Μέθοδοι και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Έρευνας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μέθοδοι και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Έρευνας

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

7.5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικότητας

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Όχι

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

 

 

Συντονιστής:                                         Έλενα Ράπτου
Διδάσκοντες:      Έλενα Ράπτου, Χρήστος Καρελάκης
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν:

Να γνωρίζουν το ρόλο των στατιστικών μεθόδων στην επιχειρηματική έρευνα.
Να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν βασικές μεθόδους ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας
Κάνουν κριτική αξιολόγηση του μεθοδολογικού περιεχομένου σε επιστημονικά άρθρα.
Να παρουσιάζουν ποσοτική μεθοδολογία σε γραπτή και προφορική μορφή.
Να γνωρίζουν εναλλακτικές στατιστικές τεχνικές για να μπορούν να επιλέγουν τις πιο κατάλληλες μεθόδους.
Διεξάγουν έρευνες σε όλα τα στάδια τους, επιλέγοντας μεθόδους, κατασκευάζοντας ερωτηματολόγια, πραγματοποιώντας δείγματα, αναλύοντας και παρουσιάζοντας δεδομένα.

Γενικές Ικανότητες

Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και τωναπαραίτητων τεχνολογιών
Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν τα μέσα επιστημονικής έρευνας μαζί με τις ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου διεξαγωγής της έρευνας, των μεθοδολογιών και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται, της μορφής της έρευνας και της παρουσίασής της, καθώς και της διαχείρισης και της ανάλυσης δεδομένων μέσω των πιο ευρέως χρησιμοποιούμενων στατιστικών μεθόδων.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

52

Εκπόνηση και Παρουσίαση Εργασίας

33

Αυτοτελής Μελέτη

40

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτές εξετάσεις (ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ανοιχτές ερωτήσεις) στο τέλος του εξαμήνου, γραπτές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και παρουσίαση εργασιών.

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τις τελικές γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου και τις εργασίες των μαθητών.

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω (μέγιστη βαθμολογία: 100 μονάδες):

 

1.Εξέταση μαθήματος (τέλος εξαμήνου): 70 βαθμοί

2. Εργασίες και παρουσιάσεις: 30 βαθμοί

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Aaker DA, Kumar V, Leone RP, Day GS. Marketing Research, 11th Edition, Wiley Global Education, 2012, pp. 768.
Bradley N. Marketing Research: Tools and Techniques, Third Edition. Oxford University Press, 2013, pp.552.
Hair J, Anderson RE, Tatham LR, Black CW (2010) Multivariate data analysis, 7th edn. Pearson Prentice Hall, New Jersey.

Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος «Μέθοδοι και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Έρευνας»

Εβδομάδα Τίτλος Διάλεξης Εισηγητής
Μεθοδολογία έρευνας – Σχέδιο έρευνας – Ποιοτική έρευνα – Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας Ε. Ράπτου
Ποσοτική έρευνα – Μέθοδοι συλλογής δεδομένων ποσοτικής έρευνας – Κατασκευή ερωτηματολογίου – Κλίμακες – Αξιοπιστία και εγκυρότητα κλίμακας Ε. Ράπτου
Ανάλυση Παραγόντων Ε. Ράπτου
Ανάλυση Ομάδων Ε. Ράπτου
Ανάλυση Διακύμανσης Ε. Ράπτου
Ανάλυση παλινδρόμησης Χ. Καρελάκης
Συστήματα διαρθρωτικών εξισώσεων Χ. Καρελάκης
Διεξαγωγή επιχειρηματικής έρευνας – Συγγραφή επιστημονικής μελέτης Χ. Καρελάκης
1η Μελέτη Περίπτωσης (case study): Εφαρμογή στην Επιχειρηματική Έρευνα Χ. Καρελάκης
10η 2η Μελέτη Περίπτωσης (case study): Εφαρμογή στην Επιχειρηματική Έρευνα Χ. Καρελάκης
11η 3η Μελέτη Περίπτωσης (case study): Εφαρμογή στην Επιχειρηματική Έρευνα Χ. Καρελάκης
12η 4η Μελέτη Περίπτωσης (case study): Εφαρμογή στην Επιχειρηματική Έρευνα Ε. Ράπτου
13η 5η Μελέτη Περίπτωσης (case study): Εφαρμογή στην Επιχειρηματική Έρευνα Ε. Ράπτου, Χ. Καρελάκης
14η Παρουσίαση εργασιών
15η Γραπτές εξετάσεις