισμού Staphylococcus aureus σε πόσιμα και επιφανειακά νερά του Ν. Έβρου Θεοδωρίδου Ε. Αλεξόπουλος Α.
2 2014 Χωροχρονική παρακολούθηση κύριων ρύπων των επιφανειακών και υπογείων υδάτων στον Νομό Ροδόπης Μελένιος Π. Αλεξόπουλος Α.
3 2014 Αγροκομική συμπεριφορά ειδών λαθουριού (Lathyrus spp) σε μονοκαλλιέργεια και συστήματα συγκαλλιέργειας με χειμερινά σιτηρά Λιθουργίδης Χ. Δαμαλάς Χ.
4 2015 Γενετική σταθερότητα και αποτελεσματικότητα αξιοποίησης νερού και αζώου υβριδίων με διαφορετική συμπεριφορά στην ποιότητα. Γκέκας Φ. Τοκατλίδης Ι.
5 2015 Η εμπειρική διερεύνηση της ισχύος της περιβαλλοντικής καμπύλης Kuznets στον αγροτικό τομέα για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ρόλος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής Γκίκα Δ. Ζαφειρίου Ε.
6 2016 Υπολειμματικότητα γεωργικών φαρμάκων σε νωπούς καρπούς και προϊόντα επεξεργασίας ροδάκινου και αχλαδιού. Αδαμίδου Ζ. Βρύζας Ζ.
7 2016 Διερεύνηση της τροφικής νεοφοβικής συμπεριφοράς των νέων ενήλικων καταναλωτών Θανασούλα Π. Ράπτου Ε.
8 2016 Δυνητικοί φορείς του φυτοπαθογόνου βακτηρίου Xylella fastidiosa στην περιοχή της Κρήτης Κουφάκης Ι. Μπρούφας Γ.
9 2017 Η κατανάλωση αλιευτικών προϊόντων στην Ευρώπη: Διερεύνηση των αγοραστικών συνηθειών και της σύγκλισης στα πρότυπα κατανάλωσης Κουρετσίδης Σ. Γαλανόπουλος Κ.
10 2017 Απόδοση και ανταγωνιστική ικανότητα εναντίον των ζιζανίων του κουφάγκαθου (Silybum marianum ) σε συνθήκες μειωμένων εισφορών Τσιαούση Α. Κουτρούμπας Σ.
11 2017 Δημιουργία βελτιωμένων γενοτύπων καλαμποκιού (Zea mays ) με επιλεγμένους μικροοργανισμούς εδάφους Κουλυμπούδη Λ. Σιναπίδου Ε.
12 2018 Διαχείριση της γενετικής παραλλακτικότητας τοπικών πληθυσμών φακής για βελτίωση της προσαρμοστικότητας και δημιουργία μονογενοτυπικών και πολυγενοτυπικών ποικιλιών Γκαϊδατζή Χ. Τοκατλίδης Ι.
13 2018 Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση απόδοσης τεχνικών αποκατάστασης σημειακών πηγών ρύπανσης υδάτων από υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων Παρλακίδης Π. Βρύζας Ζ.
14 2018 Irrigation Water Pricing Policy Simulation Model with an Application Τσαγκούδης Δ. Ζαφειρίου Ε.
15 2018 Αξιολόγηση απομονωθέντων γαλακτικών βακτηρίων από κόκκους Kefir στην παραγωγή λειτουργικού τροφίμου με βάση χυμό φρούτων Μποντσίδης Χ. Πλέσσας Σ.
16 2018 Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες των αλυσίδων λιανεμπορίου τροφίμων και ο ρόλος τους στην εθνική οικονομία μέσα στην οικονομική κρίση Ζησούδης Ν. Ζαφειρίου Ε.
17 2018 Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την φυσιολογία και θρέψη της ελιάς (Olea europaea L.) καθώς και την ποιότητα του ελαιολάδου Σωτηρόπουλος Σ. Χατζησαββίδης Χ.
18 2018 Ανάλυση των μοριακών αλληλεπιδράσεων μεταξύ του καλαμποκιού και συμβιωτικών μικρο-οργανισμών του εδάφους Βροχίδης Ι. Σιναπίδου Ε.
19 2018 Εμπειρική ανάλυση επιδράσεων πολιτικών στην οικονομία απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών Βαχανελίδου Ο. Καρελάκης Χ.
20 2019 Περιβαλλοντικές και γενοτυπικές επιδράσεις στη φυσιολογία της απόδοσης και της ανακατανομής ξηράς ουσίας και μακροστοιχείων στη φακή (Lens culinaris ) Παπαδημητρίου Μ. Κουτρούμπας Σ.
21 2019 Διερεύνηση των αξιών, των απόψεων και των στάσεων των καταναλωτών ως προς την ηθική παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων Ρουμελιώτης Γ. Ράπτου Ε.
22 2019 Επίδραση της λίπανσης και των ρυθμιστών ανάπτυξης στη φυσιολογία της απόδοσης και την αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης μακροστοιχείων στο σιτάρι (Triticum spp) Αντώνογλου Σ. Κουτρούμπας Σ.
23 2020 Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων στη γεωργία: Γεωργική ασφάλιση και συμβολαιακή γεωργία σε καλλιέργειες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Ευαγγελακάκη Γ. Γαλανόπουλος Κ.
24 2020 Παραγωγή άρτου με λειτουργικές ιδιότητες με βάση εμπλουτισμένο προζύμι με γαλακτικά βακτήρια απομονωθέντα από κόκκους κεφίρ Καζάκος Σ. Πλέσσας Σ.
25 2020 Κοινωνικοοικονομική ανάλυση και έρευνα αποδοχής και επιπτώσεων καινοτόμων εργαλείων φυτοπροστασίας Κετενλή Α. Καρελάκης Χ.
26 2020 Εμπειρική διερεύνηση επιπτώσεων μίας κρίσης στην οργάνωση και διαχείριση των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα Κοντογιάννη Μ. Καρελάκης Χ.

Τσαντόπουλος Γ.

27 2020 Αποκωδικοποίηση της αλληλεπίδρασης ξενιστή και μυκορριζικών μυκήτων σε συνθήκες καταπόνησης Μαργαρίτης Ε. Σιναπίδου Ε.
28 2021 Μελέτη στοιχείων της βιο-οικολογίας αρπακτικών εντόμων Micromus sp. (Neuroptera: Hemerobiidae) Ντάλια Π. Παππά Μ.
29 2021 Αρπακτικά ακάρεα της οικογένειας Phytoseiidae για την αντιμετώπιση φυτοφάγων εχθρών της τομάτας Μπεχτσούδης Α. Μπρούφας Γ.
30 2021 Απόκριση της ελιάς (Olea europaea L.) σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον της ρίζας   Τοπάλη Χ.  Χατζησαββίδης Χ.
31 2021 Εμπειρική διερεύνηση της συμπεριφοράς των χρηματιστηριακών τιμών αγροτικών προϊόντων με χρήση στοχαστικών μοντέλων Κωσταρίδου Ε. Ζαφειρίου Ε.
32 2021 Επίδραση γεωργικών φαρμάκων στη ριζόσφαιρα του ηλίανθου Αδαμίδης Γ. Βρύζας Ζ.
33 2022 Καινοτόμα εργαλεία για την αντιμετώπιση σημαντικών φυτοφάγων εχθρών της τομάτας Κούτσουλα Γ. Παππά Μ.
34 2022 Ωφέλιμα μικροβιότα στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της τομάτας (Solanum lycopersicum L.) σε εδαφογενείς ασθένειες Μπουτζίκας Γ. Ζαμιούδης Χ.
35 2022 Ανάλυση του μικροβιώματος των άγριων συγγενών της τομάτας με έμφαση στα μικροβιότα που ενεργοποιούν την αύξηση και την άμυνα του ξενιστή Καράτζιος Σ. Ζαμιούδης Χ.
36 2022 Δημιουργώντας μια σύγχρονη αειφόρο οικονομία :  ο ρόλος των αγροδιατροφικών προϊόντων, των βιώσιμων συστημάτων τροφίμων και οι ευρωπαϊκές πολιτικές Γούλας Α. Καρελάκης Χ.
37 2022 Αγροοικολογικές στρατηγικές και εργαλεία για την αειφόρο διαχείριση φυτοφάγων εχθρών Τσουρούλα Ε. Παππά Μ.
38 2022 Μελέτη αντιμικροβιακών ιδιοτήτων βιοδραστικών ουσιών σε συστήματα τροφίμων Δαουτίδου Μ. Μαντζουράνη Ι.
39 2022 Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή ως προς τη χρήση εφαρμογών παραγγελίας και διανομής έτοιμου φαγητού και των  παραγόντων που την επηρεάζουν Λυμπερούδης Π. Ράπτου Ε.
40 2023 Αλλαγές χρήσης γης και επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής : η                     περίπτωση της καλλιέργειας σιτηρών Παπαδοπούλου Γ. Καρελάκης Χ.