Γεωργικά Μηχανήματα


Περιεχόμενα μαθήματος:
Βασικές αρχές Μηχανολογίας. Είδη και λειτουργία των θερμικών μηχανών. Γεωργικά μηχανήματα (κατεργασία εδάφους, σπαρτικές-φυτευτικές μηχανές, λιπασματοδιανομείς, χορτοκοπτικά, χορτοχειριστικές, χορτοσυλλεκτοδετικά, στελεχοθλιπτικά και ενσιροκοπτικά μηχανήματα, θεριζοαλωνιστικές, βαμβακοσυλλεκτικές, τευτλοεξαγωγείς, πατατοεξαγωγείς και μηχανήματα συλλογής καρπών). Αρχές λειτουργίας και χρήσεις. Μηχανήματα μεταφοράς αγροτικών προϊόντων, εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η απόκτηση και εμπέδωση βασικών γνώσεων σχετικά με τους τύπους, τη λειτουργία και τη χρήση των γεωργικών μηχανημάτων στα διάφορα στάδια της γεωργικής παραγωγής