05/02/2024_Προσωρινός πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων ανά γνωστικό αντικείμενο και αποκλεισθέντες υποψήφιοι για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδόθηκαν από τα Τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης”για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 6004244 στο Δ


Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων του έργου με τίτλο Απόκτηση Ακαδημαίκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες