Διεθνές Εμπόριο και Πολιτική (ΠΜΣ)


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ OPE1184 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διεθνές Εμπόριο και Πολιτική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις καιΕργαστηριακές Ασκήσεις 3 7.5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01184
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν αποκτήσει μια λεπτομερή και ολοκληρωμένη εικόνα που αφορά έννοιες του διεθνούς εμπορίου και σχετίζονται με την κλασσική θεωρία του διεθνούς εμπορίου, τα μέσα εμπορικής πολιτικής και προστατευτισμού, το θεσμικό πλαίσιο διεθνούς ανταλλαγής, την οικονομική ενοποίηση στην Ευρώπη, και την εμπορική πολιτική στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να περιγράψουν και να αναλύσουν τα μέτρα και τις μορφές Αγροτικής Πολιτικής που εφαρμόζονται στην ΕΕ, τις επιπτώσεις των μέτρων αυτών, τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τη σχέση της με το διεθνές εμπόριο.
Γενικές Ικανότητες
  • Αυτόνομη Εργασία
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την παραδοσιακή θεωρία του διεθνούς εμπορίου, το Απόλυτο-συγκριτικό πλεονέκτημα και το Θεώρημα των Heckser-Ohlin, την Πολιτική οικονομία του διεθνούς εμπορίου, τα Μέσα εμπορικής πολιτικής, το Θεσμικό πλαίσιο της διεθνούς ανταλλαγής μεταπολεμικά, το διεθνές εμπόριο και τις αναπτυσσόμενες χώρες και τέλος τον ανταγωνισμό και την ανταγωνιστικότητα.
  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διαλέξεις μέσω διαδικτύου – Microsoft Teams
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video), Microsoft Teams

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσωτης ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 0
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 71
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτουεργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτές εξετάσεις (πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις προς ανάπτυξη) στο τέλος του εξαμήνου μέσω eclass, γραπτές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και παρουσίαση εργασιών.

Ειδικότερα, οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εκπονήσουν 3 εργασίες, οι οποίες θα συμμετέχουν με ένα ποσοστό 40% στην τελική βαθμολογία του μαθήματος. Στις εργασίες θα βαθμολογούνται η δομή, το περιεχόμενο και η παρουσίαση της εργασίας.

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

·       “ Paul Krugman and Maurice  Obstfeld, Διεθνής Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική, Νέα Αναθεωρημένη Έκδοση 2011, Εκδόσεις Κριτική AE, Κωδικός στον Εύδοξο: 7648537.

·       Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία”,Αλογοσκούφης Γ. (2013), Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg

 

Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος Διεθνές Εμπόριο και Πολιτική

Εβδομάδα

Τίτλος Διάλεξης

Εισηγητής

Πρώτη Ενότητα: Διεθνές εμπόριο διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και πολιτική.

Ανάλυση και επισκόπηση του παγκόσμιου εμπορίου

Χ. Καρελάκης

Θεωρίες για την εξήγηση της διάρθρωσης και των επιπτώσεων του διεθνούς εμπορίου Ι

Χ. Καρελάκης

Θεωρίες για την εξήγηση της διάρθρωσης και των επιπτώσεων του διεθνούς εμπορίου ΙΙ

Χ. Καρελάκης

ΚΑΠ και διεθνές εμπόριο

Χ. Καρελάκης

Παρουσιάσεις εργασιών βιβλιογραφίας

Χ. Καρελάκης

Δεύτερη Ενότητα: Εμπόριο και Αναπτυσσόμενες Χώρες

Εμπορική πολιτική στις αναπτυσσόμενες χώρες

Χ. Καρελάκης

Οικονομική μεγέθυνση και κρίσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες

Χ. Καρελάκης

Οικονομική μεταρρύθμιση αναπτυσσόμενων χωρών

Χ. Καρελάκης

Τρίτη Ενότητα διάρκειας: Πολιτική Οικονομία του Διεθνούς Εμπορίου

Μέσα εμπορικής πολιτικής

Χ. Καρελάκης

10η

Πολιτική οικονομία της πολιτικής εμπορίου

Χ. Καρελάκης

11η

Ανταγωνισμός και ανταγωνιστικότητα

Χ. Καρελάκης

12η

Αντιπαραθέσεις για την εμπορική πολιτική

Χ. Καρελάκης

13η

Μελέτες περίπτωσεις στην εμπορική πολιτική

Χ. Καρελάκης

14η

Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών

Χ. Καρελάκης

15η

Γραπτές Εξετάσεις