Πτυχιακές Εργασίες


Αίτηση εκπόνησης πτυχιακής διατριβής

Η πτυχιακή μελέτη αποτελεί ειδική εργασία την οποία είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει κάθε φοιτητής και να την υποβάλλει σε τρία αντίτυπα υπό μορφή δακτυλογραφημένου τεύχους για εξέταση. Η ειδική αυτή εργασία μπορεί να είναι:
α) Ερευνητική εργασία, δηλαδή να περιλαμβάνει εκτέλεση πειραμάτων στο Εργαστήριο ή στον αγρό.
β) Τεχνική ή γεωργοοικονομική μελέτη των προβλημάτων της ελληνικής γεωργίας καθώς και γεωργικών εκμεταλλεύσεων
γ)Εμβριθής βιβλιογραφική ανασκόπηση θεμάτων γεωργικού ενδιαφέροντος.
Περισσότερες λεπτομέρειες θα καθοριστούν από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Για τον καθορισμό του θέματος της πτυχιακής μελέτης ο φοιτητής απευθύνεται κατά προτεραιότητα στα Εργαστήρια του Τομέα της κατεύθυνσης που ακολουθεί. Αν συντρέχουν ειδικοί επιστημονικοί λόγοι, είναι δυνατόν ο φοιτητής να απευθύνεται για τον καθορισμό θέματος πτυχιακής εργασίας σε άλλα Εργαστήρια ή Φροντιστήρια του Τμήματος.