Συσκευασία Τροφίμων


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FOOD0018 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο / 8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01190/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του μαθήματος οι φοιτητές.τριες θα είναι σε θέση:

(α) Να κατανοήσουν τη σημασία της συσκευασίας στην παραγωγή, συντήρηση και διάθεση των τροφίμων.
(β) Να αναγνωρίζουν και περιγράφουν τα υλικά και τις μεθόδους συσκευασίας.
(γ) Να κατανοούν την αλληλεπίδραση του περιεχομένου με τον περιέκτη και τις πιθανές  επιπτώσεις στο συσκευασμένο προϊόν ή στους καταναλωτές

(δ) Να γνωρίσουν τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της συσκευασίας όπως η ανάπτυξη και χρήση της ενεργούς και της «έξυπνης» συσκευασίας

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

– Εξέλιξη, Αντικείμενο, Συμβολή της συσκευασίας στην συντήρηση και διάθεση τροφίμων
– Πλαστική συσκευασία Ι (παραγωγή, ιδιότητες)
– Πλαστική συσκευασία ΙΙ (πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, θέματα υγείας, περιβάλλον)
– Μεταλλική συσκευασία (παραγωγή, ιδιότητες, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα)
– Γυάλινη συσκευασία (παραγωγή, ιδιότητες, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα)
– Χάρτινη συσκευασία (παραγωγή, ιδιότητες, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα)
– Ασηπτική συσκευασία (περιγραφή, εξέλιξη, εφαρμογές, ιδιότητες)
– Συσκευασία Τροποποιημένης Ατμόσφαιρας (ορισμός, ανάπτυξη, εφαρμογές, ιδιότητες)
– Ενεργός και Έξυπνη συσκευασία
– Μετανάστευση ουσιών από και προς την συσκευασία
– Καταναλωτικές συνήθειες και συσκευασία των τροφίμων
– Συσκευασία τροφίμων και περιβάλλον
– Τάσεις και εξελίξεις στην συσκευασία τροφίμων

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ατομικές εργασίες 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

–    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Εργαστηριακές αναφορές

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·  Συσκευασία τροφίμων, Μπλούκας Ιωάννης Γ. Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ

·  Συσκευασία τροφίμων, Παπαδάκης Σπυρίδων Ε. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί ΑΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Συσκευασία Τροφίμων
Κωδικός Μαθήματος FOOD0018
Διδάσκων: Αθανάσιος Αλεξόπουλος
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα alexopo@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 6ο / 8o
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Εκ αποστάσεως ασκήσεις μέσω e-class
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Οι εξ αποστάσεως ασκήσεις θα περιλαμβάνουν 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής/μοναδικής απάντησης. Ο διαθέσιμο χρόνος θα είναι 25 λεπτά. Η ημερομηνία και ώρα εμφάνισης της άσκησης στο e-class είναι αυτή που εμφανίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα της εξεταστικής το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Την δεδομένη ημέρα και ώρα στην ενότητα “ασκήσεις” του e-class θα εμφανιστεί άσκηση με τίτλο «Τελικές εξετάσεις Συσκευασίας Τροφίμων – Περίοδος ….». Οι εξεταζόμενοι οφείλουν άμεσα να επιλέξουν την άσκηση προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία (και ο χρόνος) επίλυσης.  Εντός του διαθέσιμου χρόνου θα επιλεχθούν οι σωστότερες απαντήσεις στις ερωτήσεις και αυτές θα καταχωρηθούν στο σύστημα με το πάτημα του εικονιδίου «ΥΠΟΒΟΛΗ». Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής και επανα-υποβολής της άσκησης. Σε περίπτωση προβλημάτων με την πλατφόρμα του e-class κατά την υποβολή της άσκησης, οι φοιτητές/τριες θα επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα με mail. Δικαίωμα συμμετοχής (και άρα αξιολόγησης) έχουν όσοι/όσες  είναι εγγεγραμμένοι/ες  με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στο e-class και έχουν δηλώσει το μάθημα σύμφωνα με το Universis.

 

Μικροοικονομία


Εισαγωγή (σκοπός, μεθοδολογία). Θεωρία συμπεριφοράς του καταναλωτή (επιλογές και χρησιμότητα, μεγιστοποίηση της χρησιμότητας, συγκριτική στατική και ατομική συνάρτηση ζήτησης, εφαρμογές). Ζήτηση και προσφορά (συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, ελαστικότητες, η έννοια της ισορροπίας, συγκριτική στατική). Θεωρία της παραγωγής. Θεωρία του κόστους παραγωγής (άριστη χρήση παραγωγικών συντελεστών, βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες συναρτήσεις κόστους). Η δομή της αγοράς (τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Μικροοικονομία
Κωδικός Μαθήματος ECO1007
Διδάσκων: Κων/νος Γαλανόπουλος
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα kgalanop@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο: 7ο & 9ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω eclass (& Skype for Business)
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8-7-2020 στις 14:00.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω e-class και Skype for Business:

A.     Skype for Business

Ο σύνδεσμος Skype θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα Skype μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά ΔΕΝ θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. H ταυτοποίησή τους θα γίνει με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους.

B.      e-class

Παράλληλα, θα πρέπει να συνδεθούν στο eclass με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους και να μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα)

(https://eclass.duth.gr/courses/OPE01258/

και στην ενότητα «ΑΣΚΗΣΕΙΣ» όπου θα τους δοθεί το έντυπο των εξετάσεων το οποίο θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά.

Κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να απαντήσει σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 0,4 ενώ θα υπάρχει και αρνητική βαθμολογία για τις λανθασμένες απαντήσεις (όχι για τις κενές) ίση με το μισό της σωστής απάντησης.

Η διάρκεια των εξετάσεων θα είναι 25 λεπτά.

 

Γ. Δικαιούχοι συμμετοχής σε εξετάσεις

§  Επισυνάπτεται κατάλογος με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. Ο κατάλογος αυτός θα επικαιροποιείται μέχρι την ημέρα έναρξης της εξεταστικής περιόδου.

Για να συμμετέχει ο φοιτητής / φοιτήτρια στις εξετάσεις θα πρέπει να διαβάσει και  να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του / της στη διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό γίνεται μέσα από τη σελίδα https://students.duth.gr και από το μενού «Εξυπηρέτηση», μεταβαίνοντας στην επιλογή «Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο».

§   Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχει κάνει εγγραφή στο μάθημα στη σελίδα του e-class.

 

Οικονομική Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO1009 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οικονομική Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/ECO1009.shtml

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί και θα είναι σε θέση να κατανοήσουν θέματα που αφορούν:

✴  τη δομή και την οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

✴  τη λειτουργία και εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα

✴  τις έννοιες των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς αγροτικών προϊόντων

✴  την πορεία των αναμορφώσεων της ΚΑΠ καθώς και το ισχύον καθεστώς εφαρμογής της.

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • Ευρωπαϊκές Συνθήκες
 • Δομή και Λειτουργίες των Ευρωπαϊκών Οργάνων
 • Τα Στάδια της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
 • Κοινή αγροτική πολιτική,
 • Κοινές οργανώσεις αγορών,
 • Κοινά μέτρα κοινών οργανώσεων αγορών,
 • Κοινές οργανώσεις αγορών κυριότερων φυτικών προϊόντων,
 • Κοινές οργανώσεις αγορών κυριότερων ζωικών προϊόντων,
 • Κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
 • Νέα κοινή αγροτική πολιτική – Πυλώνας 1, Πυλώνας 2-Αγροτική ανάπτυξη
 • Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης,

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διαλέξεις μέσω διαδικτύου – Microsoft Teams
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video), Microsoft Teams

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 49
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Βιβλιογραφική εργασία 20
Αυτοτελής Μελέτη 56
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου, μέσω της πλατφόρμας eclass και αξιολόγηση/παρουσίαση των εργασιών.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

·         “Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινή Αγροτική Πολιτική”, Σέμος Α, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη.

·         “Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση, Οργάνωση και Πολιτικές”, Μαραβέγιας Ν, Τσινισιζέλης Μ, Εκδόσεις Θεμέλιο, Θεσσαλονίκη, 2007.

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Κωδικός Μαθήματος ECO1009
Διδάσκων: Χρήστος Καρελάκης
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα chkarel@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές:(1)
Εξάμηνο: 8ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class (& Microsoft Teams)
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί με άσκηση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στο eclass και Microsoft Teams.

A. Microsoft Teams

Ο σύνδεσμος Microsoft Teams δημιουργείται στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα και αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα Microsoft Teams  μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά ΔΕΝ θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. H ταυτοποίησή τους θα γίνει με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους.

B. e-class

Παράλληλα, θα πρέπει να συνδεθούν στο e-class με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους και να μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01144/

Η εξέταση διαρκεί 20 λεπτά και κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, χωρίς αρνητική βαθμολογία, οι οποίες βαθμολογούνται με 0,5. Επιπλέον, δύο ερωτήσεις προς ανάπτυξη (ελεύθερο κείμενο) που βαθμολογούνται με 2,5.

 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Αγροτικής Ανάπτυξης
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0013 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο/8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις/Ασκήσεις Πράξης 4 5
 
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής περιοχής/Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01246/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιαστούν οι φοιτητές/φοιτήτριες με τις βασικές έννοιες της χρηματοοοικονομικής διοίκησης και ειδικότερα τους  χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, την ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και το κόστος, τον κίνδυνο  και τη διαχείριση κεφαλαίων .

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·       Γνωρίζουν/κατανοούν τις βασικές έννοιες της χρηματοοοικονομικής διοίκησης

·       Εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της  χρηματοοικονομικής διοίκησης στις γεωργικές επιχειρήσεις

·       Έχουν κατανοήσει και εκτιμήσει τη σημασία της ανάλυσης κινδύνου στη λήψη αποφάσεων

·        Συνδυάσουν τις γνώσεις τους και εξετάσουν κλάδους του αγροδιατροφικού τομέα

·       Αναλύουν/ερμηνεύουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις

• Καταρτίζουν/αναλύουν αριθμοδείκτες και ισολογισμούς επιχειρήσεων κυρίως του    αγροδιατροφικού τομέα

 

Γενικές Ικανότητες
• Αυτόνομη Εργασία

• Ομαδική Εργασία

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

• Λήψη αποφάσεων

• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εβδομάδα      Θεματική Ενότητα Διαλέξεων

1.       Βασικές έννοιες και ορισμοί

2.       Αρχές και μέθοδοι χρηματοοικονομικής διοίκησης

3.       Ανάλυση καθαρών ταμειακών ροών

4.       Ανάλυση νεκρού σημείου

5.       Ανάλυση ευαισθησίας

6.       Βασικές οικονομικές καταστάσεις

7.       Ανάλυση και αξιολόγηση αριθμοδεικτών

8.       Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

9.       Αποτίμηση ομολογιών. Μετοχές. Υποδείγματα αποτίμησης μετοχών

10.    Μόχλευση-Κερδοφορία

11.    Χρηματοπιστωτικοί θεσμοί, οργανισμοί και εργαλεία

12.     Διαχείριση επενδυμένων κεφαλαίων για μέγιστη απόδοση και ικανή ρευστότητα

13.      Κόστος, κίνδυνος και απόδοση κεφαλαίων

Εβδομάδα      Θεματική Ενότητα Εργαστηρίων/Ασκήσεων Πράξης

1.       Χρονική αξία του χρήματος

2.       Μέτρηση κινδύνου-Σενάρια

3.       Ανάλυση καθαρών ταμειακών ροών

4.       Ανάλυση νεκρού σημείου

5.       Ανάλυση ευαισθησίας

6.       Βασικές οικονομικές καταστάσεις

7.       Ανάλυση και αξιολόγηση αριθμοδεικτών

8.       Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

9.       Ομόλογα. Μετοχές. Υποδείγματα αποτίμησης μετοχών

10.    Μόχλευση-Κερδοφορία

11.    Χρηματοπιστωτικοί θεσμοί, οργανισμοί και εργαλεία

12.    Ανάλυση κινδύνου με δένδρα αποφάσεων

13.    Μελέτες περίπτωσης

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Χρήση e-Media: Παρουσιάσεις μέσω Power Point

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 65
Ανάλυση βιβλιογραφίας και παρουσίαση στην τάξη 10
Ασκήσεις πράξης με εφαρμογή μεθοδολογιών σε επιμέρους θέματα διαχείρισης 15
Ομαδικές εργασίες σε μελέτες περιπτώσεων (διαδικασία επίλυσης προβλήματος) 15
Αυτοτελής μελέτη 20
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή τελική εξέταση (στα ελληνικά).

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά.

Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του οποτεδήποτε.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. Νούλας, Α. 2019. Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Τζιόλας. Θεσσαλονίκη.

2. Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν. 2018. Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Θεωρία και Πρακτική. Rosili. Αθήνα.

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Money, Credit and Banking

 

 

 

 

Γεωργικό Δίκαιο


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO 1015 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο/8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γεωργικό Δίκαιο

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ PΗD: M. ΜΕΝΕΓΑΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής-Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://agro.duth.gr/courses/γεωργικό-δίκαιο/

 

 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

(α) Να κατανοήσουν την έννοια του Δικαίου

(β) Να γνωρίζουν την ικανότητα για δικαιοπραξία και τις προϋποθέσεις

(γ) Να κατανοήσουν πλήρως τη συνεταιριστική νομοθεσία

(δ) Να έχουν πλήρη γνώση του Νόμου 2810/2000 για τους αγροτικούς

συνεταιρισμούς

(ε) Γνώση του Κοινοτικού Δικαίου για τους συνεταιρισμούς

 

Γενικές ικανότητες
·         Αυτόνομη εργασία

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραιτήτων τεχνολογιών

·         Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-Εισαγωγή στο Δίκαιο

-Ικανότητα για δικαιοπραξία και προϋποθέσεις

-Συνεταιριστική νομοθεσία

– Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και Νόμος 2810/2000

– Κοινοτικό Δίκαιο για τους συνεταιρισμούς

Α) Κανονισμός (ΕΚ) 1435/2003

Β) Οδηγία 2003/72/ΕΚ

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Εργαστηριακές Ασκήσεις 13
Ατομικές Εργασίες 15
Αυτοτελής μελέτη 45
  Σύνολο μαθήματος 125 μονάδες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

1) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

2) Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(α) Συνεταιρισμοί

Χρίστος Θ. Καμενίδης

(β) Κώδικας Συνεταιρισμών

Δημοσθένης Ν. Κασσαβέτης

Αριστοποίηση της Γεωργικής Παραγωγής


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO1007 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο & 9ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εξειδίκευσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01116/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώση/κατανόηση – Να αναγνωρίζουν τις βασικές έννοιες της θεωρίας της παραγωγής και τις αρχές της αριστοποίησης

Γνώση/κατανόηση – Να εξοικειωθούν με τη θεωρία του γραμμικού προγραμματισμού στην επιχειρησιακή έρευνα

Υλοποίηση/εφαρμογή – Να εξασκηθούν στην κατάρτιση μοντέλων DEA και την επίλυση τους με τη χρήση Η/Υ

Υλοποίηση/εφαρμογή – Να αναπτύξουν υπολογιστικές δεξιότητες με τη χρήση εξειδικευμένου, ελεύθερου μαθηματικού λογισμικού (DEAP)

Πρόταση/σχεδιασμός – Να εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία προβλημάτων αριστοποίησης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή. Βασικές έννοιες.
 2. Συντελεστές παραγωγής και συνάρτηση παραγωγής. Τύποι και μορφές συναρτήσεων παραγωγής (γραμμική, δυνάμεως, εκθετική, τετραγωνική, κυβική).
 3. Η παραγωγή στο βραχυχρόνιο διάστημα.
 4. H παραγωγή στο μακροχρόνιο διάστημα
 5. Καμπύλες ισοπαραγωγής, καμπύλες ίσου κόστους. Μερικές και συνολικές ελαστικότητες παραγωγής. Ελαστικότητα υποκατάστασης.
 6. Παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα. Τεχνική αποτελεσματικότητα, διανεμητική αποτελεσματικότητα, οικονομική αποτελεσματικότητα.
 7. Μέτρηση αποτελεσματικότητας: Παραμετρικές και μη παραμετρικές μέθοδοι. Αποτελεσματικότητα εισροών, αποτελεσματικότητα εκροών.
 8. Η μεθοδολογία DEA (Data Envelopment Analysis). Το υπόδειγμα CRS.
 9. Το υπόδειγμα VRS.
 10. Εφαρμογές στους υπολογιστές: Παραμετρικές μέθοδοι (η συνάρτηση Cobb-Douglas).
 11. Μη παραμετρικές μέθοδοι: (προγράμματα DEAP, On- Front, EMS).
 12. Εφαρμογή της ανάλυσης σε δεδομένα προγενέστερων επιστημονικών εργασιών
 13. Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Βιβλιογραφική Εργασία 15
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει:

–    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–    Επίλυση άσκησης σχετικών με ποσοτικά δεδομένα ενός έργου χρόνου, κόστους

–    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Ατομικές Εργασίες (10%)

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σημειώσεις, επιστημονικές εργασίες διανέμονται στους φοιτητές. Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές και σημειώσεις του μαθήματος θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του εξαμήνου.

COELLI, RAO, BATTESE.  AN INTRODUCTION TO EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY ANALYSIS.. KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, ΝΥ 2006 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Αριστοποίηση στη Γεωργική Παραγωγή
Κωδικός Μαθήματος ECO1007
Διδάσκων: Κων/νος Γαλανόπουλος
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα kgalanop@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο: 7ο & 9ο – Επί πτυχίω
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω eclass (& Skype for Business)
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8-7-2020 στις 12:00.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω e-class και Skype for Business:

A.     Skype for Business

Ο σύνδεσμος Skype θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα Skype μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά ΔΕΝ θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. H ταυτοποίησή τους θα γίνει με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους.

Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

 

B.      e-Class

Παράλληλα, θα πρέπει να συνδεθούν στο eclass με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους και να μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα)

(https://eclass.duth.gr/courses/OPE01116/)

και στην ενότητα «ΕΡΓΑΣΙΕΣ» όπου θα τους δοθεί το έντυπο των εξετάσεων το οποίο θα κατεβάσουν στον υπολογιστή τους, θα απαντήσουν στις ερωτήσεις σε φύλλο χαρτί (ή ηλεκτρονικά σε αρχείο word) και στη συνέχεια θα υποβάλλουν το αρχείο ή τη φωτογραφία του φύλλου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Η διάρκεια των εξετάσεων θα είναι 20 λεπτά.

 

Γ. Δικαιούχοι συμμετοχής σε εξετάσεις

§  Επισυνάπτεται κατάλογος με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. Ο κατάλογος αυτός θα επικαιροποιείται μέχρι την ημέρα έναρξης της εξεταστικής περιόδου.

Για να συμμετέχει ο φοιτητής / φοιτήτρια στις εξετάσεις θα πρέπει να διαβάσει και  να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του / της στη διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό γίνεται μέσα από τη σελίδα https://students.duth.gr και από το μενού «Εξυπηρέτηση», μεταβαίνοντας στην επιλογή «Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο».

§   Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχει κάνει εγγραφή στο μάθημα στη σελίδα του e-class.

 

Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού


 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ &  ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO1006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο, 9ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις/Ασκήσεις Πράξης 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής/Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/eclass/courses/OPE02114/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις έννοιες του τουρισμού και της τουριστικής ανάπτυξης και εμβάθυνση στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τις κοινωνικές, οικονομικές, αναπτυξιακές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:

•Κατανοούν τις έννοιες του τουρισμού και ειδικότερα των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού που αναπτύσσονται κυρίως στις αγροτικές  και ορεινές περιοχές

• Χρησιμοποιούν τη διαθέσιμη τεχνολογία για να συγκεντρώσουν στοιχεία που αφορούν στην τουριστική ανάπτυξη, τα επεξεργαστούν, τα αναλύσουν και εξάγουν συμπεράσματα για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη διαφόρων περιοχών

• Έχουν κατανοήσει και εκτιμήσει τη σημασία των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην τουριστική ανάπτυξη

•Συνδυάσουν τις γνώσεις τους και εξετάσουν τις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξη ειδικά του ορεινού χώρου, ώστε αυτός να μπορεί να προσφέρει ισορροπημένα το σύνολο των υπηρεσιών του στο κοινωνικό σύνολο.

•Διενεργούν έρευνες για την ειδική αυτή τουριστική αγορά

• Καταρτίζουν σχέδια τουριστικής αξιοποίησης και ανάπτυξης αγροτικών και ορεινών περιοχών

 

Γενικές Ικανότητες
•       Λήψη αποφάσεων

•       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

•       Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

•        Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

•         Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

•    Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

•    Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

•     Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εβδομάδα  Θεματική Ενότητα Διαλέξεων

1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες

2. Τα κυριότερα πρότυπα της τουριστικής ανάπτυξης

3. Προσφορά και ζήτηση τουριστικού προϊόντος

4. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

5. Η ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού

6. Ορεινός τουρισμός, Αγροτουρισμός

7. Τουριστικός προγραμματισμός, στρατηγικές και μέθοδοι αξιολόγησης

8. Εργάσιμος και ελεύθερος χρόνος, κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου

9. Το «ταξίδι» ως προϊόν. Κίνητρα και συμπεριφορά του τουρίστα ως ταξιδιώτη και ως καταναλωτή

10. Μεθοδολογία ανάλυσης, έρευνα αγοράς και «βιομηχανία» του ταξιδιού και του τουρισμού με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές εναλλακτικές μορφές

11. Οι δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό

12. Η τουριστική διαφήμιση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στους Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού

13. Τουρισμός και επικοινωνία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

 

Εβδομάδα  Θεματική Ενότητα Εργαστηρίων

1. Οι οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού

2. Η χρήση δεικτών στον τουρισμό

3. Προσφορά και ζήτηση τουριστικού προϊόντος

4. Μέθοδοι αξιολόγησης στον τουρισμό

5. Μέθοδοι αξιολόγησης στον τουρισμό

6. Κατάρτιση σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης με έμφαση στον αγροτουρισμό

7. Αξιολόγηση προγραμμάτων και σχεδίων τουριστικής ανάπτυξης

8. Μελέτες περίπτωσης

9. Μεθοδολογίες έρευνας τουριστικής αγοράς

10. Μεθοδολογίες έρευνας τουριστικής αγοράς

11. Οι δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό

12. Η τουριστική διαφήμιση

13. Τουρισμός και επικοινωνία

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Χρήση e-Media: Παρουσιάσεις μέσω Power Point

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 65
Ανάλυση βιβλιογραφίας και παρουσίαση στην τάξη 10
Ασκήσεις πράξης με εφαρμογή μεθοδολογιών σε επιμέρους θέματα 15
Ομαδικές εργασίες σε μελέτες περιπτώσεων (διαδικασία επίλυσης προβλήματος) 15
Αυτοτελής Μελέτη 20
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτή τελική εξέταση (στα ελληνικά)

Προσωπική ή Ομαδική Εργασία

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά

Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του οποτεδήποτε

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Κοκκώσης Χ.,Τσάρτας,Π και Γκίρμπα Ε. 2011.  Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Εκδόσεις Κριτική.
Κοκκώσης Χ.,Τσάρτας,Π. 2019. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον. Εκδόσεις Κριτική.

Vanhove Norbert,Αγιομυργιανάκης Γ,Μενεγάκη Α(επιμ.). 2019. Τα οικονομικά των τουριστικών προορισμών. Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός Ο.Ε. Αθήνα.

Βαρβαρέσος, Σ. 2013. Οικονομική του Τουρισμού. Εκδόσεις Προπομπός

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Tourism Management, Journal of Sustainable Tourism, Annals of Tourism Research

 

 

 

 

Αξιολόγηση Επενδύσεων-Αγροτική Χρηματοδότηση


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ &  ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0010 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o/9o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αξιολόγηση Επενδύσεων – Αγροτική Χρηματοδότηση
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις/Ασκήσεις Πράξης 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/GEO130/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση και ο εφοδιασμός των φοιτητών/φοιτητριών με τις βασικές έννοιες των επενδύσεων και τις τεχνικές της αξιολόγησης τους, καθώς και τη χρηματοδότηση και αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και την αγροτική ανάπτυξη.

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες  θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις έννοιες της επένδυσης, της αξιολόγησης των επενδύσεων, των έργων και των αναπτυξιακών προγραμμάτων
 • Καταρτίζουν επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ανάπτυξη της υπαίθρου
 • Εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της αξιολόγησης σε αυτήν και αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα της αξιολόγησης
 • Εντοπίζουν τα καίρια στοιχεία ενός έργου αξιολόγησης και επιλέγουν την καταλληλότερη μεθοδολογία
 • Χρησιμοποιούν τη διαθέσιμη τεχνολογία για να συγκεντρώσουν στοιχεία που αφορούν στις επενδύσεις, τα έργα και τα αναπτυξιακά προγράμματα μιας περιοχής, τα επεξεργαστούν, τα αναλύσουν και εξάγουν συμπεράσματα για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη αυτών των περιοχών
 • Έχουν κατανοήσει και εκτιμήσει τη σημασία των επενδύσεων στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας
 • Συνδυάσουν τις γνώσεις τους και εξετάσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων στην ανάπτυξη μιας περιοχής ή/και της χώρας

 

Γενικές Ικανότητες
•       Λήψη αποφάσεων

•       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

•       Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

•        Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

•       Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

•     Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

•       Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εβδομάδα  Θεματική Ενότητα Διαλέξεων

1. Βασικές έννοιες, δημόσιες δαπάνες και, επενδύσεις

2. Τα όρια της αγοράς και οι παρεμβάσεις του κράτους. Αποτελεσματικότητα και ευημερία

3. Επενδυτικά σχέδια και μέθοδοι αξιολόγησης

4. Επενδυτικά σχέδια και μέθοδοι αξιολόγησης

5. Κίνδυνος και αβεβαιότητα. Κοινωνικό προεξοφλητικό επιτόκιο

6. Τεχνικές αξιολόγησης και συμβολή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κανονισμών και πρωτοβουλιών στην ανάπτυξη της υπαίθρου

7. Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων

8. Σχεδιασμός, ανάλυση, διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης

9.  Ανάλυση κόστους-ωφέλειας

10. Αγροτικές , ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

11. Χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

12. Οικονομική και πολιτική της αγροτικής χρηματοδότησης

13. Η αγροτική πίστη στην Ελλάδα

 

Εβδομάδα  Θεματική Ενότητα Εργαστηρίων

1. Επενδυτικά κριτήρια ανεξάρτητων έργων

2. Επενδυτικά κριτήρια ανεξάρτητων έργων

3. Ανάλυση κόστους – οφέλους

4. Ανάλυση κόστους – οφέλους

5. Κίνδυνος και αβεβαιότητα

6. Σύνταξη και αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου

7. Σύνταξη και αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου

8. Σύνταξη αναπτυξιακού σχεδίου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Έμφαση στον πρωτογενή τομέα, τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον

9. Σύνταξη στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδίου στον πρωτογενή τομέα

10. Κριτήρια ιεράρχησης επενδύσεων και πόρων

11. Πολυκριτήριες μέθοδοι

12. Μελέτες περίπτωσης

13. Μελέτες περίπτωσης

 

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Χρήση e-Media: Παρουσιάσεις μέσω Power Point

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 65
Ανάλυση βιβλιογραφίας και παρουσίαση στην τάξη 10
Ασκήσεις πράξης με εφαρμογή μεθοδολογιών σε επιμέρους θέματα 15
Ομαδικές εργασίες σε μελέτες περιπτώσεων (διαδικασία επίλυσης προβλήματος) 15
Αυτοτελής Μελέτη 20
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτή τελική εξέταση (στα ελληνικά)

Προσωπική ή Ομαδική Εργασία

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά

Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του οποτεδήποτε

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. Μέργος, Γ. 2007. Κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων και πολιτικών. Τόμος Α΄. Εκδόσεις Ε. Μπένου. Αθήνα.

2. Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν. 2018. Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Rosili. Αθήνα.

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of Agricultural Economics, American Journal of Agricultural Economics, Journal of Finance, Regional Studies

 

 

 

 

Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρία και Πολιτική


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0018 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη (Θεωρία και Πολιτική)
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (Στα αγγλικά)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/ECO0018.shtml

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν:

·         βασικές αρχές της οικονομικής ανάπτυξης και ειδικά της γεωργικής ανάπτυξης.

·         θεωρίες που αναφέρονται σε θέματα οικονομικής και γεωργικής ανάπτυξης.

·         εφαρμογές και αποτελέσματα, με δείκτες, έρευνα, προγραμματισμό και υλοποίηση της γεωργικής ανάπτυξης.

Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Βασικές έννοιες οικονομικής ανάπτυξης,
 • Θεωρίες για τα στάδια της οικονομικής ανάπτυξης,
 • Σκοποί, μορφές της οικονομικής ανάπτυξης
 • Παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης,
 • Γεωργία και γεωργική οικονομική ανάπτυξη,
 • Σκοποί και στόχοι της γεωργικής ανάπτυξης
 • Θεωρίες και στάδια της γεωργικής ανάπτυξης,
 • Παράγοντες της γεωργικής ανάπτυξης
 • Μέτρηση της γεωργικής ανάπτυξης,
 • Συμβολή της γεωργίας στη γεωργική ανάπτυξη,
 • Τεχνολογία και γεωργική ανάπτυξη,
 • Πολιτική της γεωργικής ανάπτυξης
 • Προγραμματισμός της γεωργικής ανάπτυξης.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διαλέξεις μέσω διαδικτύου – Microsoft Teams
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video), Microsoft Teams

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 0
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 71
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

·         Χ. Ζιωγάνας «Γεωργική Οικονομική Ανάπτυξη», Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 2003

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη (Θεωρία και Πολιτική)
Κωδικός Μαθήματος ECO0018
Διδάσκων: Χρήστος Καρελάκης
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα chkarel@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές:(1)
Εξάμηνο: 9ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class (& Microsoft Teams)
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί με άσκηση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στο eclassκαι Microsoft Teams.

A. Microsoft Teams

Ο σύνδεσμος Microsoft Teams δημιουργείται στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα και αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα Microsoft Teams  μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά ΔΕΝ θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. H ταυτοποίησή τους θα γίνει με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους.

B. e-class

Παράλληλα, θα πρέπει να συνδεθούν στο e-class με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους και να μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01139/

Η εξέταση διαρκεί 30 λεπτά και κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, χωρίς αρνητική βαθμολογία. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 0,5.

 

 

 

 

 

 

Συμπεριφορά Καταναλωτή


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0017 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ     9 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΌΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS    Όχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01223/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη επίγνωσης, από την πλευρά των φοιτητών, για τις εφαρμογές της επιστήμης της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή και το ρόλο της στο σύγχρονο περιβάλλον μάρκετινγκ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Να κατανοούν τις βασικές αρχές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του καταναλωτή και τη διαδικασίας λήψης απόφασης για αγορά.

·         Να αναλύουν τα χαρακτηριστικά της αγοράς και πως αυτά αλληλεπιδρούν με την καταναλωτική συμπεριφορά.

·         Να αξιολογούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις του καταναλωτή και πως αυτοί συνδέονται με την κατανάλωση αγαθών.

·      Να κατανοούν τα χαρακτηριστικά τoυ περιβάλλοντος, των περιστάσεων και των ομάδων που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και στάση.

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Λήψη αποφάσεων

§  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

§  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Καταναλωτική αγορά και συμπεριφορά καταναλωτή. Γενικά χαρακτηριστικά της καταναλωτικής αγοράς.

2.       Κριτήρια ταξινόμησης και διαίρεσης της αγοράς. Προσδιορισμός των ανθρώπινων αναγκών. Διαδικασία λήψης αποφάσεων καταναλωτή – Υποδείγματα διαδικασιών λήψης αποφάσεων καταναλωτή.

3.       Ανάγκη για αναγνώριση και έρευνα. Δομή της απόφασης αγοράς αγαθών – Στάδια και διαδικασία αγοράς (εναλλακτική αξιολόγηση πριν την αγορά – Διαδικασία λήψης αποφάσεων για αγορά

4.       Κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών -Εναλλακτική αξιολόγηση μετά την αγορά).

5.       Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση του αγοραστή.

6.       Στάσεις καταναλωτή – Συστατικά στοιχεία των στάσεων καταναλωτή και χαρακτηριστικά στάσεων καταναλωτή

7.       Θεωρίες διαμόρφωσης στάσεων και υποδείγματα μέτρησης της αλλαγής των στάσεων – Πρόβλεψη της συμπεριφοράς του καταναλωτή.

8.       Γνώση προϊόντος – Γνώση αγοράς – Γνώση χρήσης.

9.       Διαδικασία κινητροποίησης.

10.   Προσωπικές αξίες και τρόπος ζωής.

11.   Επεξεργασία πληροφοριών, μάθηση και επίδραση περιβάλλοντος.

12.   Ειδικά θέματα στη συμπεριφορά καταναλωτή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

13.   Περιπτωσιολογικές μελέτες-Ανάλυση

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 52
Συγγραφή εργασίας (Βιβλιογραφική εργασία) 33
Μη καθοδηγούμενη Μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης (στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου) (50%)

 

Επίλυση προβλημάτων (στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου) (50%)

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·         Μπάλτας  Γ., Παπασταθοπούλου Π. Συμπεριφορά Καταναλωτή. Εκδόσεις Rosili, 2013.

·         Darpy D. Συμπεριφορά Kαταναλωτή. Εκδόσεις Προπομπός, 2014

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Διδάσκων: Έλενα Ράπτου
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα elenra@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1) OXI
Τρόποι εξέτασης: (2) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class (& Skype for Business)
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (3) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί με άσκηση ερωτήσεων «Σωστό-Λάθος» στο eclass και Skype for Business την ημέρα εξέτασης του μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής.

 

A. Skype for Business

Ο σύνδεσμος Skype for Business θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e- class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα Skype for Business μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά ΔΕΝ θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. H ταυτοποίησή τους θα γίνει με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους.

 

B. e-class

Παράλληλα, θα πρέπει να συνδεθούν στο e-class με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους και να μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01223/

Η εξέταση διαρκεί 30 λεπτά και κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 20 ερωτήσεις «Σωστό-Λάθος» χωρίς αρνητική βαθμολογία. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 0,5.