01/04/2022_Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 9967/2022 (ΑΔΑ: 6Β4846ΨΖΥ1-Ο4Π) – Β ΜΕΡΟΣ


9ΒΝΞ46ΨΖΥ1-ΘΘΨ