Μοριακή Βιολογία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

B1003

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

2Ο/4Ο

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μοριακή Βιολογία

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις

5

5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κορμού Επιλογής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Κανένα

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01212/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να κατανοούν βασικές μοριακές λειτουργίες των κυττάρων, καθώς και θέματα που σχετίζονται με τη δομή και λειτουργία του γενετικού υλικού (DNA, RNA).

Γενικές Ικανότητες

Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και τωναπαραίτητων τεχνολογιών

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα οργανώνεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Εισαγωγικές έννοιες. Ροή της γενετικής πληροφορίας. Φύση του γονιδίου. Δομή του γενετικού υλικού.
Αλλαγή του γενετικού υλικού (μεταλλάξεις). Γενετικός κώδικας.
Διακοπτόμενο γονίδιο. Εξόνια και ιντρόνια.
Μεταγραφή στους προκαρυωτικούς οργανισμούς. Οπερόνιο.
Στρατηγικές φάγων.
RNA: Αγγελιαφόρο RNA. Μεταφορικό RNA. Ριβοσωµικό RNA
Πρωτεϊνοσύνθεση
Αντιγραφή του DNA
Χρωμοσώματα. Νουκλεοσώματα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σε αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικές παρουσιάσεις και φροντιστηριακές ασκήσεις

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές Ασκήσεις

26

Αυτοτελής Μελέτη

60

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται με γραπτές και προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Lewin B., «Genes VIII»

2. Watson James, Baker Tania, Bell Stephen, Gunn Alexander, Levine Michael, RichardLosick, «Μοριακή Βιολογία του Γονιδίου»