Βιομηχανική Υγιεινή


 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PBTF02 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BIOMHXANIKH ΥΓΙΕΙΝΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3 7,5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 OXI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/1426244/

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων , οι φοιτητές θα πρέπει :

·         να κατανοήσουν την τις βασικές αρχές της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων

·         να κατανοήσουν εργαστηριακές διαδικασίες δειγματοληψίας και μικροβιολογικής ανάλυσης, κλασσικές δοκιμασίες αρίθμησης και ανίχνευσης των μικροοργανισμών, καθώς και ο προσδιορισμός των βακτηρίων με τις πλέον πρόσφατες αναπτυχθείσες μεθόδους

·         να κατανοήσουν τις βασικές αρχές που διέπουν το σύστημα HACCP (Hazard Analysis Control Point System) και τους κανόνες της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP, Good Manufacturing Practice) σε διάφορες κατηγορίες βιομηχανιών τροφίμων

·         να κατανοήσουν τις διαπιστευμένες μικροβιολογικές εργαστηριακές τεχνικές που θεσπίζονται βάσει των πρωτοκόλλων και της σχετικής νομοθεσίας η των κανονιστικών εγκυκλίων σε Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη εργασία

§  Ομαδική εργασία

§  Λήψη  αποφάσεων

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
·         1η Το Σύστημα HACCP

·         2η Μικροοργανισμοί και Προσδιορισμός τους

·         3η Κριτήρια Ελέγχου Ποιότητας

·         4η Απόβλητα

·         5η Προϊόντα ψύξης-Προϊόντα κατάψυξης- Ειδικοί Κανόνες Υγιεινής

·         6η Προϊόντα με θερμική επεξεργασία-Αφυδατωμένα Προϊόντα- Ειδικοί Κανόνες Υγιεινής

·         7η Αναψυκτικά -Χυμοί-Προϊόντα που διατηρούνται με βάση την σύνθεσή τους-Ειδικοί Κανόνες Υγιεινής

·         8η Προϊόντα αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής-Ειδικοί Κανόνες Υγιεινής

·         9η Εφαρμογή του HACCP στην Βιομηχανία Ζάχαρης

·         10η Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) Στα Γαλακτοκομικά

·         11η Κανόνες Υγιεινής στην Κρεατοβιομηχανία

·         12η Υγιεινή Επιχειρήσεων Γαστρονομίας

·         13η Μικροβιολογικοί- Χημικοί Κίνδυνοι για την Υγεία του Καταναλωτή

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Aτομικές Εργασίες 100
Αυτοτελής Μελέτη 48,5
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

187,5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται ως εξής

με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ε. Μπεζιρτζόγλου. 2010. Υγιεινή βιομηχανιών, τροφίμων και φαρμάκων. Εκδόσεις Δίσιγμα.

Ε. Μπεζιρτζόγλου. 2005. Γενική Μικροβιολογία. Εκδότης Παρισιάνου Α.Ε.

Δ. Καλογρίδου-Βασιλειάδου.1999. Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής για τις Επιχειρήσεις Τροφίμων, Γενικοί-Ειδικοί. Εκδόσεις University Studio Press.

H. Keweloh. 2013. Μικροβιλογία & Υγιεινή Τροφίμων. Θεωρία & Πράξη. Εκδοτικός Όμιλος Ίων.