Ζιζανιολογία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON0005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής/Υποχρεωτικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική (Αγγλική για φοιτητές ERASMUS)
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/GEO127/

 

 

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

·         θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις που αφορούν τη βιολογία, μορφολογία, εξάπλωση και τις επιδράσεις των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά

·         θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα βασικά είδη ζιζανίων

·         θα μάθουν τους τρόπους αντιμετώπισης των ζιζανίων

·      θα γνωρίζουν τις ομάδες των ζιζανιοκτόνων την συμπεριφορά τους στα φυτά και το περιβάλλον καθώς και τους μηχανισμούς δράσης τους

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη εργασία

§  Ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνώρισης ζιζανίων

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
–          Ζημιές από ζιζάνια

–          Βιολογία και μορφολογία ζιζανίων

–          Πολλαπλασιασμός ζιζανίων

–          Αλληλοπάθεια, ανταγωνισμός ζιζανίων με καλλιέργεια

–          Βιολογική αντιμετώπιση, καλλιεργητικά μέσα

–          Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση

–          Χημική αντιμετώπιση

–          Ζιζανιοκτόνα και έδαφος

–          Ζιζανιοκτόνα και φυτά

–          Κατάταξη ζιζανιοκτόνων

–          Ιδιότητες ζιζανιοκτόνων

–          Τρόποι και μηχανισμοί δράσης

–          Ανθεκτικότητα ζιζανίων

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο εργαστήριο και γραπτές στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

§  Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την αναγνώριση των ζιζανίων.

.

§  Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια το μαθήματος να αναλάβουν (προαιρετικά) την ετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος:

§  Βιβλίο [41960493]: ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ  Λεπτομέρειες

§  Βιβλίο [2732]: ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΖΙΖΑΝΙΑ-ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ, ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΛΑΣ  Λεπτομέρειες

§  Βιβλίο [33134255]: ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ, ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΛΟΛΑΣ Λεπτομέρειες

 

 

 

Λαχανοκομία


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON1021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
5 5
 
 
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Ή ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01176/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

· θα αποκτήσουν γενικές γνώσεις στην επιστήμη και τις καλλιεργητικές τεχνικές των κυριότερων λαχανοκομικών ειδών που παράγονται στην Ελλάδα, και

·  θα μπορούν να αναγνωρίσουν τα κυριότερα λαχανοκομικά είδη.

Γενικές Ικανότητες
·   Αυτόνομη Εργασία

·   Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·   Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.      Εισαγωγή στη λαχανοκομία (βασικές αρχές, ποιότητα και διατροφική αξία λαχανικών, η παραγωγή κηπευτικών σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο)

2.      Ταξινόμηση και βοτανικοί χαρακτήρες

3.      Επίδραση του ριζικού περιβάλλοντος στις καλλιέργειες κηπευτικών

4.      Επίδραση του εναέριου περιβάλλοντος στις καλλιέργειες κηπευτικών

5.      Τεχνικές υπαίθριας καλλιέργειας κηπευτικών

6.      Καλλιέργεια κηπευτικών στο θερμοκήπιο

7.      Υδροπονική καλλιέργεια κηπευτικών

8.      Πολλαπλασιασμός κηπευτικών

9.      Εγκατάσταση καλλιέργειας κηπευτικών

10.   Άρδευση και λίπανση κηπευτικών

11.   Λοιπές καλλιεργητικές φροντίδες (έλεγχος ζιζανίων, παγετοπροστασία, έλεγχος κλίματος στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες)

12.   Λοιπές καλλιεργητικές φροντίδες (εφαρμογή χημικών ρυθμιστών αύξησης, κλάδεμα-υποστύλωση, υποβοήθηση καρπόδεσης στο θερμοκήπιο)

13.   Συγκομιδή και μετασυλλεκτικοί χειρισμοί κηπευτικών.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις Πεδίου 26
Ομαδική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με

Ι. Παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών

ΙΙ. Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

 

Η εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει την αναγνώριση λαχανοκομικών σπόρων.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

  • Βιβλίο [59385805]: Γενική Λαχανοκομία, Δημήτριος Σάββας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [102074146]: Κηπευτικές Καλλιέργειες, Ολύμπιος Μ. Χρίστος Λεπτομέρειες

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 

Παράρτημα_Λαχανοκομία_Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης

Ειδική Δενδροκομία (Φυλλοβόλα)


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON0002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ)
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
5 5
 
 
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Ή ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01167/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

·     θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις – οικολογικές, μορφολογικές, φυσιολογικές και καλλιέργειας- των δενδροκομικών ειδών που ευδοκιμούν στην Ελλάδα

Γενικές Ικανότητες
Αυτόνομη Εργασία

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μηλοειδή (μηλιά)
Μηλοειδή (αχλαδιά)
Μηλοειδή (κυδωνιά, μουσμουλιά Γερμανική).
Πυρηνόκαρπα (ροδακινιά)
Πυρηνόκαρπα (βερικοκιά)
Πυρηνόκαρπα (δαμασκηνιά)
Πυρηνόκαρπα (κερασιά, βυσσινιά).
Ακρόδρυα (αμυγδαλιά)
Ακρόδρυα (φιστικιά, φουντουκιά)
Ακρόδρυα (καρυδιά, πεκάν)
Ακρόδρυα (καστανιά). Διάφορα (συκιά)
Διάφορα (ακτινίδιο συκιά, λωτός)
Διάφορα (ροδιά, τζιτζιφιά, ξυλοκερατιά).
Για κάθε είδος καρποφόρου δένδρου εξετάζονται: καταγωγή και εξάπλωση. Βοτανική ταξινόμηση και οργανογραφία. Επικονίαση και γονιμοποίηση. Κλιματικές και εδαφικές συνθήκες. Πολλαπλασιασμός, υποκείμενα και ποικιλίες. Καλλιεργητική τεχνική. Ωρίμανση, συγκομιδή και συντήρηση.
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις Πεδίου 26
Ομαδική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιλεγμένο Σύγγραμμα στο σύστημα Εύδοξος

·      Βιβλίο [22679238]: Θεριός Ι. & Κ. Δημάση-Θεριού, Ειδική Δενδροκομία, Εκδόσεις Γαρταγάνη, 2012 Λεπτομέρειες

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος.

Παράρτημα_Ειδική Δενδροκομία (Φυλλοβόλα)_Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης

Βελτίωση Φυτών


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON0001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής Υποχρεωτικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01127/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοούν:

α) την έννοια και τις κατηγορίες των ποικιλιών
β) τον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται τα ποσοτικά χαρακτηριστικά
γ) τον τρόπο με τον οποίο το περιβάλλον επηρεάζει τα ποσοτικά γνωρίσματα
δ) τις αρχές αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιδράσεων
ε) τις τυπικές μεθόδους γενετικής βελτίωσης

Γενικές Ικανότητες
§  Ικανότητα αξιολόγησης και σύστασης ποικιλιών

§  Σχεδίασης απλών προγραμμάτων βελτίωσης φυτών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μονογενοτυπικές – πολυγενοτυπικές ποικιλίες, η εγγενής αναπαραγωγή ως μέσο ανασυνδυασμού των γονιδίων, κληρονομικότητα ποσοτικών γνωρισμάτων, δημιουργία γενετικής παραλλακτικότητας, παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα αξιολόγησης και επιλογής (ετερογένεια – γονιμότητα εδάφους, αποστάσεις μεταξύ των φυτών, αλληλεπίδραση γενοτύπου – περιβάλλοντος, γενότυπος), μέθοδοι βελτίωσης (μαζική επιλογή, γενεαλογική επιλογή, επανεπιλογή), το φαινόμενο της ετέρωσης.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ TΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με ενδιάμεσες γραπτές αξιολογήσεις και τελικές γραπτές σε:

§  Θέματα κριτικής σκέψης.

§  Ασκήσεις τεκμηρίωσης της θεωρητικής γνώσης.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

–          Βελτίωση Φυτών (Δ. Ρουπακιάς), University Studio Press AE

–          Βελτίωση Φυτών-Αρχές και Μέθοδοι (Ι. Τοκατλίδη, https://eclass.duth.gr/)

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος.