Πτυχιακές Εργασίες


Αίτηση εκπόνησης πτυχιακής διατριβής

Η πτυχιακή εργασία εκπονείται από κάθε φοιτήτρια/τή του Τμήματος στα Εργαστήρια του Τομέα της Κατεύθυνσης που ακολουθεί. Η επιτυχής εκπόνηση της εργασίας αντιστοιχεί σε 30 ECTS και μπορεί να είναι:
α) Ερευνητική εργασία, δηλαδή να περιλαμβάνει εκτέλεση πειραμάτων στο Εργαστήριο ή στον αγρό.
β) Τεχνική ή γεωργοοικονομική μελέτη των προβλημάτων της ελληνικής γεωργίας, καθώς και γεωργικών εκμεταλλεύσεων
γ) Εμβριθής βιβλιογραφική ανασκόπηση θεμάτων γεωργικού ενδιαφέροντος.

Πραγματοποιείται στο 10ο εξάμηνο σπουδών, σε γνωστικό αντικείμενο της Κατεύθυνσης που παρακολουθεί η/ο φοιτήτρια/τής, ενώ βαθμολογείται από τρεις Καθηγητές (Επιβλέπουσα/ων και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ).
Η επιλογή του θέματος γίνεται κατόπιν συνεννόησης της/του φοιτήτριας/τή με την/τον Επιβλέπουσα/ων, ενώ απαιτείται αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η αξιολόγηση/εξέταση της εργασίας πραγματοποιείται με προφορική παρουσίαση διάρκειας 10- 15 λεπτών στην οποία συμμετέχουν τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, ενώ είναι δυνατή και η παρουσία άλλων μελών ΔΕΠ, αλλά και φοιτητριών/τών του Τμήματος. Μετά την παρουσίαση και εφόσον δεν ζητηθούν επιπλέον διορθώσεις κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος και στη Βιβλιοθήκη από ένα αντίγραφο της εργασίας τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.
Η βαθμολογία αποστέλλεται στη συνέχεια στη Γραμματεία του Τμήματος, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αναγραφή του βαθμού της εργασίας στην αναλυτική βαθμολογία της/του φοιτήτριας/τή και στο παράρτημα διπλώματος.