Ακαρεολογία-Νηματωδολογία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON1011 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7ο και 9ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΝΗΜΑΤΩΔΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

5

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικότητας
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01131/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
(1) γνωρίζουν και να κατανοούν τα κυριότερα στοιχεία της βιολογίας, οικολογίας και συμπεριφοράς των φυτοφάγων και αρπακτικών ακάρεων καθώς και των φυτοπαρασιτικών νηματωδών
(2) γνωρίζουν τα διαθέσιμα μέσα και τις μεθόδους αντιμετώπισης των κυριότερων εχθρών (ακάρεων και νηματωδών) των καλλιεργειών

Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Τάξεις και Υποτάξεις ακάρεων
2. Στοιχεία μορφολογίας, ανατομίας, φυσιολογίας και ηθολογίας ακάρεων με έμφαση στις Οικογένειες με μεγάλη γεωργική σημασία (Tetranychidae)
3. Στοιχεία μορφολογίας, ανατομίας, φυσιολογίας και ηθολογίας ακάρεων με έμφαση στις Οικογένειες με μεγάλη γεωργική σημασία (Phytoseiidae)
4. Μέσα και μέθοδοι χημικής και βιολογικής καταπολέμησης ακάρεων
5. Μορφολογικά χαρακτηριστικά, στοιχεία βιολογίας και ηθολογίας ακάρεων της υπεροικογένειας Eriophyiodea
6. Είδη της Οικογένειας Eriophyidae
7. Μορφολογικά χαρακτηριστικά, στοιχεία βιολογίας, ηθολογίας και οικονομική σημασία ακάρεων των οικογενειών Tarsonemidae, Argasidae, Tydeidae, Tenuipalpidae, Acaridae
8. Μορφολογικά χαρακτηριστικά, στοιχεία βιολογίας, ηθολογίας και οικονομική σημασία ακάρεων των οικογενειών Anystidae, Hemisarcoptidae, Pyemotidae, Pyroglyphidae, Stigmaeidae, Varroidae
9. Ανατομία, μορφολογία και φυσιολογία Νηματωδών
10. Συμπτωματολογία και βιολογία φυτοπαρασιτικών νηματωδών
11. Γενικές αρχές και μέθοδοι καταπολέμησης νηματωδών
12. Μέθοδοι δειγματοληψίας νηματωδών
13. Είδη των γενών Meloidogyne, Heterodera, Globodera, Pratylenchus, Ditylenchus και Anguina

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ατομική Εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Διαμορφωτική
Γραπτή εργασία (20%)
Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής και Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (80%)

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  ▪ Hoy M.A. (2019). Γεωργική Ακαρεολογία. UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ.
  ▪ Κύρου Ν. (2005). Φυτοπαρασιτικοί Νηματώδεις. ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.
  ▪ Κωβαίος Δ.Σ. (2010). Ακαρολογία. ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.

 

Παράρτημα_Ακαρεολογία-Νηματωδολογία