Προοπτικές


Προοπτικές Επαγγελματικής Αποκατάστασης

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες να απασχοληθούν γενικά σε Δημόσιους Οργανισμού, στον Ιδιωτικό τομέα και σε Διεθνείς Οργανισμούς, πιο συγκεκριμένα ως εξής:

Α. Δημόσιοι Οργανισμοί

 • Υπουργείο Γεωργίας: σε ανάλογες θέσεις Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς επίσης σε Ινστιτούτα και Σταθμούς Γεωργικής Έρευνας.
 • Αγροτική Τράπεζα: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογής μελέτης και έρευνας κεντρικά και περιφερειακά και ως Διευθυντές Υποκαταστημάτων.
 • Υπουργείο Παιδείας: σε θέσεις Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης (Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια) και, κατόπιν απόκτησης περισσότερων προσόντων (διάφορα επίπεδα μεταπτυχιακών σπουδών), στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση αντίστοιχων ειδικοτήτων και Σχολών.
 • Άλλα Υπουργεία: σε ανάλογες θέσεις κυρίως μελετητών, σε Υπουργεία όπως Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος – Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Εξωτερικών (π.χ. ως γεωργικοί ακόλουθοι ή βοηθοί αυτών σε πρεσβείες).
 • Διάφοροι Οργανισμοί: Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, Εθνικός Οργανισμός Καπνού, Οργανισμός Βάμβακος, Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, ΕΟΜΜΕΧ, ΕΛΚΕΠΑ, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Οργανισμός Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων, ΑΓΡΕΞ, Ινστιτούτα Κοινωνικών Ερευνών, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κονότητες).

Β. Ιδιωτικός Τομέας

 • Συνεταιριστικές Οργανώσεις όλων των βαθμίδων: σε ανάλογες θέσεις μελετητών, Προϊσταμένων Τμημάτων Παραγωγής, Μεταποίησης και Εμπορίας γεωργικών προϊόντων και Διευθυντών Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, Α΄βάθμιων Συνεταιρισμών, Συνεταιριστικών Γεωργικών Βιομηχανιών, κ.λ.π.
 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις εταιρικής ή ατομικής μορφής: ως σύμβουλοι, υπεύθυνοι οργάνωσης παραγωγής και εμπορίας, μελετητές και Διευθυντές αυτών. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι λ.χ. οι μεταποιητικές γεωργικές βιομηχανίες, οι εταιρείες γεωργικών φαρμάκων – λιπασμάτων – μηχανημάτων – ζωοτροφών, οι διάφορες ατομικές ή ομαδικές γεωργικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, (π.χ. πτηνοτροφικές, χοιροτροφικές, βιοτροφικές, δενδροκομικές, κηπευτικές, ανθοκομικές κ.λ.π.
 • Ιδιωτικά γραφεία μελετών (δημιουργοί ή στελέχη αυτών): οργάνωση και αναδιοργάνωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οικονομικές εκτιμήσεις πάσης φύσεως ζημιών, παροχή συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις οικογενειακής, συνεταιριστικής και επιχειρηματικής μορφής (κυρίως σε θέματα οργάνωσης της παραγωγής και της εμπορίας) αναπτυξιακές μελέτες αγροτικών περιοχών, κ.τ.λ.)
 • Ελεύθερο επάγγελμα: ως επιχειρηματίες – δημιουργοί, σε ατομική ή εταιρική μορφή γεωργικών επιχειρήσεων, καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων – γεωργικών μηχανημάτων – ζωοτροφών – σπόρων και φυτωριακού υλικού και άλλων, μελετητικών γραφείων κ.λ.π.
 • Διάφοροι Οργανισμοί: Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, Εθνικός Οργανισμός Καπνού, Οργανισμός Βάμβακος, Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, ΕΟΜΜΕΧ, ΕΛΚΕΠΑ, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Οργανισμός Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων, ΑΓΡΕΞ, Ινστιτούτα Κοινωνικών Ερευνών, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κονότητες).

Γ. Διεθνείς Οργανισμοί-Ινστιτούτα-Οργανώσεις

 • Ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές διαφόρων Διεθνών Οργανισμών, όπως ο Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Ε.Ε., UNESCO, F.A.O. (Παγκόσμιου Οργανισμου Τροφίμων και Γεωργίας), Διεθνών μελετητικών και αναπτυξιακών γραφείων κ.λ.π.