Μέθοδοι και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Έρευνας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό (ΠΜΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PECO6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Μέθοδοι και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Έρευνας
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3 7.5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεταπτυχιακό/Υποχρεωτικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS    Όχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/1426248/

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν τα μέσα επιστημονικής έρευνας μαζί με τις ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου διεξαγωγής της έρευνας, των μεθοδολογιών και των τεχνικών που εφαρμόζονται, της μορφής της έρευνας και της παρουσίασής της, καθώς και της διαχείρισης και της ανάλυσης δεδομένων μέσω των πιο ευρέως χρησιμοποιούμενων στατιστικών μεθόδων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

• Να γνωρίζουν το ρόλο των στατιστικών μεθόδων στην επιχειρηματική έρευνα.

• Να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν βασικές μεθόδους ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας

• Κάνουν κριτική αξιολόγηση του μεθοδολογικού περιεχομένου σε επιστημονικά άρθρα.

• Να παρουσιάζουν ποσοτική μεθοδολογία σε γραπτή και προφορική μορφή.

• Να γνωρίζουν εναλλακτικές στατιστικές τεχνικές για να μπορούν να επιλέγουν τις πιο κατάλληλες μεθόδους.

• Διεξάγουν έρευνες σε όλα τα στάδια τους, επιλέγοντας μεθόδους, κατασκευάζοντας ερωτηματολόγια, πραγματοποιώντας δείγματα, αναλύοντας και παρουσιάζοντας δεδομένα.

 

Γενικές Ικανότητες
  • Αυτόνομη Εργασία
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

§  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος «Μέθοδοι και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Έρευνας»

 

Εβδομάδα Τίτλος Διάλεξης Εισηγητής
1η Μεθοδολογία έρευνας – Σχέδιο έρευνας – Ποιοτική έρευνα – Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας Ε. Ράπτου
2η Ποσοτική έρευνα – Μέθοδοι συλλογής δεδομένων ποσοτικής έρευνας – Κατασκευή ερωτηματολογίου – Κλίμακες – Αξιοπιστία και εγκυρότητα κλίμακας Ε. Ράπτου
3η Ανάλυση Παραγόντων Ε. Ράπτου
4η Ανάλυση Ομάδων Ε. Ράπτου
5η Ανάλυση Διακύμανσης Ε. Ράπτου
6η Μέθοδοι Δειγματοληψίας Ε. Ράπτου
7η Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης σε βάση δεδομένων Ε. Ράπτου
8η Ανάλυση παλινδρόμησης Χ. Καρελάκης
9η Συστήματα διαρθρωτικών εξισώσεων Χ. Καρελάκης
10η Διεξαγωγή επιχειρηματικής έρευνας – Συγγραφή επιστημονικής μελέτης Χ. Καρελάκης
11η 1η Μελέτη Περίπτωσης (case study): Εφαρμογή στην Επιχειρηματική Έρευνα Χ. Καρελάκης
12η 2η Μελέτη Περίπτωσης (case study): Εφαρμογή στην Επιχειρηματική Έρευνα Χ. Καρελάκης
13η 3η Μελέτη Περίπτωσης (case study): Εφαρμογή στην Επιχειρηματική Έρευνα Χ. Καρελάκης
14η 4η Μελέτη Περίπτωσης (case study): Εφαρμογή στην Επιχειρηματική Έρευνα Χ. Καρελάκης
15η Γραπτές εξετάσεις

 

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Eργασία 100
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 48.5
Σύνολο Μαθήματος 187.5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

1.       Προφορική εξέταση (50%)

2.       Υποβολή εργασιών (50%)

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·         Aaker DA, Kumar V, Leone RP, Day GS. Marketing Research, 11th Edition, Wiley Global Education, 2012, pp. 768.

·         Bradley N. Marketing Research: Tools and Techniques, Third Edition. Oxford University Press, 2013, pp.552.

·         Hair J, Anderson RE, Tatham LR, Black CW. Multivariate data analysis, 7th edn. Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2010.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Διδάσκων: Χρήστος Καρελάκης & Έλενα Ράπτου
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα chkarel@agro.duth.gr

elenra@agro.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) OXI
Τρόποι εξέτασης: (2) Εξ’ αποστάσεως προφορική εξέταση και παράδοση εργασιών
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (3) Α. H προφορική εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ των 4 ατόμων ανά 20 λεπτά της ώρας στην ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής.

Β. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν παραδώσει τις εργασίες τους μέσω eclass έως την ημέρα εξέτασης του μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής.