03/09/2020_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ


ΨΛΣΩ46ΨΖΥ1-ΜΑΦ1.pdf