Γεωργία και Περιβάλλον


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AGRON1003

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

9Ο

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γεωργία και Περιβάλλον

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις

5

5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κατεύθυνσης Υποχρεωτικό

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Κανένα

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01187/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση

Να κατανοούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει η γεωργική παραγωγή
Να εμπεδώσουν τις βασικές αρχές προστασίας των αγροοικοσυστημάτων
Να έχουν την ικανότητα να προτείνουν μεθόδους αποκατάστασης ρυπασμένων περιοχών

Γενικές Ικανότητες

Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και τωναπαραίτητων τεχνολογιών
Ανάπτυξη δεξιοτήτων εντοπισμού περιβαλλοντικών προβλημάτων

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα οργανώνεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Μηχανισμοί μετακίνησης Γεωργικών Ρυπαντών σε διάφορα τμήματα των αγροοικοσυστημάτων.

Τύχη των λιπασμάτων και των γεωργικών φαρμάκων στο έδαφος και ρύπανση υπογείων νερών.
Ο ρόλος της Γεωργίας στο φαινόμενο του Θερμοκηπίου.
Αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες.
Ανάπτυξη φυτών και περιβαλλοντικά επιβαρυμένες περιοχές.
Φυτοαποκατάσταση.
Ορθή Γεωργική Πρακτική και Προστασία Περιβάλλοντος.
Οι επιδράσεις της Αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στη γεωργία.
Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.
Βιοτεχνολογία και περιβαλλοντική υποβάθμιση.
Περιβαλλοντικά οφέλη από τη Γεωργία.
Γεωργία και ενεργειακή κρίση, βιοκαύσιμα.
Γεωργία και προστατευμένες περιοχές.
Παραδείγματα των σημαντικών περιβαλλοντικών επιδράσεων που σχετίζονται με τη Γεωργία.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σε αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικές παρουσιάσεις και φροντιστηριακές ασκήσεις

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές Ασκήσεις

26

Αυτοτελής Μελέτη

60

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται με εξετάσεις και παράδοση εργασίας στο τέλος του εξαμήνου.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Τσιούρης Σωτήριος, «Θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος»

2. Νικολαΐδης Ευάγγελος, «Γεωργία, περιβάλλον, διατροφή»

 

Μοριακή Βελτίωση Φυτών


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AGRON0019

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

9Ο

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μοριακή Βελτίωση

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις

5

5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κατεύθυνσης Υποχρεωτικό

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Κανένα

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01129/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοούν:

Βασικές αρχές χειρισμού του γενετικού υλικού
Τις κυριότερες μεθόδους γενετικής τροποποίησης των φυτών
Εφαρμοσμένη γενετική μηχανική για αντοχές σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις
Τις επιπτώσεις στο περιβάλλον

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση πληροφοριών σε θέματα γενετικής τεχνολογίας
Προαγωγή κριτικής σκέψης στη χρήση γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών στη γεωργία

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα οργανώνεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Αρχές χειρισμού γενετικού υλικού.
Γενετικές βιβλιοθήκες.
Μέθοδοι γενετικής τροποποίησης
Agrobacterium,
Ηλεκτροπόρωση,
Βομβαρδισμός σωματιδίων,
Χημική
Γενετική τροποποίηση για αντοχή σε ζιζανιοκτόνα,
Γενετική τροποποίηση για αντοχή σε βιοτικούς παράγοντες (έντομα, ιοί, βακτήρια, μύκητες)
Γενετική τροποποίηση για αντοχή σε αβιοτικούς παράγοντες (ακραίες θερμοκρασίες, παθογένεια εδαφών).
Βιοτεχνολογία και περιβάλλον.
Βιοτεχνολογία και περιβαλλοντική υποβάθμιση.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σε αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικές παρουσιάσεις και φροντιστηριακές ασκήσεις

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές Ασκήσεις

26

Αυτοτελής Μελέτη

60

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται με εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα (Θ. Βαρζάκας, Ι. Αρβανιτογιάννης, Εκδόσεις Έμβρυο)
2. Βιοτεχνολογία Φυτών (Π. Χατζόπουλος, Εκδόσεις Έμβρυο)

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος. 

 

Εχθροί Δενδρωδών και Αμπέλου


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON0017 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΙ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικότητας
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01155/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

·  θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα αναγνώρισης – ταυτοποίησης των ημαντικότερων εντομολογικών εχθρών της αμπέλου και των καρποφόρων δέντρων.

·  θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα κυριότερα στοιχεία της βιολογίας, οικολογίας και συμπεριφοράς των παραπάνω εντομολογικών εχθρών.

·  θα έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή της χημικής και βιολογικής καταπολέμησης των παραπάνω εχθρών αλλά και στις δυνατότητες εφαρμογής ή ανάπτυξης προτύπων συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Γενικές Ικανότητες
Αυτόνομη Εργασία

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εχθροί ελιάς 1 (στοιχεία μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας, καταπολέμηση, οικονομική σημασία)
 2. Εχθροί ελιάς 2 (στοιχεία μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας, καταπολέμηση, οικονομική σημασία)
 3. Εχθροί γιγαρτοκάρπων 1 (στοιχεία μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας, καταπολέμηση, οικονομική σημασία)
 4. Εχθροί γιγαρτοκάρπων 2 (στοιχεία μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας, καταπολέμηση, οικονομική σημασία)
 5. Εχθροί γιγαρτοκάρπων 3 (στοιχεία μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας, καταπολέμηση, οικονομική σημασία)
 6. Εχθροί πυρηνοκάρπων 1 (στοιχεία μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας, καταπολέμηση, οικονομική σημασία)
 7. Εχθροί πυρηνοκάρπων 2 (στοιχεία μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας, καταπολέμηση, οικονομική σημασία)
 8. Εχθροί πυρηνοκάρπων 3 (στοιχεία μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας, καταπολέμηση, οικονομική σημασία)
 9. Εχθροί αμπέλου (στοιχεία μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας, καταπολέμηση, οικονομική σημασία)
 10. Εχθροί εσπεριδοειδών 1 (στοιχεία μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας, καταπολέμηση, οικονομική σημασία)
 11. Εχθροί εσπεριδοειδών 2 (στοιχεία μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας, καταπολέμηση, οικονομική σημασία)
 12. Εχθροί φιστικιάς, καρυδιάς και καστανιάς (στοιχεία μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας, καταπολέμηση, οικονομική σημασία)
 13. Εχθροί φουντουκιάς, μουριάς, χαρουπιάς και ροδιάς (στοιχεία μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας, καταπολέμηση, οικονομική σημασία)
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Διαμορφωτική

Γραπτή εργασία (10%)

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής και Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (90%)

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Fryer J.C.F. 1999. NSECT PESTS OF FRUIT CROPS. Biotech Books s/Daya Publishing House.

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

Βιβλίο [21]: ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ, ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΝΟΣ,ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΒΥΡΩΝ Λεπτομέρειες

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του σχετικού δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

Παράρτημα_Εχθροί Δενδρωδών και Αμπέλου

Γεωργική Φαρμακολογία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON0016 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής/Υποχρεωτικό -κατεύθυνσης: Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος.

 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01186/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/τές:

·         θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις που αφορούν την εκλεκτικότητα των γεωργικών φαρμάκων τον τρόπο και μηχανισμό δράσης, τη δομή τους και τη συμπεριφορά τους στα φυτά

·         θα μπορούν να αναγνωρίζουν τη σχέση δομής και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των γεωργικών φαρμάκων με την συμπεριφορά τους στο περιβάλλον

·         θα μάθουν τις βασικές αναλυτικές μεθόδους για τον ποσοτικό προσδιορισμό των γεωργικών φαρμάκων στο περιβάλλον

·         Θα γνωρίζουν τις αρχές προστασίας των καταναλωτών από τα υπολείμματα των γεωργικών φαρμάκων

Γενικές Ικανότητες
·         Αυτόνομη εργασία

·         Ανάπτυξη δεξιοτήτων ενόργανης ανάλυσης

·          Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
–          Κατηγορίες γεωργικών φαρμάκων

–          Κατάταξη και ονοματολογία γεωργικών φαρμάκων

–          Εντομοκτόνα-Ακαρεοκτόνα-Νηματοδωκτόνα

–          Εκλεκτικότητα, αντιφυτοτοξικές ουσίες, μηχανισμοί ανθεκτικότητας

–          Ανόργανα εντομοκτόνα – Εντομοκτόνα Νευρικού συστήματος

–          Εντομοκτόνα με δράση εκτός νευρικού συστήματος

–          Ανόργανα  και ορμονικά ζιζανιοκτόνα,

–          Ζιζανιοκτόνα που παρεμβαίνουν στη φωτοσύνθεση

–          Ζιζανιοκτόνα με δράση σε βιοσυνθετικές διεργασίες και κυτταροδιαίρεση

–          Ανόργανα μυκητοκτόνα

–          Μυκητοκτόνα με δράση στις διεργασίες παραγωγής ενέργειας

–          Μυκητοκτόνα με δράση στις κυτταρικές μεμβράνες

–          Μυκητοκτόνα με δράση σε άλλες βιοσυνθετικές λειτουργίες

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή εκπαίδευση και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές (πλατφόρμες σύγχρονης & ασύγχρονης εκπαίδευση, powerpoint, video)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητριών/τών γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο εργαστήριο και γραπτές στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

·         Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων.

·          Επιπλέον, οι φοιτήτριες/τές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια το μαθήματος να αναλάβουν (προαιρετικά) την ετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος:

·         Βιβλίο [37]: Γεωργικά Φάρμακα, Ευθυμία Παπαδοπούλου – Μουρκίδου Λεπτομέρειες

·         Βιβλίο [41962824]: Γεωργική Φαρμακολογία, Βασίλειος Ν. Ζιώγας, Αναστάσιος Ν. Μαρκόγλου Λεπτομέρειες