Εφαρμοσμένη Οικονομετρία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0012 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3+2 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εξειδίκευσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

·         (α) να μελετήσουν και να κατανοήσουν την χρησιμότητα της Στατιστικής επιστήμης στην ανάλυση της οικονομικής θεωρίας

·         (β) να μπορούν να εκτιμούν και

·         (γ) να μπορούν να αξιολογούν οικονομετρικά υποδείγματα

Γενικές Ικανότητες
·       Πολύ καλή γνώση Στατιστικής, Μαθηματικών και Οικονομικής Θεωρίας

·       Δυνατότητα συνδυαστικής εφαρμογής αυτών στη εμπειρική διερεύνηση υφιστάμενων οικονομικών θεωριών

·       Αναλυτική και Συνθετική Σκέψη

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικές έννοιες (Τυχαίες μεταβλητές, Αναμενόμενη τιμή τυχαίας μεταβλητής, διακύμανση, τυπική απόκλιση τυχαίας μεταβλητής, Συνδιακύμανση δύο τυχαίων μεταβλητών Χ, Υ, Συντελεστής συσχέτισης των τυχαίων μεταβλητών Χ, Υ, Χρήσιμες Κατανομές (Κανονική Κατανομή, Τυπική κανονική κατανομή, Χ2 – κατανομή, t-κατανομή, F-κατανομή), Απλή Παλινδρόμηση (Διμεταβλητό Υπόδειγμα) (Οικονομική Θεωρία, Βασικές Υποθέσεις του υποδείγματος Υ = β1 + β2Χ + e, Γραμμή παλινδρόμησης στο δείγμα, Η Θεωρία των ελαχίστων τετραγώνων (εφαρμογή στο υπόδειγμα: Υ = β1 + β2Χ + e), (Επίλυση με αθροίσματα, Επίλυση με πίνακες, Εφαρμογή της Παλινδρόμησης, Διακύμανση – Συνδιακύμανση του τυχαίου σφάλματος, Ιδιότητες του εκτιμητή b ), Έλεγχος Υποθέσεων (Ο λόγος (t-ratio) του b , Ο συντελεστής προσδιορισμού r2 , Ο συντελεστής συσχέτισης r, Αξιολόγηση του συνόλου του υποδείγματος), Το γενικευμένο κλασικό υπόδειγμα Y = β Χ + β Χ +..+ β Χ + e (με την μέθοδο των πινάκων -μητρών) (Παρουσίαση του υποδείγματος Y = β Χ + β Χ +..+ β Χ + e , Εκτιμητές των διακυμάνσεων- συνδιακυμάνσεων των Συντελεστών, Ο Συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού R , Αθροίσματα Τετραγώνων σε μορφή πινάκων, Αξιολόγηση του υποδείγματος, Αξιολόγηση των ατομικών συντελεστών, Αξιολόγηση ολοκλήρου του υποδείγματος), Επίλυση του τριμεταβλητού υποδείγματος Y = β + β Χ + β Χ + ε μέσω αθροισμάτων (Επίλυση του τριμεταβλητού υποδείγματος, Ο Συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού R , Ο Διορθωμένος Συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού , Απλοί και Μερικοί συντελεστές Προσδιορισμού, Απλοί συντελεστές Προσδιορισμού, Μερικοί συντελεστές Προσδιορισμού, Εκτίμηση της διακύμανσης του διαταρακτικού όρου, Οι διακυμάνσεις των b , b , Έλεγχος Γραμμικών περιορισμών των μερικών συντελεστών παλινδρόμησης, Σχέση μεταξύ της στατιστικής F και του συντελεστή προσδιορισμού R2, Παραβιάσεις του γραμμικού υποδείγματος (Πολυσυγγραμμικότητα, Διαπίστωση της πολυσυγγραμμικότητας, Μέθοδοι εκτίμησης υποδειγμάτων με Πολυσυγγραμμικότητα, Αυτοσυσχέτιση, Αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης, Συνέπειες της αυτοσυσχετίσεως, Έλεγχος για την ύπαρξη της αυτοσυσχέτισης, Γραφική ανάλυση των καταλοίπων, Έλεγχος Durbin- Watson, Έλεγχος με την t-στατιστική, Κριτήριο h του Durbin, Έλεγχος αυτοσυσχέτισης μεγαλύτερης τάξης, Έλεγχος Breusch-Godfrey, Έλεγχος με την F-κατανομή, Μέθοδοι εκτίμησης υποδειγμάτων με αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα, Κριτήρια ελέγχου για ετεροσκεδαστικότητα, Συντελεστής συσχετίσεως Spearman, Κριτήριο Goldfeld-Quand, Κριτήριο White, Μέθοδοι εκτίμησης υποδειγμάτων με Ετεροσκεδαστικότητα.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Διαλέξεις με τη χρήση power point και άλλων εποπτικών μέσων

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Αυτοτελής Μελέτη 60
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

§  Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα ενδιάμεσης προαιρετικής εξέτασης

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.       Βιβλίο [161413]: Οικονομετρία, Χάλκος Γεώργιος Λεπτομέρειες

2.       Βιβλίο [22702304]: Οικονομετρία, Αρχές και Εφαρμογές,Gujarati Λεπτομέρειες

3.       Βιβλίο [59381229]: Εισαγωγή στη σύγχρονη οικονομετρική αναλυση, Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος, Κοντέος Γεώργιος, Σαριαννίδης Νικόλαος

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0009 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο /  9 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εξειδίκευσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

(α) Να επιδείξουν επαγγελματικές επιδεξιότητες στην επικοινωνιακή πολιτική και τη διοίκηση μίας επιχείρησης.
(β) Να διακρίνουν την σύνδεση ανάμεσα στο σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διοίκηση και τον έλεγχο μίας επιχείρησης.
(γ) Να εκπονήσουν σχέδια μάνατζμεντ και να προβάλλουν καινοτόμες ιδέες στην ανάπτυξη προϊόντων.

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση δεδομένων, σύνθεση καταγραφή και παρουσίαση των ευρημάτων με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της δημιουργικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Έννοια, ορισμός, σκοποί περιεχόμενο της διοίκησης επιχειρήσεων. Το οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. Εννοιολογικός προσδιορισμός του μάνατζμεντ. Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης και πρακτικής του μάνατζμεντ. Βασικά πεδία εφαρμογής της διοίκησης επιχειρήσεων. Η διοίκηση του προσωπικού και οι ανθρώπινες σχέσεις. Η λειτουργία της Οργάνωσης των Επιχειρήσεων. Η λειτουργία της Διεύθυνσης των Επιχειρήσεων. Η λειτουργία του Ελέγχου των Επιχειρήσεων. Λήψη αποφάσεων στα πλαίσια των επιχειρήσεων. Το μάρκετινγκ των προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα χρηματοοικονομικά της επιχείρησης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διεθνές μάνατζμεντ. Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Διαλέξεις με τη χρήση power point και άλλων εποπτικών μέσων

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Βιβλιογραφική εργασία 23
Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

§  Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια το μαθήματος να αναλάβουν (προαιρετικά) την ετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας.

Οι εργασίες βιβλιογραφικής ανασκόπησης έχουν την μορφή δοκιμίου το όποιο οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν προς αξιολόγηση έως και την τελευταία εβδομάδα του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η ανακοίνωση των σχετικών θεμάτων γίνεται κατά τη διάρκεια της 6ης εβδομάδας των διαλέξεων.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

§ Βιβλίο [7351]: Οργάνωση και Διοίκηση, Το Μάνατζμεντ της Νέας Εποχής, Κ. Τζωρτζάκης και Α. Τζωρτζάκη

§ Βιβλίο [22771557]: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ – ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος 

 

 

 

 

Αγροτικός Συνεργατισμός


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO 0008 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ PΗD: M. ΜΕΝΕΓΑΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://agro.duth.gr/courses/αγροτικός-συνεργατισμός/

 

 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

(α) Να κατανοήσουν την έννοια του συνεργατισμού και να γνωρίσουν τους προδρόμους του σύγχρονου συνεργατισμού

(β) Να γνωρίζουν καλώς τις συνεταιριστικές αρχές των διαφόρων συνεδρίων και ιδιαίτερα των συνεταιριστικών αρχών του Μάντσεστερ

(γ) Να έχουν αποκτήσει γνώσεις για την οικονομική θεωρία του συνεργατισμού, τη δομή και την οργάνωση των συνεταιρισμών

(δ) Να έχουν πλήρη γνώση του συνεταιριστικού κινήματος της Ελλάδας

(ε) Να γνωρίζουν τις ωφέλειες των συνεταιρισμών και τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα

Γενικές ικανότητες
·         Αυτόνομη εργασία

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραιτήτων τεχνολογιών

·         Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-Εισαγωγή στους συνεταιρισμούς

-Προδρόμους του σύγχρονου συνεργατισμού

-Συνεταιριστικές αρχές

-Συνεταιριστική ιδέα

-Η οικονομική θεωρία του συνεργατισμού

-Δομή των συνεταιρισμών

-Συνεταιριστικό κίνημα της Ελλάδας

-Ωφέλειες των συνεταιρισμών

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Εργαστηριακές Ασκήσεις 13
Ατομικές Εργασίες 15
Αυτοτελής μελέτη 45
  Σύνολο μαθήματος 125 μονάδες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

1) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

2) Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(α) Συνεταιρισμοί

Χρίστος Θ. Καμενίδης

(β) Κώδικας Συνεταιρισμών

Δημοσθένης Ν. Κασσαβέτης

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων


Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό (ΠΠΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0007 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ     7ο, 9o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS    Όχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01222/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη επίγνωσης, από την πλευρά των φοιτητών για τη λειτουργία του μάρκετινγκ και τις ιδιαίτερες εφαρμογές του στα αγρο-διατροφικά προϊόντα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Να κατανοούν τις βασικές αρχές και τις έννοιες του μάρκετινγκ  ώστε να είναι σε θέση να κάνουν εφαρμογή των γνώσεών τους σε διάφορα περιβάλλοντα μάρκετινγκ.

.         Να αντιλαμβάνονται το μοντέλο της συμπεριφοράς του καταναλωτή και το μοντέλο της αγοραστικής συμπεριφοράς

·         Να κατανοούν τη λειτουργία της αγοράς τροφίμων και αγροτικών προϊόντων μέσα από την παρουσίαση των καναλιών διανομής, των εμπλεκόμενων φορέων και των καταναλωτικών τάσεων.

·         Να παρουσιάζουν και να αναλύουν τις ευκαιρίες που προσφέρει το διεθνές περιβάλλον μάρκετινγκ, καθώς και τη δομή και λειτουργία της παγκόσμιας αγοράς.

·      Να κατανοούν τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού μίας επιχείρησης και τη διαδικασία μάρκετινγκ.

Γενικές Ικανότητες
  • Αυτόνομη Εργασία
  • Ομαδική Εργασία
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  •  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Εισαγωγή στο μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων. Ανάλυση της αγοράς αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

2.       Αγροτική παραγωγή και μάρκετινγκ. Αγορές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και φορείς εμπορίας.

3.       Στρατηγικός σχεδιασμός επιχείρησης – Διαδικασία σχεδιασμού – Στρατηγικός έλεγχος – Έλεγχος αποτελεσματικότητας – Ανάλυση SWOT.

4.       Ανάλυση χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αναπτυξιακές στρατηγικές. Διαδικασία μάρκετινγκ.

5.       Στρατηγικές μάρκετινγκ για εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ανάπτυξη του μίγματος μάρκετινγκ.

6.       Παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Ανταγωνισμός στην αγορά αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Διεθνές μάρκετινγκ – Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ στην παγκόσμια αγορά.

7.       Χαρακτηριστικά και ταξινόμηση προϊόντος – Η έννοια του εμπορικού σήματος – Επιλογή εμπορικού σήματος – Στρατηγική εμπορικού σήματος – Επανατοποθέτηση του εμπορικού σήματος.

8.       Διαφοροποίηση – Επίπεδα διαφοροποίησης.

9.       Χωροθέτηση προϊόντος – Στρατηγικές χωροθέτησης.

10.   Στρατηγικές μάρκετινγκ σύμφωνα με τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Σχεδιασμός νέου προϊόντος.

11.   Επίπεδα τμηματοποίησης αγοράς – Τμηματοποίηση καταναλωτών και αγορών. Συμπεριφορά καταναλωτή, αγοραστική συμπεριφορά

12.   Προώθηση πωλήσεων – Διαφήμιση και διαφημιστικά προγράμματα.

13.    Ειδικά θέματα μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Eργασία 20
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης (στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου) (50%)

Επίλυση προβλημάτων (στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου) (50%)

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·         Norwood B.F., Lusk J.L. Μάρκετινγκ και Τιμές Αγροτικών Προϊόντων. Επιμέλεια: Μάττας Κ., Ρεζίτης Α., Τσακιρίδου Ε. Broken Hill Publishers Ltd, 2012.

·         Armstrong G., Kotler P. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Επίκεντρο, 2009.

·         Aurier P., Siriex L. Marketing Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων – Οι ιδιαιτερότητες του κλάδου – Στρατηγικές – Προγράμματα δράσης. Εκδόσεις Προπομπός, 2010.

·         Fahy J., Jobber D.  Αρχές Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Κριτική, 2014.

·         Δημητριάδης Σ., Τζωρτζάκη Α.Μ. Μάρκετινγκ : Αρχές – Στρατηγικές – Εφαρμογές. Εκδόσεις Rosili, 2010.

·         Τζωρτζάκης Κ. Μάρκετινγκ – Περιλαμβάνει και Digital Marketing (Alan Charlesworth). Εκδόσεις Rosili, 2020.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Διδάσκων: Έλενα Ράπτου
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα elenra@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1) OXI
Τρόποι εξέτασης: (2) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class (& Skype for Business)
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (3) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί με άσκηση ερωτήσεων «Σωστό-Λάθος» στο eclass και Skype for Business την ημέρα εξέτασης του μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής.

 

A. Skype for Business

Ο σύνδεσμος Skype for Business θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e- class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα Skype for Business μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά ΔΕΝ θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. H ταυτοποίησή τους θα γίνει με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους.

 

B. e-class

Παράλληλα, θα πρέπει να συνδεθούν στο e-class με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους και να μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01222/

Η εξέταση διαρκεί 30 λεπτά και κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 20 ερωτήσεις «Σωστό-Λάθος» χωρίς αρνητική βαθμολογία. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 0,5.