Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PAGR03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 7,5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01182/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

·θα έχουν αποκτήσει σφαιρική γνώση των φυσιολογικών λειτουργιών των δένδρων που σχετίζονται με την αύξηση και ανάπτυξή τους

·θα αναγνωρίζουν τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και απόδοση των καρποφόρων δένδρων

·θα έχουν κατανοήσει τις επιδράσεις καλλιεργητικών πρακτικών στους οπωρώνες

·θα είναι σε θέση να προτείνουν προσεγγίσεις διαχείρισης του οπωρώνα στα πλαίσια της ολοκληρωμένης παραγωγής

Γενικές Ικανότητες
Αυτόνομη Εργασία

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 Εισαγωγή στην φυσιολογία των καρποφόρων δένδρων (σημασία, βασικές έννοιες, γενικοί ορισμοί)

2 Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση των καρποφόρων δένδρων

3 Σχέση μεταξύ βλαστικής και αναπαραγωγικής αύξησης των καρποφόρων δένδρων

4 Σχέση μεταξύ ριζικής και βλαστικής ανάπτυξης των καρποφόρων δένδρων

5 Αρχιτεκτονική της κόμης των καρποφόρων δένδρων και αποτελεσματικότητα χρήσης του φωτός

6 Φυσιολογία του αγενούς πολλαπλασιασμού στα καρποφόρα δένδρα

7 Φυσιολογία σχηματισμού επίκτητων ριζών

8 Υδατικές σχέσεις στα καρποφόρα δένδρα

9 Φυσιολογία θρέψης των καρποφόρων δένδρων

10 Φυσιολογία άνθησης και καρπόδεσης των καρποφόρων δένδρων

11 Φυσιολογία ανάπτυξης και ωρίμανσης των καρπών

12 Σχέσεις ρυθμιστικών ουσιών με τη βλαστική ανάπτυξη και καρποφορία των καρποφόρων δένδρων

13 Παρενιαυτοφορία στα καρποφόρα δένδρα

14 Παρουσιάσεις εργασιών

15 Γραπτές Εξετάσεις

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 43,5
Συγγραφή εργασίας 40
Αυτοτελής Μελέτη 65
Σύνολο Μαθήματος 187,5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με:

Ι. Γραπτές εξετάσεις (80%)

ΙΙ. Γραπτή εργασία με προφορική παρουσίαση (20%)

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(οι παρακάτω τίτλοι περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος)

Maib K.M. (1996) Tree Fruit Physiology. Washington State Univ. Proceedings. 165 p.

Hopkins G.W. και Huner P.A. 2020. Φυσιολογία Φυτών, Broken Hill Publishers, σελ. 780.

Sansavini S. 2019. Principles of Modern Fruit Science. ISHS, 421 p.

Τaiz L. και Zeiger E. (2012) Φυσιολογία Φυτών. Εκδόσεις Utopia. Αθήνα, σελ. 949.

Τσέκος Ι. (2007) Φυσιολογία Φυτών. Εκδόσεις Αδερφών Κυριακίδη. Θεσ/νίκη, σελ. 784.

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος.

 

 

 

Παράρτημα_Φυσιολ Καρποφ Δένδρων_Εναλλακτικοί-τρόποι-εξέτασης-2

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών


Περιγραφή μαθήματος:

Tο μάθημα αναφέρεται στις σύγχρονες, φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους και τεχνικές διαχείρισης πληθυσμών ζωικών εχθρών (εντόμων, ακάρεων και νηματωδών) μεγάλης οικονομικής σημασίας για τη φυτική παραγωγή. Ειδικότερα, εξετάζονται οι διαφορετικές μέθοδοι και οι σύγχρονες τεχνικές εφαρμογής της βιολογικής καταπολέμησης ζωικών εχθρών, αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο και αναλύονται οικονομοτεχνικά στοιχεία πρακτικών εφαρμογών της οικολογικής μηχανικής στη διαχείρισης της βιοποικιλότητας του αγροοικοσύστηματος ως εργαλείο της σύγχρονης φυτοπροστασίας. Παρουσιάζονται τα φαινολογικά μοντέλα πρόβλεψης και οι πρακτικές τους εφαρμογές στη φυτοπροστασία. Εξετάζονται οι δυνατότητες αξιοποίησης νέων ομάδων, εκλεκτικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων συμβατών με τη διαχείριση ωφέλιμων οργανισμών μη στόχων (εντομοφάγων εντόμων, ακάρεων και επικονιαστών) στα πλαίσια προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης. Αναλύονται σύγχρονες βιοτεχνολογικές μέθοδοι διαχείρισης πληθυσμών εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών.

Δικτυακός τόπος μαθήματος:

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01156/

Ενδεικτικά διδακτικά βοηθήματα:

(οι παρακάτω τίτλοι περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος)

Bigler F., Babendreier D. & Kuhlmann U. 2006. Environmental Impact of Invertebrates for Biological Control of Arthropods: methods and risk assessment. CABI Publishing, UK.

Dent D. 2000. Insect Pest Management. CABI Publishing, UK.

Gurr G.M. & Wratten S.D. 2004. Ecological Engineering for Pest Management: advances in habitat manipulation for arthropods. CABI Publishing, Australia.

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • εφαρμόσουν σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους βιολογικής καταπολέμησης σημαντικών εχθρών της φυτικής παραγωγής
 • αναγνωρίζουν τους σημαντικότερους παράγοντες βιολογικής καταπολέμησης
 • σχεδιάζουν πρωτόκολλα εφαρμογής φυτοπροστασίας, κατάλληλα για συστήματα βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • προτείνουν προσεγγίσεις διαχείρισης της λειτουργικής βιοποικιλότητας του αγροικοσυστήματος εξασφαλίζοντας περιβαλλοντολογικά ορθές και οικονομικά αξιόπιστες λύσεις φυτοπροστασίας
 • εφαρμόζουν και να αξιολογούν πρωτόκολλα τοξικότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε οργανισμούς μη στόχους

Μέθοδος αξιολόγησης:

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Επιπλέον, οι φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος αναλαμβάνουν (υποχρεωτικά) μία βιβλιογραφική εργασία.

Τελική βαθμολογία: Προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω (μέγιστη δυνατή βαθμολογία: 100 μονάδες):

 1. Εξέταση μαθήματος (στο τέλος του εξαμήνου): 50 μονάδες.
 2. Eργασία βιβλιογραφικής ανασκόπησης: 30 μονάδες.
 3. Eργασία διαλογικής αντιπαράθεσης (debate): 20 μονάδες.

Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος ‘Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών’

Εβδομάδα Τίτλος Διάλεξης
Σύγχρονες τάσεις στη φυτοπροστασία: το πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εχθρών των Καλλιεργειών
Βιολογική καταπολέμηση: η μέθοδος των περιοδικών εξαπολύσεων φυσικών εχθρών. Τεχνολογία και προοπτικές για καλλιέργειες υπό κάλυψη
Οικολογική μηχανική και εφαρμογές στη φυτοπροστασία
Σηματοχημικές ουσίες και αλληλοχημικά: ο ρόλος τους στη χημική επικοινωνία των εντόμων, πρακτικές εφαρμογές στη φυτοπροστασία
Η κατανόηση της ηθολογίας – συμπεριφοράς των εντόμων ως εργαλείο της σύγχρονης φυτοπροστασίας. (Φυτά παγίδες, φυτά δείκτες)
Η κατανόηση της ηθολογίας – συμπεριφοράς των εντόμων ως εργαλείο της σύγχρονης φυτοπροστασίας. (Η μέθοδος της παρεμπόδισης σύζευξης)
Εντομοπαθογόνοι μικροοργανισμοί
Εντομοπαθογόνοι νηματώδεις
Ενδεχόμενοι κίνδυνοι από την εισαγωγή και αξιοποίηση ξενικών ειδών παραγόντων βιολογικής καταπολέμησης
10η Φαινολογικά μοντέλα ημεροβαθμών και η χρήση τους στη φυτοπροστασία
11η Έλεγχος ποιότητας παραγόντων βιολογικής καταπολέμησης (θεωρία και μέθοδοι)
12η Φυτικής προέλευσης εντομοκτόνα: δυνατότητες και προοπτικές αξιοποίησής τους στη φυτοπροστασία
13η Η χρήση εντομοκτόνων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης
14η Υποβολή εργασίας βιβλιογραφικής ανασκόπησης 
15η Γραπτές Εξετάσεις

 
Παράρτημα_Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών

Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες


Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες

Τύπος: Μεταπτυχιακό μάθημα / Υποχρεωτικό

Κατεύθυνση: Επιστημών Φυτικής Παραγωγής και Περιβάλλοντος

Συντονιστής: Σπυρίδων Κουτρούμπας

Εξάμηνο: 1ο

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Σπυρίδων Κουτρούμπας / Χρήστος Δαμαλάς

Email: skoutrou@agro.duth.gr ; cdamalas@agro.duth.gr

 

Τηλ. γραφείου: 25520 41125 / 25520 41116

 

Ιστοσελίδα: https://eclass.duth.gr/courses/OPE01239/

 

Συνεργασία με φοιτητές: μετά από συνεννόηση (μέσω email)

 

Περιγραφή μαθήματος:

Ορισμοί, εισαγωγή στις νέες-εναλλακτικές καλλιέργειες. Οι διεθνείς τάσεις και η κατάσταση στην Ελλάδα. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και κατανομή των καλλιεργειών (κλίμα, έδαφος, βιοτικοί παράγοντες). Οι οικολογικές συνθήκες της Ελλάδας. Οι απαιτήσεις των καλλιεργειών σε περιβάλλον. Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας. Προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης των εναλλακτικών καλλιεργειών. Κόστος παραγωγής και ακαθάριστο εισόδημα.

 

Ενδεικτικά διδακτικά βοηθήματα:

 

(οι παρακάτω τίτλοι περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος)

 • Weiss E.A. (2000): Oilseed Crops, 2nd edn. Blackwell Science, London, UK.
 • Bavec F. and M. Bavec. (2006): Organic Production and Use of Alternative Crops, CRC Press, London, UK.
 • Gunstone F.D. (2004): Rapeseed and canola oil: Production, Processing, Properties and Uses, CRC Press, London, UK.

 

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
 • Να συστήνουν είδη νέων-εναλλακτικών καλλιεργειών με βάση την προσαρμοστικότητα και την οικονομικότητά τους.
 • Να σχεδιάζουν γεωργικά συστήματα εκμετάλλευσης με νέες εναλλακτικές καλλιέργειες.
 • Να προτείνουν κατάλληλες προσεγγίσεις διαχείρισης για αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της οικονομικότητας των καλλιεργειών .

 

Μέθοδος αξιολόγησης:

Γραπτές/προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

 

 

Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος ‘Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες’

Εβδομάδα Τίτλος Διάλεξης Εισηγητής
Εισαγωγή στις νέες-εναλλακτικές καλλιέργειες. Οι διεθνείς τάσεις και η κατάσταση στην Ελλάδα. Σπυρίδων Κουτρούμπας
Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και κατανομή των καλλιεργειών (κλίμα, έδαφος, βιοτικοί παράγοντες). Οι οικολογικές συνθήκες της Ελλάδας. Οι απαιτήσεις των καλλιεργειών σε περιβάλλον. Σπυρίδων Κουτρούμπας
Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (ελαιοκράμβη) Χρήστος Δαμαλάς
Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (ατρακτυλίδα) Σπυρίδων Κουτρούμπας
Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (ρετσινολαδιά) Σπυρίδων Κουτρούμπας
Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (αρχέγονα σιτηρά: μονόκοκκο, δίκοκκο, σπέλτα) Σπυρίδων Κουτρούμπας
Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (σόγια) Σπυρίδων Κουτρούμπας
Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (λοιπά ψυχανθή) Χρήστος Δαμαλάς
Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (στέβια) Χρήστος Δαμαλάς
10η Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (αρωματικά φυτά) Χρήστος Δαμαλάς
11η Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (αρωματικά φυτά) Χρήστος Δαμαλάς
12η Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (σουσάμι) Χρήστος Δαμαλάς
13η Δυνατότητα αξιοποίησης Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας σε συστήματα μειωμένων εισροών Σπυρίδων Κουτρούμπας
14η Εξετάσεις

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Διδάσκοντες:  Σπυρίδων Κουτρούμπας, Χρήστος Δαμαλάς
Τρόπος επικοινωνίας

με διδάσκοντες

cdamalas@agro.duth.gr
skoutrou@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  ΟΧΙ
Εξάμηνο: 1
Επίπεδο σπουδών: (2)  ΠΜΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση
Οδηγίες υλοποίησης

εξέτασης: (4)

H εξέταση στο μάθημα πραγματοποιείται σε ομάδες των 5 ατόμων, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξέτασης που έχει αναρτηθεί στην σελίδα του μαθήματος στο e-class.

 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω των εφαρμογών Skype for Business ή MS TEAMS.

 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην εφαρμογή μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης, θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

 

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5.

 

Οι φοιτητές προκειμένου να συμμετέχουν στις εξετάσεις θα πρέπει να διαβάσουν και να αποδεχθούν τους όρους συμμετοχής τους στη διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό γίνεται μέσα από τη σελίδα https://students.duth.gr και από το μενού «Εξυπηρέτηση», μεταβαίνοντας στην επιλογή «Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο».

 

Οι φοιτητές εφόσον αποδεχθούν τους όρους συμμετοχής στην διαδικασία των εξετάσεων, καλούνται να επιλέξουν τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν, τα οποία είναι υποσύνολο των μαθημάτων που έχουν συμπεριλάβει στην εαρινή δήλωση μαθημάτων.

 

Η δήλωση αυτή γίνεται άπαξ και δεν μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια. Εάν ο φοιτητής δεν επιθυμεί να εξεταστεί, έχει τη δυνατότητα να το δηλώσει ρητώς πριν την αποστολή της επιλογής του. H παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την ημερομηνία εξέτασης.