Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙ


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ B0041 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3+2 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υπόβαθρο/Επιλογής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

·         (α) διαχειριστούν το λογισμικό της R για επεξεργασία στατιστικών ή μαθηματικών δεδομένων

Γενικές Ικανότητες
·       Πολύ καλή γνώση, Μαθηματικών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στο λογισμικό της R

Επεξεργασία στατιστικών και μαθηματικών Δεδομένων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Διαλέξεις με τη χρήση power point και άλλων εποπτικών μέσων

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Αυτοτελής Μελέτη 60
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

§  Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα ενδιάμεσης προαιρετικής εξέτασης

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.       [33134029]: Ανάλυση Δεδομένων με χρήση της R, Φουσκάκης Δ. Λεπτομέρειες

2.        Βιβλίο [22767853]: Το MATLAB στην Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία, Charles F. Van Loan & KY Daisy Fan Λεπτομέρειες

3.       Βιβλίο [59397371]: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Γεωπονική Επιστήμη, Κουτρουμανίδης Θ.,Ζαφειρίου Ε., Μαλέσιος Χρ

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος 

 

 

 

 

 

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Αγροτικής Ανάπτυξης
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β1008 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο, / 4ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα και τους φοιτητές 5 5
 
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://agro.duth.gr/courses/διδακτική-της-περιβαλλοντικής-επιστ/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να σχεδιάζει, να εφαρμόζει και να αξιολογεί διδασκαλίες στην Περιβαλλοντική Επιστήμη
Γενικές Ικανότητες
Αυτόνομη Εργασία

Ομαδική Εργασία

Σεβασμός στο περιβάλλον

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Θεωρητική θεμελίωση της διδασκαλίας. Η διδακτική ως επιστήμη. Η προβληματική της θεωρίας της διδασκαλίας.
 • Οι στόχοι της διδασκαλίας. Ταξινομήσεις διδακτικών στόχων.
 • Τα μέσα διδασκαλίας. Η έννοια των μέσων διδασκαλίας. Είδη μέσων διδασκαλίας.
 • Οι μορφές διδασκαλίας. Η έννοια των μορφών διδασκαλίας. Άμεσες και συνεργατικές μορφές διδασκαλίας.
 • Διδακτικά μοντέλα. Μοντέλο των πέντε σταδίων. Μοντέλο του Kolb. Μοντέλο του Gross. Μοντέλο συνδυασμού τεσσάρων τρόπων μάθησης.
 • Η αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου. Γενικές αρχές αξιολόγησης. Τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης.
 • Υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα.
 • Υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα.
 • Υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα.
 • Υποδειγματικές διδασκαλίες από τους φοιτητές.
 • Υποδειγματικές διδασκαλίες από τους φοιτητές.
 • Υποδειγματικές διδασκαλίες από τους φοιτητές.
 • Υποδειγματικές διδασκαλίες από τους φοιτητές.
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ·        power point, video

·        e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα 30
Υποδειγματικές διδασκαλίες από τους φοιτητές 55
 
 
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή τελική εξέταση

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά.

Στα θέματα της γραπτής τελικής εξέτασης αναγράφονται οι μονάδες με τις οποίες βαθμολογείται κάθε ερώτηση.

Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του εάν το ζητήσει.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·        Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Αθήνα: Τυπωθήτω, 2001.

·        Αναστασία Δημητρίου, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2009.

·        G. Tyler Miller & Scott E. Spoolman, (Π. Δημητρακόπουλος & Κ. Γαβριλάκης, Επιμέλεια), ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2018.

Γεωργική Υδραυλική


Στοιχεία αρδεύσεων και γενικής υδραυλικής. Σχέσεις εδάφους-νερού. Νόμος Νταρσύ- υδραυλική αγωγιμότητα-διηθητικότητα. Ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό. Στοιχεία ροής σε ανοιχτούς και κλειστούς αγωγούς. Μέθοδοι άρδευσης. Επιφανειακή άρδευση. Τεχνητή βροχή. Στάγδην άρδευση. Εφαρμογές.

Μοριακή Βιολογία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

B1003

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

2Ο/4Ο

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μοριακή Βιολογία

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις

5

5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κορμού Επιλογής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Κανένα

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01212/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να κατανοούν βασικές μοριακές λειτουργίες των κυττάρων, καθώς και θέματα που σχετίζονται με τη δομή και λειτουργία του γενετικού υλικού (DNA, RNA).

Γενικές Ικανότητες

Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και τωναπαραίτητων τεχνολογιών

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα οργανώνεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Εισαγωγικές έννοιες. Ροή της γενετικής πληροφορίας. Φύση του γονιδίου. Δομή του γενετικού υλικού.
Αλλαγή του γενετικού υλικού (μεταλλάξεις). Γενετικός κώδικας.
Διακοπτόμενο γονίδιο. Εξόνια και ιντρόνια.
Μεταγραφή στους προκαρυωτικούς οργανισμούς. Οπερόνιο.
Στρατηγικές φάγων.
RNA: Αγγελιαφόρο RNA. Μεταφορικό RNA. Ριβοσωµικό RNA
Πρωτεϊνοσύνθεση
Αντιγραφή του DNA
Χρωμοσώματα. Νουκλεοσώματα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σε αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικές παρουσιάσεις και φροντιστηριακές ασκήσεις

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές Ασκήσεις

26

Αυτοτελής Μελέτη

60

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται με γραπτές και προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Lewin B., «Genes VIII»

2. Watson James, Baker Tania, Bell Stephen, Gunn Alexander, Levine Michael, RichardLosick, «Μοριακή Βιολογία του Γονιδίου»

 

Γεωργική Μετεωρολογία


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Αγροτικής Ανάπτυξης
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γεωργική Μετεωρολογία
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Θεωρία 2 5
Εργαστηριακές Ασκήσεις 1
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01205/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα είναι σχεδιασμένο και δομημένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρει στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος την πρώτη τους επαφή με την γενικότερη Επιστήμη του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και την Διαχείριση αυτού. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την έννοια της Ατμόσφαιρας και των διεργασιών που συντελούνται μέσα σε αυτήν και συνιστούν τον καιρό και το κλίμα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση:

–          να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν τα διάφορα μετεωρολογικά και κλιματικά φαινόμενα,

–          να εφαρμόζουν τους νόμους και τις αρχές της Φυσικής που διέπουν τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα,

–          να επιλύουν τις βασικές εξισώσεις της ατμόσφαιρας και να διαβάζουν και να ερμηνεύουν χάρτες Καιρού.

Γενικές Ικανότητες
–          Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

–          Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

–          Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

–          Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

–          Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

–          Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 

 

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Εισαγωγή στις ατμοσφαιρικές επιστήμες

2.       Δομή και σύσταση της ατμόσφαιρας

3.       Ηλιακή και Γήινη ακτινοβολία

4.       Θερμοκρασία

5.       Ατμοσφαιρική Πίεση

6.       Άνεμος

7.       Το νερό στην ατμόσφαιρα

8.       Ατμοσφαιρικές διαταράξεις (1)

9.       Ατμοσφαιρικές διαταράξεις (2)

10.    Κατάταξη και περιγραφή των κλιμάτων της Γης

11.    Το κλίμα της Ελλάδος

12.    Ακραία φαινόμενα

13.    Κλιματικές αλλαγές.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο

(Διαλέξεις και Εργαστηριακές ασκήσεις)

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ –          Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

–          Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

–          Χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού GEO-D-ATMOS

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 13
Προσωπική μελέτη 86
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ –          Γραπτή τελική εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και επίλυση προβλημάτων

–          Εργαστηριακή άσκηση στην αίθουσα

 

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά. Στα θέματα της γραπτής τελικής εξέτασης αναγράφονται τα μόρια με τα οποία βαθμολογείται κάθε ερώτηση. Η βαθμολογία των φοιτητών ανακοινώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να δουν το γραπτό τους.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 

·      Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία, Ευάγγελος Μπαλτάς, Εκδόσεις ΖΗΤΗ

·      Μαθήματα Γεωργικής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Αικατερίνη Χρονοπούλου-Σερέλη & Απόστολος Φλόκας, Εκδόσεις ΖΗΤΗ

·      Μαθήματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Απόστολος Φλόκας, Εκδόσεις ΖΗΤΗ