Γεωργικός Πειραματισμός


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ B0034 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γεωργικός Πειραματισμός
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Φροντιστηριακές Ασκήσεις 3+2 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υπόβαθρο Υποχρεωτικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01238/

 

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·           Σχεδιάζουν και να εγκαθιστούν γεωργικά πειράματα.

·            Γνωρίζουν και να κατανοούν τις επιλογές και δυνατότητες της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων.

·            Αποκτούν δεξιότητες στην χρησιμοποίηση των στατιστικών εργαλείων.

·            Κατανοούν και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης.

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·      Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.      Παράγωγες κατανομές, η κατανομή Χ-τετράγωνο, η κατανομή t, η κατανομή F

2.      Κατανομές στατιστικών δείγματος και μέτρων κεντρικής τάσης και διασποράς

3.      Εκτιμητική (Σημειακή εκτίμηση, Εκτίμηση διαστημάτων εμπιστοσύνης)

4.      Έλεγχοι υποθέσεων

5.      Παλινδρόμηση – Υπολογισμός εξαρτημένου παράγοντα από ανεξάρτητο

6.      Συσχέτιση – Εκτίμηση βαθμού συσχέτισης παραγόντων.

7.      Σύγκριση μεμονωμένων παραγόντων

8.      Βασικά πειραματικά σχέδια – Ανάλυση παραλλακτικότητας (ANOVA)

9.      Σχέδιο χωρίς ομάδες

10.   Πλήρεις ομάδες σε ελεύθερη διάταξη

11.   Πλήρεις ομάδες σε λατινικό τετράγωνο

12.   Στατιστικώς σημαντικές διαφορές

13.   Σύγκριση συνδυασμένων παραγόντων

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Διαλέξεις με τη χρήση power point και άλλων εποπτικών μέσων

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Φροντιστηριακές Ασκήσεις 26
Αυτοτελής Μελέτη 60
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

1.       Φασούλας, Α. (2008). “Στοιχεία Πειραματικής Στατιστικής”. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γαρταγάνη

2.      Βιβλίο [41955825]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ, Θεωρία και Εφαρμογές στην Αγροτική Οικονομία. “Κουτρουμανίδης Θ.” “Ζαφειρίου Ε.” “Μαλέσιος Χ.”

3.      Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Γεωργικός Πειραματισμός
Κωδικός Μαθήματος Β0034
Διδάσκοντες: Ελένη Ζαφειρίου – Σπυρίδων Κουτρούμπας
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντες ezafeir@agro.duth.gr

skoutrou@agro.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο: 5o
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7-7-2020 με ώρα έναρξης 08:00 π.μ. και θα είναι ταυτόχρονη για όλους τους φοιτητές.

Αναλυτικά η εξέταση θα γίνει ως εξής:

A΄ ΜΕΡΟΣ (κα. Ζαφειρίου) – ώρα 8:00 π.μ.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στο e-class με τη  χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους και να μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα).

Τα θέματα θα διατίθενται μέσω αρχείου που θα έχει ανέβει ως θέμα εργασίας με περιορισμένο χρόνο έναρξης και λήξης ο οποίος και θα αναγράφεται στο επίσημο πρόγραμμα των εξετάσεων

Οι απαντήσεις θα δίνονται μέσω ενός αρχείου πολυμέσων

Η κάθε άσκηση θα βαθμολογείται , η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό είναι 100%,

Β΄ ΜΕΡΟΣ (κ. Κουτρούμπας) – ώρα 10:00 π.μ.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στο e-class με τη  χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους και να μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα) (https://eclass.duth.gr/courses/OPE01236/) και στην ενότητα «ΑΣΚΗΣΕΙΣ», όπου θα τους δοθεί το έντυπο των εξετάσεων το οποίο θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 0,4 ενώ θα υπάρχει και αρνητική βαθμολογία για τις λανθασμένες απαντήσεις (όχι για τις κενές) ίση με το μισό της σωστής απάντησης.

Η διάρκεια των εξετάσεων (του Β΄ Μέρους) θα είναι 20 λεπτά.

 Δικαιούχοι συμμετοχής σε εξετάσεις

§  Επισυνάπτεται κατάλογος με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. Ο κατάλογος αυτός θα επικαιροποιείται μέχρι την ημέρα έναρξης της εξεταστικής περιόδου.

§  Για να συμμετέχει ο φοιτητής στις εξετάσεις θα πρέπει να διαβάσει και να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του στη διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό γίνεται μέσα από τη σελίδα https://students.duth.gr και από το μενού «Εξυπηρέτηση», μεταβαίνοντας στην επιλογή «Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο».

§  Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχει κάνει εγγραφή στο μάθημα στη σελίδα του e-class.