ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ_ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ


Πρωτόκολλo συνεργασίας 2019 Δ.Π.Θ.                    Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης- Πρωτόκολλο Συνεργασίας με φορείς