Ειδικά θέματα διατροφής


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Αγροτικής Ανάπτυξης
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PTBF03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικά Θέματα Διατροφής
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3 7,5
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01197/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να γνωρίζουν:

·         τις διατροφικές ανάγκες του οργανισμού

·         τις πηγές από τις οποίες αυτές μπορούν να καλυφθούν

·         το ρόλο που παίζει η ισορροπημένη δίαιτα με υψηλής ποιότητας και σωστής σύστασης τρόφιμα για την διατήρηση της υγείας του οργανισμού και την αποφυγή ασθενειών

·         τις ιδιαιτερότητες της δίαιτας για συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού (παιδιά, νέους, εγκύους, ηλικιωμένους) και ασθενών (διαβητικοί, καρδιοπαθείς κ.α.)

·         την σημασία της σωστής διαδικασίας παραγωγής και συντήρησης των τροφίμων για την εξασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων.

 

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Θρεπτικά συστατικά της ανθρώπινης δίαιτας (1)

2.       Θρεπτικά συστατικά της ανθρώπινης δίαιτας (2)

3.       Πρόσληψη βασικών θρεπτικών συστατικών, ιχνοστοιχείων και βιταμινών από διάφορες κατηγορίες τροφών

4.       Διατροφικές ανάγκες ανθρωπίνου οργανισμού.

5.       Διαταραχές πρόσληψης βασικών θρεπτικών συστατικών, ιχνοστοιχείων και βιταμινών.

6.       Διατροφή σε ειδικές φυσιολογικές καταστάσεις (νεογνά, έφηβοι)(1)

7.       Διατροφή σε ειδικές φυσιολογικές καταστάσεις (έγκυοι, ηλικιωμένοι)(2)

8.       Διατροφή σε ειδικές παθολογικές καταστάσεις

9.       Διατροφική αξία νωπών τροφίμων ανάλογα με την μέθοδο επεξεργασίας προς κατανάλωση

10.   Λοιμώξεις και παθογένειες οφειλόμενες σε αλλοιωμένα ή υποβαθμισμένης ποιότητας τρόφιμα.

11.   Διατροφικά τεστ και έλεγχοι δυσανεξίας.

12.   Δίαιτες – Διατροφικές διαταραχές

13.   Μεσογειακή διατροφή

14.   Γραπτές Εξετάσεις

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Σεμινάρια 10
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας  

30

Εκπόνηση project ομαδικού 55
Δημιουργία φακέλου υλικού 35
   
   
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (80%).

Παράδοση εργασιών την τελευταία διδακτική εβδομάδα (20%)

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 1. 1Εισαγωγή στη διατροφή του Ανθρώπου, M. J. GIBNEY, H. H. VORSTER, F. J. KOK (Παρισιάνος)
 2. Διατροφή και Μεταβολισμός, Gropper S., Smith J., Groff J (Broken Hill Publishers)
 3. Ganong’s Ιατρική Φυσιολογία,Barret K. (Broken Hill Publishers)
 4. Nutrition and Dietetics for health Care, H.M. Barker, (Churchhill Livingstone)
 5. Σύγχρονη Διατροφή και Διαιτολογία, Γ. Παπανικολάου
 6. ABC στις Διατροφικές διαταραχές, J. MORRIS (Παρισιάνος)
 7. www.ede.gr (Διαβητολογική Εταιρεία)
 8. www.diatrofikoiodigoi.gr (Εθνικοί Διατροφικοί Οδηγοί)

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Ειδικά Θέματα Διατροφής
Κωδικός Μαθήματος PBTF03
Διδάσκων: Όλγα Παγωνοπούλου
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα opagonop@med.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 1o
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΜΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Εξ αποστάσεως ασκήσεις μέσω e-class
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις θα περιλαμβάνουν 10 ερωτήσεις ελεύθερου κειμένου. Ο διαθέσιμος χρόνος θα είναι 50 λεπτά. Η ημερομηνία και ώρα εμφάνισης της άσκησης στο e-class είναι αυτή που εμφανίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα της εξεταστικής το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Την δεδομένη ημέρα και ώρα στην ενότητα “Ασκήσεις” του e-class θα εμφανιστεί άσκηση με τίτλο «Τελικές εξετάσεις Ειδικά Θέματα Διατροφής – Περίοδος…». Οι εξεταζόμενοι οφείλουν άμεσα να επιλέξουν την άσκηση προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία (και ο χρόνος) επίλυσης.  Εντός του διαθέσιμου χρόνου πρέπει να απαντηθούν οι ερωτήσεις και να υποβληθούν στο σύστημα. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής και επανα-υποβολής της άσκησης. Σε περίπτωση προβλημάτων με την πλατφόρμα του e-class κατά την υποβολή της άσκησης, οι φοιτητές/τριες θα επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα με mail. Δικαίωμα συμμετοχής (και άρα αξιολόγησης) έχουν όσοι/όσες  είναι εγγεγραμμένοι/ες  με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στο e-class και έχουν δηλώσει το μάθημα σύμφωνα με το Universis. Η ταυτοποίηση (κάμερα και πάσο) θα γίνει με ταυτόχρονη σύνδεση στην πλατφόρμα Teams (ή SfB αν υπάρξει πρόβλημα) οι σύνδεσμοι των οποίων θα αποσταλούν έγκαιρα στους συμμετέχοντες.

Βιομηχανική Υγιεινή


Βιομηχανική Υγιεινή
Τύπος: Μεταπτυχιακό μάθημα / Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων
Συντονιστής: I.Mαντζουρανη Εξάμηνο: 1
ECTS: 7.5
Διδάσκοντες: Ι.Μαντζουράνη
E-mail: imantzou@agro.duth.gr
Τηλ. γραφείου: 25520 41155

Πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος (εργασίες, ανακοινώσεις, διαλέξεις κλπ.) έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος στο eclass. Το σχετικό υλικό είναι διαθέσιμο στο αρχείο “Έγγραφα ” της “Ομάδας Χρηστών 2014”

Συνεργασία με φοιτητές: μετά από συνεννόηση (μέσω email)

 

Περιγραφή μαθήματος:
Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών . Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών ελέγχου .Η ορθολογική εφαρμογή των επιβεβλημένων αρχών του συστήματος HACCP (Hazard Analysis Control Point System) και η τήρηση των κανόνων της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP, Good Manufacturing Practice) επεξηγούνται εκτενώς. Στο μάθημα αναφέρονται οι διαπιστευμένες μικροβιολογικές εργαστηριακές τεχνικές που θεσπίζονται βάσει των πρωτοκόλλων και της σχετικής νομοθεσίας η των κανονιστικών εγκυκλίων σε Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Επιπλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής του συστήματος HACCP και των κανόνων της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) θεσπίζονται στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος Υγιεινής Βιομηχανιών.  Στα πλαίσια αυτά επελέγη επιπλέον η μελέτη ενός προϊόντος ως η ζάχαρη ,λόγω της έκτασης των καλλιεργειών ζαχαροτεύτλων στη χώρα μας.  Στο μάθημα συζητά επεξηγείται η ποιότητα και τα κριτήρια ως ο ακρογωνιαίος λίθος για τη μικροβιολογική αποδοχή των προϊόντων και προτείνονται τα μέτρα και οι διαπιστευμένοι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται καθώς και οι επιβαλλόμενες διορθωτικές διαδικασίες σε περίπτωση διαρροής του συστήματος.

Ενδεικτικά διδακτικά βοηθήματα:
(οι παρακάτω τίτλοι περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος)

Ε. Μπεζιρτζόγλου. 2010. Υγιεινή βιομηχανιών, τροφίμων και φαρμάκων. Εκδόσεις Δίσιγμα.

Ε. Μπεζιρτζόγλου. 2005. Γενική Μικροβιολογία. Εκδότης Παρισιάνου Α.Ε.

Δ. Καλογρίδου-Βασιλειάδου.1999. Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής για τις Επιχειρήσεις Τροφίμων, Γενικοί-Ειδικοί. Εκδόσεις University Studio Press.

H. Keweloh. 2013. Μικροβιλογία & Υγιεινή Τροφίμων. Θεωρία & Πράξη. Εκδοτικός Όμιλος Ίων.

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:
 να κατανοήσουν την τις βασικές αρχές της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων
 να κατανοήσουν εργαστηριακές διαδικασίες δειγματοληψίας και μικροβιολογικής ανάλυσης, κλασσικές δοκιμασίες αρίθμησης και ανίχνευσης των μικροοργανισμών, καθώς και ο προσδιορισμός των βακτηρίων με τις πλέον πρόσφατες αναπτυχθείσες μεθόδους
 να κατανοήσουν τις βασικές αρχές που διέπουν το σύστημα HACCP (Hazard Analysis Control Point System) και τους κανόνες της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP, Good Manufacturing Practice) σε διάφορες κατηγορίες βιομηχανιών τροφίμων
 να κατανοήσουν τις διαπιστευμένες μικροβιολογικές εργαστηριακές τεχνικές που θεσπίζονται βάσει των πρωτοκόλλων και της σχετικής νομοθεσίας η των κανονιστικών εγκυκλίων σε Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Μέθοδος αξιολόγησης:
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
Τελική βαθμολογία: Προκύπτει από  (μέγιστη δυνατή βαθμολογία: 100 μονάδες):
1. Εξέταση μαθήματος (στο τέλος του εξαμήνου): 100 μονάδες

Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος:

Εβδομάδα – Τίτλος Διάλεξης
1η Το Σύστημα HACCP
2η Μικροοργανισμοί και Προσδιορισμός τους
3η Κριτήρια Ελέγχου Ποιότητας
4η Απόβλητα
5η Προϊόντα ψύξης-Προϊόντα κατάψυξης- Ειδικοί Κανόνες Υγιεινής
6η Προϊόντα με θερμική επεξεργασία-Αφυδατωμένα Προϊόντα- Ειδικοί Κανόνες Υγιεινής
7η Αναψυκτικά -Χυμοί-Προϊόντα που διατηρούνται με βάση την σύνθεσή τους-Ειδικοί Κανόνες Υγιεινής
8η Προϊόντα αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής-Ειδικοί Κανόνες Υγιεινής
9η Εφαρμογή του HACCP στην Βιομηχανία Ζάχαρης
10η Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) Στα Γαλακτοκομικά
11η Κανόνες Υγιεινής στην Κρεατοβιομηχανία
12η Υγιεινή Επιχειρήσεων Γαστρονομίας
13η Μικροβιολογικοί- Χημικοί Κίνδυνοι για την Υγεία του Καταναλωτή

 

 

Ειδικά Κεφάλαια Βιοτεχνολογίας Τροφίμων


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PBTF01 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 5 7.5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών αρχών που διέπουν την επιστήμη της Βιοτεχνολογίας τροφίμων και παράλληλα η διευκόλυνση τη σύνδεσης με συγγενικούς κλάδους όπως είναι κυρίως Χημεία Τροφίμων.

Η απόκτηση από τους φοιτητές κριτικής ικανότητας σε σύγχρονα προβλήματα τα οποία αφορούν την υγεία του καταναλωτή τροφίμων, όπως η κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων.

Γενικές Ικανότητες
§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.Βασικές αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

2. Βιοτεχνολογία και Τεχνολογική Ανάπτυξη

3. Απομόνωση προβιοτικών μικροοργανισμών από τρόφιμα

4. Περιγραφή των κόκκων κεφιρ

5. Βιομετατροπές

6. Καθηλωμένα/ακινητοποιημένα κύτταρα (Mέρος Α)

7. Καθηλωμένα/ακινητοποιημένα κύτταρα (Mέρος Β)

8. Γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί – Εφαρμογές

9. Λειτουργικά τρόφιμα (Μέρος Α)

10. Λειτουργικά τρόφιμα (Μέρος Β)

11. Βιοενεργές ενώσεις

12. Παραδοσιακά τρόφιμα (Μέρος Α)

13. Παραδοσιακά τρόφιμα (Μέρος B)

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 52
Ατομικές εργασίες 28
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

–    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Dietrich Knorr, Food Biotechnology, New York, 1987, Marcel Dekker Inc., 1987. 2. M. Newell-McGloughlin and J. Burke. 2014. Biotechnology Crop Adoption: Potential and Challenges of Genetically Improved Crops, In Encyclopedia of Agriculture and Food Systems, edited by Neal K. Van Alfen, Academic Press, Oxford.