Βιοτεχνολογία της Φυτοπροστασίας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

PAGR06

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

2Ο

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βιοτεχνολογία της Φυτοπροστασίας

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις

3

7.5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιλογής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Κανένα

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01214/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

– θα έχουν αποκτήσει γνώσεις της γενετικής και μοριακής βάσης της αλληλεπίδρασης φυτών και μικροοργανισμών,

– θα είναι σε θέση να εξηγούν τα βασικά χαρακτηριστικά διαφορετικών γνωρισμάτων αντοχής και ποιότητας,

– θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν στρατηγικές βελτίωσης για την ανάπτυξη ποικιλιών με καλύτερη ποιότητα και αντοχή,

– θα μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία επεξεργασίας και ανάλυσης του DNA,

– θα μπορούν να αξιοποιούν γενωμικές πληροφορίες με τη χρήση του διαδικτύου από βάσεις δεδομένων

Γενικές Ικανότητες

Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και τωναπαραίτητων τεχνολογιών

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Πρόγραμμα διαλέξεων (Τίτλοι-Διδάσκοντες) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21:

1. Εισαγωγή στη Βιοτεχνολογία Φυτών: Έννοιες και ορισμοί.

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Σιναπίδου, Επ. καθηγήτρια, ΔΠΘ

2. Βιοποικιλότητα – Παραλλακτικότητα: Γενετικοί μηχανισμοί

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Σιναπίδου, Επ. καθηγήτρια, ΔΠΘ

3. Βιοποικιλότητα – Παραλλακτικότητα: Επιγενετικοί μηχανισμοί

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Σιναπίδου, Επ. καθηγήτρια, ΔΠΘ

4. Διαχείριση παραλλακτικότητας για προστασία των ποικιλιών

Διδάσκων: Ιωάννης Τοκατλίδης, Καθηγητής, ΔΠΘ

5. Αλληλεπιδράσεις φυτών-παθογόνων μικροοργανισμών σε μοριακό επίπεδο: μύκητες και βακτήρια.

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Σιναπίδου, Επ. καθηγήτρια, ΔΠΘ

6. Αλληλεπιδράσεις φυτών-παθογόνων μικροοργανισμών: ιοί.

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Σιναπίδου, Επ. καθηγήτρια, ΔΠΘ

7. Μονοπάτια επαγόμενης και επίκτητης διασυστηματικής αντοχής

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Σιναπίδου, Επ. καθηγήτρια, ΔΠΘ

8. Αλληλεπιδράσεις φυτών -συμβιωτικών μικροοργανισμών

Διδάσκων: Μιχαήλ Ορφανουδάκης, Αν. καθηγητής, ΔΠΘ

9. Στρατηγικές και εργαλεία χειρισμού γενετικών και γονιδιωματικών πληροφοριών

Διδάσκουσα: Μαρία Τοκαμάνη, Μεταδιδάκτορας, ΔΠΘ

10. Εφαρμογές βιοτεχνολογίας

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Σιναπίδου, Επ. καθηγήτρια, ΔΠΘ

11. Βελτίωση αντοχής φυτών σε καταπονήσεις μέσω γενετικής τροποποίησης

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Σιναπίδου, Επ. καθηγήτρια, ΔΠΘ

12. Γενετική βελτίωση για προσαρμοστικότητα στις καταπονήσεις

Διδάσκων: Ιωάννης Τοκατλίδης, Καθηγητής, ΔΠΘ

13. Βιοτεχνολογία και βιοηθική

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Σιναπίδου, Επ. καθηγήτρια, ΔΠΘ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σε αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικές παρουσιάσεις και φροντιστηριακές ασκήσεις

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Διαλέξεις

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Βιβλιογραφική εργασία

Αυτοτελής Μελέτη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται ως εξής:

Εξέταση μαθήματος (στο τέλος του εξαμήνου): 60 μονάδες
Βιβλιογραφική εργασία: 20 μονάδες
Εργαστηριακή-φροντιστηριακή άσκηση: 20 μονάδες

Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι 100 μονάδες

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Lewin B., «Genes VIII»
2. Watson James, Baker Tania, Bell Stephen, Gunn Alexander, Levine Michael, Richard Losick, «Μοριακή Βιολογία του Γονιδίου»
3. Watson James, κ.α., «Ανασυνδυασμένο DNA»

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα