Γενική Εδαφολογία


Το μάθημα της Γενικής Εδαφολογίας εισάγει τους φοιτητές του Τμήματος στις βασικές έννοιες και λειτουργίες του εδάφους. Το μάθημα περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια: Εισαγωγή (ορισμοί, φάσεις του εδάφους), τα στερεά ανόργανα συστατικά του εδάφους (πρωτογενή και δευτερογενή ορυκτά, περιγραφή της δομής τους και των ιδιοτήτων τους), η οργανική ουσία του εδάφους (χαρακτηριστικά, ρόλος της στο έδαφος), αποσάθρωση και εδαφογένεση, φυσικές ιδιότητες εδαφών (υφή και δομή του εδάφους, μετακίνηση νερού), χημικές ιδιότητες εδαφών (αντίδραση εδάφους, ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων), στοιχεία ταξινόμησης εδαφών. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει τις αναλύσεις pH, ηλεκτρικής αγωγιμότητας, εκτίμησης κοκκομετρίας του εδάφους (περιεκτικότητα σε άμμο, ιλύ και άργιλο) και ανθρακικού ασβεστίου