Μαθηματικά


  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ B0002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

·        να κατέχουν επιπλέον βασικές γνώσεις στο διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό συναρτήσεων μιας και περισσοτέρων μεταβλητών συμπληρώνοντας έτσι τις γνώσεις που έχουν από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

·        Επιπλέον, επιδίωξη είναι να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα μαθηματικά που εμπεριέχονται στα μαθήματα των υπολοίπων γνωστικών αντικειμένων, που διδάσκονται στο τμήμα, αλλά και να αξιοποιούν την μαθηματική λογική και σκέψη κατά την μελέτη

Γενικές Ικανότητες
§  Καλή γνώση μαθηματικών εννοιών

§  Αναλυτική και συνθετική σκέψη

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αντίστροφες κυκλικές συναρτήσεις, υπερβολικές και αντίστροφες υπερβολικές συναρτήσεις, πεπλεγμένες συναρτήσεις, παραμετρικές εξισώσεις, πολικές συντεταγμένες. Παραγώγιση σύνθετης συνάρτησης, αντίστροφης συνάρτησης, συνάρτησης υπό παραμετρική μορφή, πεπλεγμένης συνάρτησης, λογαριθμικής παραγώγισης (η έννοια της παραγώγου και οι βασικοί κανόνες θεωρούνται γνωστά). Διαφορικό συνάρτησης, πολυώνυμο Taylor, η μέθοδος Newton Raphson για επίλυση εξισώσεων (τα βασικά θεωρήματα του διαφορικού λογισμού, τα ακρότατα σημεία καμπής, απροσδιόριστες μορφές, ασύμπτωτες, μελέτη συνάρτησης θεωρούνται γνωστά). Μη γνήσια ολοκληρώματα, αριθμητική ολοκλήρωση (η έννοια του ορισμένου και του αορίστου ολοκληρώματος, εμβαδά χωρίων, τεχνική ολοκλήρωσης, θεωρούνται γνωστά). Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών, συστήματα συντεταγμένων, τόπος όριο – συνέχεια, μερική παράγωγος (ορισμός, παραγώγιση σύνθετων συναρτήσεων, ιακωβιανή, ολικό διαφορικό, παράγωγος πεπλεγμένης). Ακρότατα, ακρότατα υπό συνθήκες, διπλό ολοκλήρωμα, πολλαπλό ολοκλήρωμα. Διανυσματική ανάλυση: διάνυσμα, διανυσματικές συναρτήσεις, κλίση, απόκλιση, στροφή. Διαφορικές εξισώσεις: γενικά, διαφορικές εξισώσεις χωριζόμενων μεταβλητών, ομογενείς διαφορικές εξισώσεις, γραμμικές διαφορικές εξισώσεις α’ τάξης.

 

 

 

 

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Διαλέξεις με τη χρήση power point και άλλων εποπτικών μέσων

§

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Αυτοτελής Μελέτη 60
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

·        Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

·        Επιπλέον πραγματοποιούνται δύο πρόχειρα διαγωνίσματα κατά την διάρκεια του εξαμήνου και ο μέσος όρος των δύο αυτών επιδόσεων πολλαπλασιαζόμενος επί ένα συντελεστή βαρύτητας (0,3) προστίθεται στον γραπτό βαθμό του εξαμήνου (εφόσον ο γραπτός βαθμός του εξαμήνου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3).

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος:

 

·        Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Γεωπονική Επιστήμη, Κουτρουμανίδης Θ.,Ζαφειρίου Ε., Μαλέσιος Χ.

·        ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

 

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος