Εχθροί Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Λαχανοκομικών


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON0009 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΙ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικότητας
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01154/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
1. αναγνωρίζουν τους σημαντικότερους εντομολογικούς εχθρούς των φυτών μεγάλης καλλιέργειας και των λαχανοκομικών φυτών
2. γνωρίζουν τα κυριότερα στοιχεία της βιολογίας, της οικολογίας και της συμπεριφοράς των παραπάνω εντομολογικών εχθρών
3. γνωρίζουν τις σημαντικότερες μεθόδους αντιμετώπισης των παραπάνω εχθρών
Γενικές Ικανότητες
§ Αυτόνομη εργασία
§ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
§ Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Εισαγωγή στο αντικείμενο του μαθήματος, σημαντικότερα σημεία
2. Εχθροί σιτηρών: μορφολογία, βιολογία,, οικολογία, καταπολέμηση, σημασία
3. Εχθροί καλαμποκιού: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, καταπολέμηση, σημασία
4. Εχθροί βαμβακιού: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, καταπολέμηση, σημασία
5. Εχθροί πατάτας: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, καταπολέμηση, σημασία
6. Εχθροί τεύτλων: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, καταπολέμηση, σημασία
7. Εχθροί καπνού: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, καταπολέμηση, σημασία
8. Εχθροί σπαραγγιού: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, καταπολέμηση, σημασία
9. Εχθροί ψυχανθών: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, καταπολέμηση, σημασία
10. Εχθροί ελαιοκράμβης: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, καταπολέμηση, σημασία
11. Πολυφάγα είδη εχθρών Ι: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, καταπολέμηση, σημασία
12. Πολυφάγα είδη εχθρών ΙΙ: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, καταπολέμηση, σημασία
13. Πολυφάγα είδη εχθρών ΙΙΙ: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, καταπολέμηση, σημασία

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ TΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Αυτοτελής Μελέτη 45
Εργασία 15
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Διαμορφωτική
Γραπτή εργασία (15%)
Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής και Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (85%)

 

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σταμόπουλος Δ.Κ. (1995). Έντομα αποθηκών, μεγάλων καλλιεργειών και λαχανικών. Εκδόσεις Ζήτη

 
Παράρτημα_Εχθροί Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Λαχανοκομικών