Ξένη Γλώσσα III


 

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0022 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ 3
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά και Αγγλικά
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 OXI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE02208/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο βασικός άξονας του μαθήματος Αγγλικά 3 παρέχει στους φοιτητές εξοικείωση με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο της Αγγλικής και τις δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης κειμένων. Τα κείμενα που χρησιμοποιούνται έχουν άμεση σχέση με τον τομέα της αγρο-κτηνοτροφίας και προέρχονται από επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα της επιστήμης της γεωπονίας καθώς και από αναλύσεις και αναφορές από διεθνείς οργανισμούς που σχετίζονται με τον τομέα της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των φοιτητών με το λεξιλόγιο του άμεσου περιβάλλοντος τους στα Αγγλικά, στον πανεπιστημιακό χώρο και την αγροτική οικονομία/ ιστορία της Ελλάδας. Παράλληλα γίνεται αποσαφήνιση της εσωτερικής δομής των κειμένων με την εύρεση συνεκτικών δεσμών που συμβάλλουν στη συνοχή τους.
Γενικές Ικανότητες
Με το μάθημα Αγγλικά 3 επιδιώκεται να επιτευχθούν τα εξής:

Η επέκταση του ακαδημαϊκού και ειδικού λεξιλογίου (ορολογία) στα Αγγλικά πάνω θέματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο της Γεωπονίας.

Η ανάπτυξη της ικανότητας της ανάλυσης των χαρακτηριστικών του γραπτού λόγου και την παραγωγή διαφόρων ειδών γραπτού ακαδημαϊκού λόγου όπως η σύνταξη ενός άρθρου ή μιας αναφοράς σε θέματα της επιστήμης της Γεωπονίας στα Αγγλικά.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη σύνταξη περίληψης ενός άρθρου στα Αγγλικά με χρήση της σχετικής βιβλιογραφίας.

Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την προετοιμασία και σύνταξη ερευνητικής εργασίας στα Αγγλικά.

Η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να αποφεύγουν τα λόγια του πρωτότυπου και να τηρούν τους διεθνείς κανόνες σχετικά με τη λογοκλοπή.

Η ανάπτυξη της προφορικής δεξιότητας των φοιτητών και η υιοθέτηση στρατηγικών χρήσιμων για της παρουσίαση ακαδημαϊκών εργασιών σε συνέδρια και σεμινάρια του κλάδου τους.

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος Αγγλικά 3 καλύπτει μια σειρά από θέματα της επιστήμης της Γεωπονίας που προέρχονται είτε από σχετικά αγγλόφωνα βιβλία του χώρου ή/και από επιστημονικά περιοδικά και μελέτες από πρακτικά συνεδρίων. Τα κείμενα αποτελούν τη βάση για την ολόπλευρη ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου ενώ η ενδελεχής ανάλυση της γλωσσικής τους δομής προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους μαθαίνοντας τη σχετική ορολογία του αντικειμένου των σπουδών τους στα Αγγλικά.

 

Fundamentals of Plant Growth IV: Respiration & Transpiration

The Biology of Plant Growth

Vegetative Growth

Plant Propagation

Plant Pests, Weeds and Fertilizers

Genetic Engineering and Biotechnology

A Categorization of Major Agronomic Crops

Crop Profiles I: Cereal Grains, Forage Grasses and Oil Seeds

Crop Profiles II: Food Legumes and Forage Legumes

Crop Profiles III: Vegetables

Crop Profiles IV: Small Fruits

Crop Profiles V: Fruit and Nut Production

Flowers and Foliage

 

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του διδάσκοντα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Ομαδικές Εργασίες
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

50

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται ως εξής:

·        με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Bateman, H. (2006) Dictionary of Agriculture. A&C Black Publishers.

Beentje, H. (2010) The Kew Plant Glossary: An Illustrated Dictionary of Plant Identification Terms. Royal Botanic Gardens Kew.

Bell, B. (2005) Farm Machinery. Old Pond Publishing Ltd.

Hickey, M. and King, C. (2000) The Cambridge Illustrated Glossary of Botanical Terms. Cambridge: CUP.

Parker, R. (2009) Plant & Soil Science. Delmare Cengage Learning.

Sheaffer, C. et al (2012) Introduction to Agronomy. Food, Crops and Environment. Cengage Learning

USDA-NRCS (2007). The Plants Database.

Vaughan,J. et al (2009) The New Oxford Book of Food Plants. OUP.