Ειδικά θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PBTF06 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3 7,5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδίκευσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/1426245/

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

Να κατανοεί την μεθοδολογία και τους τρόπους υλοποίησης της επιστημονικής έρευνας από την αρχική σύλληψη της ιδέας και την βιβλιογραφική ανασκόπηση, την συγγραφή ερευνητικών προτάσεων, την ανάπτυξη των μεθοδολογιών έρευνας, το αναλυτικό-εργαστηριακό έργο, την ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων καθώς και τις επιλογές για την διάχυσή τους.

 

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη και ομαδική Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος καθορίζεται με βάση τις επιμέρους διαλέξεις των διδασκόντων οι οποίες στηρίζονται σε ένα βασικό θέμα και γιαα το οποίο παρουσιάζεται ο τρόπος υλοποίησης της έρευνας.

Βασικά θέματα είναι:

1.       Βιοτεχνολογικές εφαρμογές στα τρόφιμα με την αξιοποίηση μικροοργανισμών

2.       Η χρήση φυσικών αντιμικροβιακών παραγόντων για την προστασία ή αύξηση της διατηρησιμότητας των τροφίμων

3.       Η αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής βιομηχανίας ή βιομηχανίας τροφίμων

4.       Μοριακές εφαρμογές στην παρασκευή, ανάλυση, αξιολόγηση των ειδικών χαρακτηριστικών των τροφίμων

5.       Μεθοδολογία λήψης αποφάσεων

6.       Επίκαιρα θέματα που άπτονται της επιστήμης των τροφίμων

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας ή εξ αποστάσεως
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video, διαθέσιμες πλατφόρμες επικοινωνίας)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Ατομικές εργασίες 100
Αυτοτελής Μελέτη 48,5
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

187,5

   
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

–    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

–    Ερωτήσεις ελεύθερου κειμένου

ΙΙ.  Κατάθεση εργασιών

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·         Δίδεται από τον κάθε διδάσκοντα.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Κωδικός Μαθήματος PBTF06
Διδάσκων: Συνδιδασκαλία / Προσκεκλημένοι (ΔΕΠ, Μεταδιδάκτορες)
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα alexopo@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 2o
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΜΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Εκ αποστάσεως ασκήσεις μέσω e-class
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Οι εξ αποστάσεως ασκήσεις θα περιλαμβάνουν ικανό αριθμό ερωτήσεων είτε πολλαπλής επιλογής/μοναδικής απάντησης είτε ερωτήσεις σωστού/λάθους είτε ελεύθερου κειμένου. Ο διαθέσιμος χρόνος θα είναι 60 λεπτά. Η ημερομηνία και ώρα εμφάνισης της άσκησης στο e-class είναι αυτή που θα εμφανίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα της εξεταστικής αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην σελίδα του μαθήματος στο e-class. Την δεδομένη ημέρα και ώρα στην ενότητα “ασκήσεις” του e-class θα εμφανιστεί άσκηση με τίτλο «Τελικές εξετάσεις Ειδικών Θεμάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων – Περιόδου ….». Οι εξεταζόμενοι οφείλουν άμεσα να επιλέξουν την άσκηση προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία (και ο χρόνος) επίλυσης.  Εντός του διαθέσιμου χρόνου θα επιλεχθούν οι σωστότερες απαντήσεις στις ερωτήσεις ή θα συμπληρωθεί το ελεύθερο κείμενο και θα καταχωρηθούν στο σύστημα με το πάτημα του εικονιδίου «ΥΠΟΒΟΛΗ». Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής και επανα-υποβολής της άσκησης. Να σημειωθεί ότι οι τελικές εξετάσεις αποτελούν το 80% του τελικού βαθμού δεδομένου ότι θα ληφθεί υπ όψη και η πλήρης υποβολή όλων των ατομικών εξαμηνιαίων ασκήσεων που έχουν ζητηθεί κατά την διάρκεια του εξαμήνου.

Σε περίπτωση προβλημάτων με την πλατφόρμα του e-class κατά την υποβολή της άσκησης, οι φοιτητές/τριες θα επικοινωνήσουν είτε με τον διδάσκοντα με mail είτε με τον συντονιστή του μαθήματος. Δικαίωμα συμμετοχής (και άρα αξιολόγησης) έχουν όσοι/όσες  είναι εγγεγραμμένοι/ες  με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στο e-class και έχουν δηλώσει το μάθημα σύμφωνα με το Universis.