Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών


Περιγραφή μαθήματος:

Tο μάθημα αναφέρεται στις σύγχρονες, φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους και τεχνικές διαχείρισης πληθυσμών ζωικών εχθρών (εντόμων, ακάρεων και νηματωδών) μεγάλης οικονομικής σημασίας για τη φυτική παραγωγή. Ειδικότερα, εξετάζονται οι διαφορετικές μέθοδοι και οι σύγχρονες τεχνικές εφαρμογής της βιολογικής καταπολέμησης ζωικών εχθρών, αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο και αναλύονται οικονομοτεχνικά στοιχεία πρακτικών εφαρμογών της οικολογικής μηχανικής στη διαχείρισης της βιοποικιλότητας του αγροοικοσύστηματος ως εργαλείο της σύγχρονης φυτοπροστασίας. Παρουσιάζονται τα φαινολογικά μοντέλα πρόβλεψης και οι πρακτικές τους εφαρμογές στη φυτοπροστασία. Εξετάζονται οι δυνατότητες αξιοποίησης νέων ομάδων, εκλεκτικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων συμβατών με τη διαχείριση ωφέλιμων οργανισμών μη στόχων (εντομοφάγων εντόμων, ακάρεων και επικονιαστών) στα πλαίσια προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης. Αναλύονται σύγχρονες βιοτεχνολογικές μέθοδοι διαχείρισης πληθυσμών εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών.

Δικτυακός τόπος μαθήματος:

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01156/

Ενδεικτικά διδακτικά βοηθήματα:

(οι παρακάτω τίτλοι περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος)

Bigler F., Babendreier D. & Kuhlmann U. 2006. Environmental Impact of Invertebrates for Biological Control of Arthropods: methods and risk assessment. CABI Publishing, UK.

Dent D. 2000. Insect Pest Management. CABI Publishing, UK.

Gurr G.M. & Wratten S.D. 2004. Ecological Engineering for Pest Management: advances in habitat manipulation for arthropods. CABI Publishing, Australia.

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • εφαρμόσουν σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους βιολογικής καταπολέμησης σημαντικών εχθρών της φυτικής παραγωγής
  • αναγνωρίζουν τους σημαντικότερους παράγοντες βιολογικής καταπολέμησης
  • σχεδιάζουν πρωτόκολλα εφαρμογής φυτοπροστασίας, κατάλληλα για συστήματα βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης
  • προτείνουν προσεγγίσεις διαχείρισης της λειτουργικής βιοποικιλότητας του αγροικοσυστήματος εξασφαλίζοντας περιβαλλοντολογικά ορθές και οικονομικά αξιόπιστες λύσεις φυτοπροστασίας
  • εφαρμόζουν και να αξιολογούν πρωτόκολλα τοξικότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε οργανισμούς μη στόχους

Μέθοδος αξιολόγησης:

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Επιπλέον, οι φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος αναλαμβάνουν (υποχρεωτικά) μία βιβλιογραφική εργασία.

Τελική βαθμολογία: Προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω (μέγιστη δυνατή βαθμολογία: 100 μονάδες):

  1. Εξέταση μαθήματος (στο τέλος του εξαμήνου): 50 μονάδες.
  2. Eργασία βιβλιογραφικής ανασκόπησης: 30 μονάδες.
  3. Eργασία διαλογικής αντιπαράθεσης (debate): 20 μονάδες.

Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος ‘Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών’

Εβδομάδα Τίτλος Διάλεξης
Σύγχρονες τάσεις στη φυτοπροστασία: το πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εχθρών των Καλλιεργειών
Βιολογική καταπολέμηση: η μέθοδος των περιοδικών εξαπολύσεων φυσικών εχθρών. Τεχνολογία και προοπτικές για καλλιέργειες υπό κάλυψη
Οικολογική μηχανική και εφαρμογές στη φυτοπροστασία
Σηματοχημικές ουσίες και αλληλοχημικά: ο ρόλος τους στη χημική επικοινωνία των εντόμων, πρακτικές εφαρμογές στη φυτοπροστασία
Η κατανόηση της ηθολογίας – συμπεριφοράς των εντόμων ως εργαλείο της σύγχρονης φυτοπροστασίας. (Φυτά παγίδες, φυτά δείκτες)
Η κατανόηση της ηθολογίας – συμπεριφοράς των εντόμων ως εργαλείο της σύγχρονης φυτοπροστασίας. (Η μέθοδος της παρεμπόδισης σύζευξης)
Εντομοπαθογόνοι μικροοργανισμοί
Εντομοπαθογόνοι νηματώδεις
Ενδεχόμενοι κίνδυνοι από την εισαγωγή και αξιοποίηση ξενικών ειδών παραγόντων βιολογικής καταπολέμησης
10η Φαινολογικά μοντέλα ημεροβαθμών και η χρήση τους στη φυτοπροστασία
11η Έλεγχος ποιότητας παραγόντων βιολογικής καταπολέμησης (θεωρία και μέθοδοι)
12η Φυτικής προέλευσης εντομοκτόνα: δυνατότητες και προοπτικές αξιοποίησής τους στη φυτοπροστασία
13η Η χρήση εντομοκτόνων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης
14η Υποβολή εργασίας βιβλιογραφικής ανασκόπησης 
15η Γραπτές Εξετάσεις

 
Παράρτημα_Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών