05/10/2020_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Β΄ ΕΤΟΥΣ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ


Ανακοίνωση_υποβολή δικαιολογητικών σίτισης από φοιτητές Β΄ έτους έως πτυχίο       Συν1_Αίτηση Σίτισης        Συν2_ΣΙΤΙΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ