Προοπτικές


Προοπτικές Επαγγελματικής Αποκατάστασης

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες να απασχοληθούν σε δημόσιους οργανισμούς, στον ιδιωτικό τομέα και σε διεθνείς οργανισμούς, συγκεκριμένα ως εξής:

Α. Δημόσιοι Οργανισμοί

 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: σε ανάλογες θέσεις Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών.
 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: σε θέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης π.χ. σε Επαγγελματικά Λύκεια (απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή τίτλoυ ΑΣΠΑΙΤΕ), σε θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών) και σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, κ.ά.
 •  Άλλα Υπουργεία: σε ανάλογες θέσεις, κυρίως ερευνητών, σε Υπουργεία όπως: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.ά.
 • Ερευνητικά Κέντρα: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα», Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών – ΚΕΠΕ, κ.ά.
 • Διάφοροι οργανισμοί: Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΟΠΕΚΑ, Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.ά.

Β. Ιδιωτικός Τομέας

 • Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις: σε ανάλογες θέσεις μελετητών, Προϊσταμένων Τμημάτων Παραγωγής, Μεταποίησης και Εμπορίας γεωργικών προϊόντων.
 • Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών: Διάφορες μεταποιητικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες.
 • Επιχειρήσεις αποθήκευσης, διάθεσης, διανομής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
 • Επιχειρήσεις συσκευασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
 • Επιχειρήσεις διακίνησης και προώθησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
 • Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και ανάλυσης τροφίμων.
 • Ερευνητικά κέντρα όπου διεξάγονται μελέτες για την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Ερευνητικά κέντρα φυτοπαθολογίας και φυτοπροστασίας.
 • Ερευνητικά κέντρα βιοτεχνολογίας.
 • Επιχειρήσεις λιανικού/χονδρικού εμπορίου αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
 • Επιχειρήσεις εισαγωγών και εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
 • Άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις εταιρικής ή ατομικής μορφής: ως υπεύθυνοι ή σύμβουλοι οργάνωσης παραγωγής και εμπορίας. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι οι εταιρείες γεωργικών φαρμάκων – λιπασμάτων – γεωργικών μηχανημάτων – ζωοτροφών, οι διάφορες ατομικές ή ομαδικές γεωργικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, (π.χ. πτηνοτροφικές, χοιροτροφικές, δενδροκομικές, κηπευτικές, ανθοκομικές), κ.ά.
 • Ιδιωτικά γραφεία μελετών (δημιουργοί ή στελέχη αυτών): οργάνωση και αναδιοργάνωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οικονομικές εκτιμήσεις πάσης φύσεως ζημιών, παροχή συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις οικογενειακής, συνεταιριστικής και επιχειρηματικής μορφής (κυρίως σε θέματα οργάνωσης της παραγωγής και της εμπορίας) αναπτυξιακές μελέτες αγροτικών περιοχών, κ.ά.
 • Ελεύθερο επάγγελμα: ως επιχειρηματίες σε ατομική ή εταιρική μορφή γεωργικών επιχειρήσεων, καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων – γεωργικών μηχανημάτων – ζωοτροφών – σπόρων και φυτωριακού υλικού, μελετητικών γραφείων κ.λ.π.
 • Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ως εξειδικευμένος αναλυτής.

 

Γ. Διεθνείς Οργανισμοί-Ινστιτούτα-Οργανώσεις

 • Ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές διαφόρων Διεθνών Οργανισμών, όπως Ε.Ε. (ειδικότερα στη Διεύθυνση Γεωργίας), Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α. (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανασυγκρότησης), UNESCO, F.A.O. (Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας), διεθνών μελετητικών και αναπτυξιακών γραφείων κ.λ.π.