Βιοχημεία Τροφίμων


4

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FOOD0006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01158/

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, τα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

·            Την εμπέδωση από τους φοιτητές των βασικών αρχών που διέπουν την επιστήμη της Βιοχημείας Τροφίμων

·            Την κατανόηση από τους φοιτητές των σημαντικών μεταβολικών μηχανισμών και μονοπατιών από τα οποία παράγονται σημαντικές ενώσεις-μεταβολίτες με θετική ή αρνητική επίδραση στα διάφορα ζωικά ή φυτικά τρόφιμα.

·            Την απόκτηση γνώσεων από τους φοιτητές σε θέματα διατροφής του ανθρώπου, καθώς και γνώσεις σε θέματα τοξικολογίας τροφίμων

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Εισαγωγή

2.       Βιοχημικές μεταβολές σε μη κατεργασμένα τρόφιμα: κρέας. (Μέρος Α).

3.       Βιοχημικές μεταβολές σε μη κατεργασμένα τρόφιμα: κρέας. (Μέρος Β).

4.       Βιοχημικές μεταβολές σε μη κατεργασμένα τρόφιμα: ψάρι.

5.       Βιοχημικές μεταβολές σε μη κατεργασμένα τρόφιμα: φρούτα και λαχανικά. (Μέρος Α).

6.       Βιοχημικές μεταβολές σε μη κατεργασμένα τρόφιμα: φρούτα και λαχανικά, (Μέρος Β).

7.       Βιοχημικές μεταβολές σε μη κατεργασμένα τρόφιμα: δημητριακά.

8.       Βιοχημικές μεταβολές σε μη κατεργασμένα τρόφιμα: γάλα. (Μέρος Α).

9.       Βιοχημικές μεταβολές σε μη κατεργασμένα τρόφιμα: γάλα. (Μέρος Β).

10.   Βιοχημικές μεταβολές σε κατεργασμένα τρόφιμα: Παρασκευή μπύρας.

11.   Βιοχημικές μεταβολές σε κατεργασμένα τρόφιμα: Παρασκευή άρτου.

12.   Βιοχημεία αλλοίωσης τροφίμων:

13.   Ενζυμική αμαύρωση τροφίμων.

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ατομικές εργασίες 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

–    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Εργαστηριακές αναφορές

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

§  ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ. 2003. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ.